Usługami hotelarskimi nazywa się krótkotrwałe wynajmowanie domów, pokojów, mieszkań czy miejsc noclegowych. W usługach hotelarskich zawiera się także wynajem miejsc pod namioty czy przyczepy samochodowe. Oczywiście, miejsca, w których świadczone są usługi hotelarskie, muszą spełniać odpowiednie wymogi sanitarne oraz te dotyczące wielkości i wyposażenia obiektu. Wszystkie wymagania można zaleźć w art. 35 ustawy o usługach turystycznych. Sprawdź, jak założyć hotel!

Jak założyć hotel, czyli co warto wiedzieć na początku 

Usługi hotelarskie mogą być świadczone w różnych miejscach i w określonym zakresie. Obiekty hotelarskie można podzielić na siedem grup:

 1. hotele (posiadają przynajmniej 10 pokoi, jedno- lub dwuosobowych, a na terenie obiektu świadczone są usługi związane z pobytem klientów);

 2. motele (położone przy drogach, posiadające przynajmniej 10 pokoi jedno- lub dwuosobowych i parking);

 3. pensjonaty (obiekty posiadające przynajmniej 7 pokoi, zapewniające całodzienne wyżywienie)

 4. campingi (strzeżone obiekty, które umożliwiają nocleg w namiotach czy przyczepach, z miejscem do przyrządzenia sobie posiłku, ewentualnie miejsce z domkami noclegowymi);

 5. domy wycieczkowe (posiadają przynajmniej 30 miejsc noclegowych, świadczą minimalne usługi dla klientów - nastawione na ich samoobsługę);

 6. schroniska młodzieżowe (samoobsługowe obiekty nastawione na turystykę młodzieżową);

 7. schroniska (obiekty zlokalizowane przy szlakach turystycznych, świadczą minimalne usługi turystyczne).

Zanim przedsiębiorca rozpocznie świadczenie usług hotelarskich, musi uzyskać zaszeregowanie obiektu do odpowiedniej kategorii. Hotele, motele, pensjonaty i kempingi oznaczane są gwiazdkami, natomiast domy wycieczkowe i schroniska młodzieżowe cyframi rzymskimi.

Wymagania wstępne przy zakładaniu hotelu lub pensjonatu

Jak już wcześniej wspomniano, obiekt, w którym mają być świadczone usługi hotelarskie, musi spełniać odpowiednie warunki sanitarne, budowlane oraz przeciwpożarowe. Musi także posiadać odpowiednią liczbę pokojów oraz zaplecze do świadczenia usług z wyżywieniem czy relaksem gości.

Uwaga!

Aby obiekt hotelarski mógł rozpocząć działalność, musi zostać zaszeregowany do określonego rodzaju i kategorii oraz być wpisany do ewidencji obiektów hotelarskich

 

Aby uzyskać zaszeregowanie, przedsiębiorca musi zgłosić swój obiekt hotelarski do oceny. Za dokonanie takiej oceny pobierana jest opłata:

 • dla hoteli i moteli kategorii oznaczonej czterema i pięcioma gwiazdkami - 1500 zł;

 • dla hoteli i moteli kategorii oznaczonej trzema gwiazdkami - 1000 zł;

 • dla hoteli i moteli kategorii oznaczonej jedną i dwiema gwiazdkami oraz pensjonatów powyżej 20 pokoi - 600 zł;

 • dla pensjonatów do 20 pokoi - 400 zł;

 • dla domów wycieczkowych - 500 zł;

 • kempingów i schronisk - 300 zł;

 • dla schronisk młodzieżowych i pól biwakowych - 100 zł.

Wszystkie hotele i pensjonaty wpisywane są do ewidencji obiektów hotelarskich, którą prowadzi marszałek województwa i która jest jawna. Aby obiekt hotelarski znalazł się w ewidencji, warunkiem koniecznym jest zaszeregowanie go do odpowiedniej kategorii.

Dopuszczalne formy prowadzenia usług hotelarskich

Otwierając hotel lub pensjonat, przedsiębiorca może go prowadzić w dowolnej formie oprócz spółki partnerskiej. Jednoosobową działalność gospodarczą i spółkę cywilną rejestruje się w CEIDG, a spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną rejestruje się w KRS.

