Umiejętności przywódcze

Wymienione powyżej cechy osobowości są najczęściej wrodzone – choć wiele z nich można też wyćwiczyć. Jednakże obok nich u idealnego lidera powinny pojawić się określone umiejętności, opierające się na tych cechach, ale nabywane najczęściej drogą własnej pracy i zdobywania doświadczeń.

Zatem pierwsze umiejętności, wynikające z pracowitości i samokontroli, to koncentracja i dyscyplina. Przywódca musi umieć skupić się na tym, do czego dąży wraz ze swoją firmą. Z tyłu głowy zawsze powinien mieć wspomnienie mocnych stron firmy, zespołu i samego siebie i koncentrować się na jak najlepszym ich wykorzystaniu. W prężnie działającym przedsiębiorstwie z pewnością będą zdarzały się momenty wymagające skupienia się tylko na niej i odstawienia na bok innych aktywności, przynajmniej na jakiś czas. W tej sytuacji umiejętność zdyscyplinowania siebie, swoich myśli i podległego zespołu jest niezwykle przydatna i mocno ułatwia pracę.

W związku z powyższym widać, że niezbędną u przywódcy cechą jest też zdolność adaptacji. Rozwijająca się na rynku firma nie jest stabilna – ciągle zmieniające się trendy, nowi konkurenci i partnerzy, nowe zadania i wyzwania wymagają ciągłego dostosowywania się, elastyczności i zmieniania planów. Lider, który to potrafi, będzie mógł na bieżąco reagować na sygnały, dochodzące zarówno z rynku, jak i z samej firmy. Za zdolnością adaptacji stoi także umiejętność planowania strategicznego. Dobry przywódca, obserwując zmiany na rynku, analizuje je nie tylko w kontekście tu i teraz, ale także przyszłych wydarzeń. Jeśli lider potrafi przewidzieć, co się stanie na rynku za miesiąc, pół roku czy rok, może już wcześniej zaplanować swoje postępowanie i być zawsze o krok przed konkurencją.

Skoncentrowanie na wynikach jest istotne, ale jak już wspomniano przy empatii – równie ważni są ludzie tworzący zespół, który do osiągnięcia tych wyników dąży. Dlatego też kolejną ważną umiejętnością przywódcy jest współpraca. Lider, który zna swój zespół i doskonale się z nim porozumiewa, stoi na wygranej pozycji. Dlaczego? Otóż przede wszystkim, współpracując z ludźmi – a nie tylko nimi zarządzając – przywódca może mieć pewność, że poczują się oni odpowiedzialni za wykonywane przez siebie zadania w stopniu prawie tak dużym, w jakim on sam jest odpowiedzialny.

To natomiast pociąga za sobą jakość i staranność w wypełnianiu obowiązków. Ponadto przywódca jest specjalistą w swojej dziedzinie, ale nie musi znać się na wszystkim – skoro zatem ktoś w jego zespole potrafi coś robić lepiej, to jemu należy zlecić konkretne zadanie. Lider współpracujący zna swoich ludzi i wie, kto w jakim zadaniu sprawdzi się najlepiej.

Żeby jednak dobrze poznać zespół, niezbędna będzie komunikatywność. Wydawać by się mogło, że nie jest to trudne, jednak wbrew pozorom brak właściwego porozumienia może stać się kością niezgody w nawet najbardziej zgranym zespole. Dlatego też dobry lider to taki, który słucha, dopytuje, obserwuje, a potem udziela odpowiedzi i informacji zwrotnych – przemyślanych oraz na temat. Warto pamiętać, że komunikacja w zespole to nie tylko wydawanie poleceń – to także konieczność rozwiązywania konfliktów, podejmowania się roli negocjatora, unikania plotek czy umiejętność opierania się wyłącznie na informacjach z pewnego źródła.

Jeśli chodzi o kontaktowanie się z zespołem, to konieczne jest też pamiętanie o podstawowej różnicy pomiędzy przywódcą a menedżerem – przywódca ma porywać, inspirować i motywować, a nie tylko zarządzać ludźmi. Dlatego lider powinien być także mentorem i nauczycielem w swoim zespole.

Można zatem zauważyć, że większość umiejętności lidera da się nabyć wraz ze wzrostem doświadczenia i pracy. Jednakże osoby, które posiadają także wskazane wcześniej cechy charakteru, prawdopodobnie szybciej przyswoją sobie niezbędne kompetencje i będą lepiej czuły się w pełnionej przez siebie roli przywódcy.

Style przywódcze

Fakt, iż idealny przywódca powinien posiadać określone cechy, wcale nie gwarantuje, że każdy lider będzie zachowywał się tak samo. Wymienione zalety i kompetencje są bowiem zbiorem najczęściej wymienianym w modelach teoretycznych, ale tak naprawdę aby opisać lidera idealnego, można by wskazać ich znacznie więcej.

