Często po założeniu firmy przedsiębiorca nie posiada wystarczających funduszy na jego rozwój. Nie jest to jednak powód do rezygnowania ze swoich planów lub zapożyczania się u rodziny i znajomych. Istnieją bowiem inne możliwości na pozyskanie wsparcia finansowego dla swojego przedsiębiorstwa. Oto osiem z nich.

Sposób I: Dołączenie do Inkubatora Przedsiębiorczości

Inkubator Przedsiębiorczości jest przedsięwzięciem wspierającym powstanie i rozwój firm, szczególnie tych, które są lub będą prowadzone przez:

 • organizacje społeczne,
 • młodzież i studentów,
 • przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki na rynku.

Z pomocy Inkubatora można skorzystać w początkowym stadium działalności przedsiębiorstwa i otrzymywać ją przez rok lub nawet kilka lat. Wspieranie firm może przyjmować różne formy, których wybór zależy od oferty i możliwości danej placówki, zajmującej się działaniami z zakresu Inkubatora Przedsiębiorczości. Podstawowa oferta takich zakłada prowadzenie różnorodnych szkoleń.

Specjalnym rodzajem Inkubatorów są te związane z technologią. Ich celem jest przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy i zwiększania konkurencyjności. Wyjątkowe są także inkubatory akademickie, do których celów należy między innymi:

 • wspieranie studentów oraz innych osób ze środowiska akademickiego w zakładaniu mikroprzedsiębiorstw
 • promowanie przedsiębiorczości wyżej wymienionych osób
 • zachęcanie osób związanych z uczelniami do tworzenia własnych firm
 • przyczynianie się do zmniejszania bezrobocia wśród studentów i absolwentów wszystkich uczelni.

Wszystkie rodzaje inkubatorów mają się także przyczyniać do rozwoju gospodarki w Polsce.  

Sposób II: Ubieganie się o kredyt bankowy dla małej firmy

W przeciwieństwie do sytuacji sprzed kilku lat banki nie potrzebują już od nowych firm dowodów i poręczeń albo zabezpieczenia majątkowego. Aktualne możliwości oferowane przez instytucje finansowe dzielą się na: kredyt niezabezpieczony i zabezpieczony hipoteką. Pierwszy rodzaj pożyczki może być udzielony tylko w ograniczonej kwocie, a czas na jej spłatę jest dość krótki. W drugim przypadku osoba, która chce wziąć kredyt, musi być właścicielem jakiejś nieruchomości. Mimo że ten warunek może być trudny do spełnienia, pożyczka pod hipotekę cechuje się większą możliwą sumą dofinansowania niż w przypadku kredytu niezabezpieczonego, a także wiąże się z mniejszymi kosztami.

Sposób III: Staranie się o dofinansowanie z lokalnego funduszu pożyczkowego

Jeśli któreś z wymagań stawiane przez bank jest niemożliwe do spełnienia przez początkującego przedsiębiorcę, może on starać się o pomoc z lokalnego funduszu pożyczkowego. Ta instytucja samorządowa działa we wszystkich gminach objętych programem Samorządowa Polska. Jego najważniejszym zamierzeniem jest przyznawanie pożyczek firmom z obszaru wybranej gminy.

Sposób IV: Inwestowanie w obligacje

Kadry i Płace on-line

Prosty program do kadr i płac

Promocja tylko dziś - 50% rabatu!

www.wfirma.pl

Poza wymienionymi dotychczas rodzajami pożyczek istnieją jeszcze obligacje. Mogą być one także formą pożyczki lub kredytu, w której podmiot wystawiający na sprzedaż papiery wartościowe, jest ich pożyczkobiorcą, natomiast osoba nabywająca staje się pożyczkodawcą. Cechą charakterystyczną tego rodzaju wsparcia finansowego jest to, że emitent - przedsiębiorca - ustala szczegółowe warunki. W ten sposób obligacje są dogodniejszym rozwiązaniem dla początkującej firmy od kredytów oferowanych przez banki.

Sposób V: Ubieganie się o fundusze private equity i venture capital

Fundusze venture capital i private equity dotyczą inwestowania na rynku kapitałowym, który nie leży w rękach państwa. Pozyskane w ten sposób pieniądze powinny być przeznaczone przede wszystkim na zwrot kapitału obrotowego i doskonalenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Z powyższych funduszy można skorzystać jedynie w pierwszych fazach działalności firmy.  