Jak założyć hotel lub pensjonat

Usługi hotelarskie a jednoosobowa działalność gospodarcza

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, to przedsiębiorca ma pełną władzę nad pensjonatem czy hotelem. To on jest jego jedynym reprezentantem oraz właścicielem. Jednak za obiekt hotelarski odpowiada swoim prywatnym majątkiem. Jednoosobowa forma prowadzenia działalności gospodarczej jest najprostszą formą - ewidencja finansowa i wszelkie formalności ograniczone są do minimum.

Usługi hotelarskie a spółka cywilna

Umowę spółki cywilnej sporządza się w formie papierowej - sporządzają ją minimum dwie osoby fizyczne lub prawne. Fakt istnienia spółki każdy przedsiębiorca zgłasza osobno w CEIDG. Spółka cywilna nie podlega rejestracji w KRS.

Usługi hotelarskie a spółka handlowa

Spółkami handlowymi są:

 • spółki jawne,

 • spółki komandytowe,

 • spółki komandytowo-akcyjne,

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

 • spółki akcyjne.

Wszystkie spółki handlowe podlegają rejestracji w KRS.

Określenie PKD dla hotelu lub pensjonatu

PKD dla obiektów hotelarskich wynosi 55.10.Z (Hotele i podobne obiekty zakwaterowania). Do tej podklasy zalicza się zarówno zakwaterowanie dzienne jak i tygodniowe. Obiekty zaliczane do tego kodu PKD oferują takie usługi, jak:

 • zakwaterowanie,

 • usługi codziennego sprzątania w apartamentach,

 • słanie łóżek,

 • szeroki zakres usług dodatkowych (wyżywienie, parking, pralnia itd.).

Najlepsza forma opodatkowania dla usług hotelarskich

Otwierając hotel lub pensjonat, przedsiębiorca ma do wyboru następujące formy opodatkowania:

 • zasady ogólne,

 • podatek liniowy,

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

 • kartę podatkową.

Usługi hotelarskie a zasady ogólne

Najprostsza forma opodatkowania dochodów. Pozwala na płacenie 18% podatku (po obniżeniu o kwotę wolną od podatku 556,02 zł) lub 32% (14.839,02 zł plus nadwyżka ponad 85.528 zł podstawy opodatkowania). W zależności od potrzeb, podatnik może obniżyć kwotę podatku o przewidziane w ustawie ulgi i odliczenia (np. ulga na dzieci, ulga na internet).

Usługi hotelarskie a podatek liniowy

Niezależnie od wysokości dochodów, rozliczając usługi hotelarskie, podatnik zapłaci 19% podatku. Podatek liniowy jest zdecydowanie bardziej opłacalny dla przedsiębiorców, którzy uzyskują wysokie dochody (nie niższe niż 100 tys. zł).

Przy opodatkowaniu podatkiem liniowym nie można rozliczać się z małżonkiem czy korzystać z ulg podatkowych.

Usługi hotelarskie a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W opodatkowaniu ryczałtem, przedsiębiorca prowadzący usługi hotelarskie odprowadza podatek od kwoty przychodu (bez pomniejszania ich o koszty uzyskania przychodu). Stawka ryczałtu dla usług hotelarskich wynosi 17%. Jednak wybierając opodatkowanie ryczałtem, przedsiębiorca musi wiedzieć, że tym samym traci prawo do rozliczenia się z małżonkiem oraz do ulgi na dzieci.

Usługi hotelarskie a karta podatkowa

Karta podatkowa polecana jest małym przedsiębiorstwom usługowym, wytwórczo-usługowym i handlowym. Usługi hotelarskie rozliczające się kartą podatkową są zwolnione z prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych czy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Nazwa usługi

W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w zł)

do 5.000

ponad 5.000 do 20.000

powyżej 20.000

Usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12

61-141

113-247

220-446

Usługi hotelarskie - z VAT czy bez VAT?

Oferując usługi hotelarskie, przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia VAT, jeżeli jego obroty nie przekroczą 150 tys. złotych. W innym przypadku, usługi świadczone przez hotele i pensjonaty są obłożone podatkiem VAT liczonym wg. stawki 8%.

Świadcząc usługi na rzecz osób fizycznych, przy przekroczeniu obrotu na poziomie 20 tys. złotych warto rozważyć zakup kasy fiskalnej. Przy zakupie pierwszej kasy fiskalnej podatnik ma możliwość skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej.

Składki ZUS dla usług hotelarskich

Maksymalnie 7 dni po założeniu działalność, przedsiębiorca musi się zgłosić do ubezpieczeń w ZUS. Robi to na druku ZUS ZUA, jeżeli hotel lub pensjonat jest jego jedynym tytułem do ubezpieczeń, lub na ZUS ZZA, jeżeli pracuje też innym miejscu.