Skoro zatem mieszanek cech i umiejętności jest właściwie nieskończona liczba, teoretycy zarządzania postanowili zebrać je w większe skupiska, które nazwali stylami kierowniczymi albo przywódczymi. Na podstawie konkretnego stylu można wskazać, w jaki sposób przywódca postępuje w pracy ze swoim zespołem, w jaki sposób jego cechy i kompetencje korespondują z możliwościami i nastawieniem jego podwładnych albo zewnętrznymi aspektami firmy.

Większość liderów charakteryzuje się dwoma stylami przywódczymi – potencjalnym i rzeczywistym. Potencjalny jest uzależniony przede wszystkim od tego, jakie poglądy i przekonania ma przywódca, co sądzi o swoim zespole i mechanizmach, jakie nim kierują. Jednocześnie istotne jest też to, co lider sądzi o sobie i o tym, jakie jego zdaniem metody prowadzenia ludzi będą w danym przypadku najlepsze. Można powiedzieć, że styl potencjalny jest idealny, wymarzony przez lidera. Natomiast styl rzeczywisty to realne, prawdziwe techniki i zachowania, jakie przywódca przejawia podczas pracy ze swoim zespołem. Mogą one być mniej lub bardziej zbliżone do ideału, mogą też być mniej lub bardziej efektywne.

Skoro zatem style potencjalne i rzeczywiste mogą się od siebie dość znacznie różnić, teoretycy poszli o krok dalej i zaczęli tworzyć klasyfikacje metod przywódczych, stosowanych lub zalecanych do stosowania w firmach. Wraz z rozwojem badań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi klasyfikacje te zaczęły powstawać jak grzyby po deszczu, w związku z czym niezwykle trudno jest je wszystkie zebrać i przedstawić. Dlatego też omówione w tym miejscu zostaną tylko dwie z nich – autorstwa Lewina, Lipitta i White’a, którzy byli prekursorami w tej dziedzinie nauki, oraz Blake’a i Mortona, których model należy obecnie do najpopularniejszych.

Zatem Kurt Lewin, Ronald Lipitt oraz Ralph White jako pierwsi zaczęli zgłębiać przedmiot, jakim jest styl kierowania i przewodzenia zespołowi. Na podstawie poczynionych badań doszli oni do wniosku, że przywódcy dzielą się na trzy podstawowe grupy – autokratów, demokratów oraz nieingerujących. Każdy z nich inaczej wpływa na to, jak funkcjonuje jego zespół. I tak autokrata ma w sobie tak naprawdę wiele z zarządzającego – nie dzieli się odpowiedzialnością, sam rozdziela zadania i kontroluje wszystkie wyniki. Demokrata jest liderem w pełnym znaczeniu tego słowa – on bowiem pozwala rozwijać skrzydła, zachęca do podejmowania decyzji, wyzwań, kreatywności i rywalizacji. Natomiast przywódca nieingerujący pozostawia swoim podwładnym pełną swobodę – do tego stopnia, że właściwie jest on przywódcą wyłącznie na papierze.

Na bazie badań poczynionych przez Lewina i współpracowników inicjatywę podjęli inni badacze – w tym Robert Blake i Jane Mouton, twórcy bardzo popularnej siatki kierowniczej. Wyróżnili oni pięć różnych stylów przywództwa, opierając się na dwóch zmiennych – jedną z nich było skoncentrowanie się na ludziach, drugą – na zadaniach.Jak łatwo się domyślić, idealnym stylem jest zrównoważony, w którym wysoko ceni się zarówno ludzi, jak i postawione przed nimi zadania. Jednocześnie jednak stan taki jest niezmiernie trudny do osiągnięcia, dlatego jako drugi wymieniany jest styl zachowawczy, pozwalający także na równomierne rozłożenie wysiłków zarówno na troskę na ludzi, jak i na zadania. Styl osobowy może kojarzyć się z dobrym przywódcą, jednak nie do końca – samo staranie się, aby ludzie byli zmotywowani, docenieni i szczęśliwi, wcale nie musi przekładać się na efekty w postaci rozwoju firmy. Styl zadaniowy to styl menedżera – zarządzającego firmą, którego nie interesują kontakty międzyludzkie. Natomiast styl unikowy jest w tym przypadku najsłabszy – to pozostawienie firmy samej sobie, bez przywództwa i troski o cokolwiek.

Jak więc widać, bycie przywódcą nie jest wcale takie proste, ale też – nie musi być wyjątkowo trudne. Przywódca, lider to ktoś, kto do bycia na czele zespołu podchodzi z chęcią, zaangażowaniem i zacięciem. To ktoś, kto przewodzi firmie będącej nie tylko jego praca, ale też pasją.

Zapraszamy do przeczytania wszystkich artykułów z tego cyklu:

Przywództwo w organizacji