Deregulacja zawodów - pierwsza transza podpisana

Data: 2013-07-19 Kategoria: Prawo Autor: Beata Kostrzycka

Dostęp do wielu zawodów regulowanych w polskich przepisach będzie ułatwiony. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał już ustawę, która łagodzi dostęp do ok. 50 zawodów. Jest to dopiero I transza, oprócz której zapowiadane są jeszcze dwie kolejne. Deregulacją ma zostać objęte również usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Zgodnie z wyjaśnieniami, jakie znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, deregulacja zawodów stanowi kontynuację realizacji zapowiedzi zmian legislacyjnych wskazanych w expose Premiera Donalda Tuska w dniu 18 listopada 2011 r., w którym znalazło się zobowiązanie do podjęcia działań rządowych w celu ograniczenia regulacji w przynajmniej połowie spośród zawodów regulowanych w Polsce. Pierwszym etapem prac podjętych przez Ministerstwo Sprawiedliwości było opracowanie projektu pierwszej z trzech ustaw deregulacyjnych. Uchwalona już ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów ułatwia rozpoczęcie wykonywania 51 zawodów.

Nie oznacza to jednak, że każdy będzie uprawniony do wykonywania zawodów, objętych deregulacją. Przy części zostaną tylko ograniczone wymogi formalne, związane z elementami egzaminu, wykształcenia, praktyk czy też stażu pracy.

W I transzy uwolnione zostały zawody, jak:

 • Adwokat
 • Radca prawny
 • Notariusz
 • Komornik
 • Syndyk
 • Urzędnik sądowy i prokuratury
 • Pośrednik w obrocie nieruchomościami
 • Zarządca nieruchomości oraz rzeczoznawca majątkowy
 • Zarządca nieruchomości
 • Doradca zawodowy
 • Pośrednik pracy
 • Specjalista ds. Rozwoju zawodowego
 • Specjalista ds. Programów
 • Lider klubu pracy
 • Doradca eures
 • Asystent eures
 • Geodeta (w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych, redakcji map, fotometrii i teledetekcji)
 • Instruktor nauki jazdy
 • Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem
 • Detektyw
 • Pracownik ochrony fizycznej stopnia I i II   
 • Pracownik zabezpieczenia technicznego stopnia I i II   
 • Taksówkarz
 • Przewodnik turystyczny miejski, terenowy i górski    
 • Pilot wycieczek
 • Instruktor sportu oraz trenerzy klasy i, ii oraz mistrzowskiej
 • Dyplomowany bibliotekarz    
 • Dyplomowany pracownik informacji naukowej
 • Pośrednia deregulacja dostępu do zawodów związanych z żeglugą śródlądową
 • Spawacz w odkrywkowych zakładach górniczych
 • Spawacz w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi
 • Mechanik wiertni w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

Kolejny etap będzie dotyczyć zawodów, które są podległe Ministrowi Finansów oraz Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Z ułatwieniami zetkną się osoby, chcące rozpocząć pracę w jednym z poniższych zawodów:

 • Urbanista
 • Architekt i inżynier posiadający uprawnienia budowlane
 • Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Doradca podatkowy
 • Rzeczoznawca samochodowy
 • Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów
 • Zwrotniczy / mostowniczy / dróżnik obchodowy
 • Zawody związane z prowadzeniem ruchu na liniach metra oraz pojazdów kolejowych metra
 • Działalność brokera ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego
 • Agent ubezpieczeniowy
 • Aktuariusz
 • Nurek III klasy, nurek II klasy, nurek I klasy, nurek saturowany
 • Kierownik prac podwodnych I klasy, II klasy, III klasy
 • Operator systemów nurkowych
 • Agent celny
 • Biegły rewident
 • Przyjmujący zakłady wzajemne/ prowadzący kolektury gier liczbowych
 • Oficer mechanik
 • Szyper 1 klasy i 2 klasy w żegludze krajowej
 • Szyper 1 klasy i 2 klasy rybołówstwa morskiego
 • Pilot morski
 • Pilot pełnomorski
 • Maszynista specjalistycznych dźwignic kolejowych
 • Konserwator specjalistycznych dźwignic kolejowych
 • Pilot samolotowy zawodowy, pilot samolotowy liniowy
 • Pilot śmigłowcowy zawodowy
 • Pilot śmigłowcowy liniowy
 • Pilot wiatrakowcowy zawodowy
 • Pilot sterowcowy zawodowy
 • Pilot balonu wolnego
 • Pilot szybowcowy
 • Radiooperator pokładowy
 • Technik-mechanik lotniczy
 • Technik awionik
 • Dyspozytor lotniczy
 • Mechanik pokładowy
 • Skoczek spadochronowy
 • Nawigator lotniczy
 • Mechanik poświadczenia obsługi technicznej statku powietrznego
1 2 następne
Data: 2013-07-19 Kategoria: Prawo