Mimo że nazwy venture capital i private equity nierzadko są stosowane wymiennie, różnią się między sobą. Pierwszy rodzaj funduszy dotyczy inwestycji związanych z ryzykownymi projektami niewielkich rozmiarów, a drugi odnosi się do lokowania pieniędzy w większe i długoterminowe pomysły.

Sposób VI: Staranie się o dotacje z Unii Europejskiej

Obecny rok jest specyficzny w kwestii ubiegania się o fundusze z Unii. Spora ilość możliwości pozwalających na otrzymanie pieniędzy dla swojej firmy nie jest teraz dostępna z powodu nowej prognozy budżetowej. Natomiast projekty, które dotyczą kolejnego okresu (lata 2014-2020) jeszcze nie wystartowały.

Sposób VII: Ubieganie się o dofinansowanie z urzędu pracy

Osoby, które rozpoczynają dopiero swoją działalność gospodarczą mogą się starać o wsparcie finansowe od urzędu pracy. Jest to możliwe, ponieważ mały procent składek płaconych przez ogół społeczeństwa jest przeznaczana dla Funduszu Pracy. Ze zgromadzonych w ten sposób środków mogą skorzystać bezrobotni zarejestrowani w danym urzędzie. Jednak przed ubieganiem się o omawiane dotacje trzeba pamiętać, że:

 • nie można mieć żadnych zobowiązań w bankach i innych instytucjach zajmujących się udzielaniem kredytów (nie dotyczy to sytuacji, w której uiszcza się regularnie ich raty)
 • nie można złożyć wniosków o otrzymanie funduszy w innym urzędzie pracy
 • należy być zarejestrowanym jako bezrobotny na 12 miesięcy przed ubieganiem się o dotacje, oraz udowodnić, że nie odmówiło się (bez podania konkretnego powodu) odbycia szkolenia, stażu, kursu przygotowującego do wykonywania zawodu, a także przyjęcia oferty pracy
 • nie można być karanym za popełnienie przestępstwa gospodarczego w okresie 24 miesięcy przed złożeniem wniosku
 • nie powinno się prowadzić firmy ani posiadać wpisu do CEIDG na 12 miesięcy przed złożeniem wniosku
 • nie można mieć nieopłaconych składek ZUS odnoszących się do wcześniej prowadzonej firmy ani innych zaniedbań względem urzędu skarbowego
 • nie można złożyć wniosków o otrzymanie funduszy w innym urzędzie pracy
 • nie można być osobą, która na 12 miesięcy przed złożeniem wniosku już otrzymała pieniądze na założenie firmy z Funduszu Pracy albo z innych źródeł.

Ponadto ubiegając się o dofinansowanie z urzędu pracy należy prawidłowo wypełnić swój wniosek, opracować biznesplan, a przede wszystkim przestrzegać wszystkich terminów rekrutacji do tego programu.

Sposób VIII: Staranie się o uzyskanie wsparcia finansowego od Aniołów Biznesu

Aniołowie Biznesu to zamożne osoby, które są w stanie wesprzeć początkowe fazy działania firm, korzystając z własnych środków finansowych. Proponują one wkład własny w daną firmę i kupują mniejszościowy pakiet udziałów  w niej.

Tego typu wsparcia finansowego udzielają zwykłe osoby, które nie działają już aktywnie w świecie biznesu, ale nadal z zainteresowaniem mu się przyglądają i z własnych powodów chcą wspomagać nowe, odkrywcze pomysły.

Zaczynające firmy oraz osoby z pomysłami na własną działalność gospodarczą nie mają łatwo na rynku. Nawet ubiegając się o różne dofinansowania mogą napotkać różne przeszkody. Jednak warto zapoznać się wcześniej ze szczegółowymi warunkami wszystkich rodzajów wsparcia finansowego, które można pozyskać i starać się o dodatkowe fundusze. Może to zaowocować upragnionym rozwojem firmy, a także pozyskaniem nowych kontaktów biznesowych.

Pomoc na dobry początek - program Wsparcie w starcie. Sprawdź, czy możesz ją otrzymać!