Ustawa deregulacyjna zatacza coraz szersze kręgi - jednym z zawodów, który zostanie nią objęty, będzie doradca podatkowy. Deregulacja zawodu doradcy podatkowego najprawdopodobniej odbije się także na Ustawie o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1966 r. Jakie zmiany zostaną wprowadzone? Czy doradcą podatkowym będzie mógł zostać każdy? Sprawdźmy.

Deregulacja zawodu doradcy podatkowego i jej cel

Podstawowym celem deregulacji zawodu doradcy podatkowego jest umożliwienie podjęcia pracy w tej branży osobom nieposiadającym obecnie niezbędnych uprawnień. Przed deregulacją do czynności doradztwa podatkowego uprawnieni byli wyłącznie:

  • doradcy podatkowi,
  • radcy prawni,
  • adwokaci,
  • biegli rewidenci.

Deregulacja zawodu doradcy podatkowego - zakres czynności

W przypadku deregulacji zawodu doradcy podatkowego nie wszystkie czynności zostaną uwolnione. W rękach doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych nadal pozostanie możliwość reprezentowania podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami.

Co zostanie poddane deregulacji? W tej kwestii można wyróżnić trzy zakresy działań, mianowicie:

  • udzielanie podatnikom, płatnikom oraz inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
  • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
  • sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

Deregulacja zawodu doradcy podatkowego - a co z licencją?

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku zawodu doradcy podatkowego deregulacja nie uwalnia całkowicie wszystkich czynności. Co za tym idzie, nadal przydatne może być zrobienie licencji doradcy podatkowego. Także w tej kwestii przewidziane są zmiany - zgodnie z projektem praktyka zawodowa zostanie skrócona z 2 lat do zaledwie 6 miesięcy.

Natomiast absolwenci szkół wyższych o realizowanym programie kształcenia w ramach umowy pomiędzy uczelnią a Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego będą mogli zostać zwolnieni z części pisemnej egzaminu.

W jakim celu przeprowadzana jest deregulacja zawodu doradcy podatkowego? Ustawodawca zakłada, że po zmianach takie usługi staną się powszechniej dostępne. Dodatkowo prawdopodobnie pociągnie to za sobą zmniejszenie ich cen.

Czy wydatki osobiste mogą być kosztem podatkowym? Sprawdź!