Uwaga!

Przedsiębiorcy, którzy otworzyli jednoosobową działalność gospodarczą, mogą skorzystać z preferencyjnych składek ZUS. Dzięki temu przez 24 miesiące płacą pomniejszone ubezpieczenie społeczne (bez dobrowolnego chorobowego). Nie muszą w tym czasie także odprowadzać składek na Fundusz Pracy.

Konto firmowe dla hotelu lub pensjonatu

W przepisach nie jest jednoznacznie określone, czy przedsiębiorca musi zakładać osobne konto firmowe. Jednak w przypadku prowadzenia usług hotelarskich prowadzenie osobnego konta firmowego wydaje się być konieczne, biorąc pod uwagę ruch na koncie - zaliczki, przedpłaty itd.

Konto firmowe można założyć w wybranym przez siebie banku - większość posiada specjalne oferty kont firmowych dla przedsiębiorców. Warto się z nimi zapoznać i wybrać tę najbardziej korzystną.

Warunki lokalowe dla usług hotelarskich

Budynek, w którym przedsiębiorca chce prowadzić hotel lub pensjonat musi posiadać odpowiednią ilość pokoi. Muszą się tam także znaleźć pomieszczenia, które zapewnią gościom komfort, rozrywkę czy dostęp do wyżywienia. Standard i wyposażenie pokoi zależy oczywiście od kategorii obiektu. Wszystkie wymagania dotyczące warunków lokalowych dla usług hotelarskich można znaleźć w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.

Odtwarzanie muzyki w obiektach hotelarskich

W zależności od oferty obiektów hotelarskich i ich rodzaju, w pokojach czy salach rekreacyjnych znajdą się telewizory czy radio. Właściciel hotelu lub pensjonatu musi wiedzieć, że montując w obiekcie sprzęt grający, odbiornik telewizyjny lub radiowy zobowiązany jest do posiadania licencji, która zezwala na publiczne odtwarzanie muzyki, a także o uiszczaniu opłat abonamentowych. Warto wiedzieć, że licencja udzielana jest na poszczególne formy wykorzystania utworów chronionych prawami autorskimi.

Kontrola w obiektach hotelarskich

Hotele oraz pensjonaty są często kontrolowane przez zespoły oceniające. Zespoły powołuje marszałek województwa lub minister właściwy ds. turystyki.

Zazwyczaj kontrola polega na:

 • badaniu wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w skład obiektów hotelowych,

 • żądaniu od kierownika obiektu oraz od wszystkich zatrudnionych w obiekcie osób, pisemnych i ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą

 • analizie dokumentów potwierdzających spełnienie przez obiekt pierwotnych wymagań budowlanych, sanitarnych, przeciwpożarowych i odrębnych z racji zakresu świadczonych usług hotelarskich w tym usług gastronomicznych.

Marketing dla hotelu lub pensjonatu

Większość osób wybierających się na wczasy ofert noclegowych szukają w internecie. Można tam znaleźć wiele stron, które posiadają bazę noclegową w szukanym przez internautę miejscu, (np. nocowanie.pl, noclegowo.pl). Warto jest dołączyć do takich portali, ponieważ sporo gości właśnie na nich znajduje miejsce do wypoczynku.

Oprócz tego, liczy się sama strona obiektu hotelarskiego - musi być dobrze wypozycjonowana, aby dało się ją znaleźć jak najwyżej w wynikach. Warto zadbać, aby zdjęcia i opisy na stronie były jak najbardziej aktualne i zgodne z tym, co czeka na gości. Niezadowoleni klienci z łatwością spisują swoje żale w internecie, a złej opinii ciężko jest się później pozbyć. Dlatego ważna jest sama usługa, podejście do klienta i gościnność.

Jeżeli przedsiębiorca o to zadba, zadowoleni klienci polecą usługi swoim znajomym i rodzinie. Na rozruszanie biznesu dobrym pomysłem mogą się okazać strony typu Groupon, jednak warto ostrożnie podchodzić do tego tematu. Klienci, którzy będą płacić normalne ceny za pokój mogą się poczuć urażeni, wiedząc, że reszta grupy za te same pokoje zapłaciła połowę mniej. Dodatkowo, w większości przypadków klienci z Groupona nie wrócą już po normalnej stawce.