Przez ostatnie kilkanaście lat salony fryzjerskie przeszyły prawdziwą rewolucję i zawód fryzjera nie kojarzy się już ze starszą panią z osiedlowego salonu, tylko z mistrzami swojego fachu, którzy z włosami są w stanie zrobić wszystko. Coraz popularniejsze stają się także salony fryzjerskie tylko dla mężczyzn, gdzie uwagę poświęca się pielęgnacji wąsów i brody. 

Ogólna charakterystyka zakładu fryzjerskiego

Zakład fryzjerski to miejsce świadczenia usług pielęgnacyjnych z zakresu:

 • mycia, obcinania i układania, czesania, suszenia, farbowania, prostowania włosów,

 • wykonywania trwałej ondulacji oraz podobnych czynności,

 • golenia i przycinania brody

W zależności od oferty salonu fryzjerskiego, mogą być tak także wykonywane zabiegi kosmetyczne, manicure czy robienie makijażu.

Jak założyć zakład fryzjerski - wstępne wymagania

Fryzjer należy do zawodów usługowych, nie jest regulowany. Posiadając odpowiednie kwalifikacje i umiejętności, fryzjer z powodzeniem może założyć zakład fryzjerski - działalność ta również nie będzie regulowana.

Dopuszczalne formy prowadzenia zakładu fryzjerskiego

Osoby prowadzące zakład fryzjerski, mogą wybrać dowolny rodzaj działalności gospodarczej z wyłączeniem spółki partnerskiej. Jednak najpopularniejszą formą w przypadku zakładu fryzjerskiego jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Jeżeli salon ma przynosić wysokie obroty, fryzjer powinien się zastanowić nad nad spółką kapitałową lub osobową. Z drugiej jednak strony jednoosobowa działalność gospodarcza jest najprostsza w prowadzeniu. 

Jak założyć zakład fryzjerski

Zakład fryzjerski - jednoosobowa działalność gospodarcza

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, fryzjer ma pełną kontrolę nad swoim zakładem - to on jest jego jedynym właścicielem i reprezentantem. Dodatkowo, przy wyborze tej działalności, prowadzenie ewidencji finansowej jest bardzo proste, a formalności są ograniczone do minimum. Przy zakładaniu jednoosobowej działalności nie jest także wymagany wkład własny - można to traktować zarówno jako plus, jak i minus - fryzjer odpowiada majątkiem osobistym za zobowiązania związane z prowadzoną działalnością.

Zakład fryzjerski - spółka cywilna

Do założenia spółki cywilnej potrzebne są przynajmniej dwie osoby fizyczne lub prawe. Warto wiedzieć, że spółka cywilna nie podlega rejestracji w KRS. Wspólnicy, będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Zakład fryzjerski - spółka handlowa

Do spółek handlowych zaliczają się:

 • spółki jawne,

 • spółki partnerskie (tego rodzaju prowadzenia działalności nie może wybrać osoba zakładająca salon fryzjerski),

 • spółki komandytowe,

 • spółki komandytowo-akcyjne,

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

 • spółki akcyjne.

Wszystkie te rodzaje spółek wymagają wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sądy rejonowe właściwe ze względu na siedzibę tworzonej spółki.

Określenie PKD dla zakładu fryzjerskiego

PKD dla zakładu fryzjerskiego jest takie samo jak dla zakładu kosmetycznego: 96.02 Z.

Jeżeli zakład fryzjerski dodatkowo wytwarza peruki, jego numer PKD wynosi 32.99 Z. 

Najlepsza forma opodatkowania dla zakładu fryzjerskiego

Otwierając zakład fryzjerski, trzeba zdecydować się na jedną formę opodatkowania. Wyboru formy opodatkowania dokonuje się przy wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Fryzjer ma do wyboru:

 • zasady ogólne,

 • podatek liniowy,

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

 • kartę podatkową.

Zakład fryzjerski a zasady ogólne

To prosta forma opodatkowania dochodów. Zasady ogólne pozwalają na płacenie 18% podatku (po obniżeniu o kwotę wolną od podatku 556,02 zł) lub 32% (14.839,02 zł plus 32% od nadwyżki ponad 85.528 zł podstawy opodatkowania).

Kwotę podatku można dodatkowo obniżać o ulgi i odliczenia, podstawę opodatkowania o zapłacone składki ubezpieczeniowe, a kwotę podatku o zapłacone kwoty stawki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zakład fryzjerski a metoda liniowa

Salon fryzjerski rozliczający się metodą liniową płaci 19% podatku, niezależnie od wysokości dochodów. Minusem metody liniowej jest zdecydowanie fakt, że fryzjer nie może skorzystać z ulg podatkowych oraz nie może rozliczać się z małżonkiem.

Zakład fryzjerski a ryczałt

W opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych fryzjer odprowadza podatek od kwoty przychodu - bez kosztów uzyskania przychodu. W zależności od prowadzonej działalności, oprocentowanie ryczałtem jest różne. Dla zakładu fryzjerskiego wynosi 8,5%.

Fryzjer, który wybrał opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie może rozliczać się z małżonkiem ani nie odliczy ulgi na dzieci. Inne ulgi, jak ulga rehabilitacyjna, czy odliczanie składek ZUS dalej mu przysługują. Może także odliczać darowizny.

Zakład fryzjerski a karta podatkowa

Karta podatkowa może się okazać najprostszą formą opodatkowania dla salonu fryzjerskiego. Polecana jest właśnie małym przedsiębiorstwom usługowym, wytwórczo-usługowym i handlowym. Zakład fryzjerski opodatkowany kartą podatkową nie musi prowadzić ksiąg, składać zeznań podatkowych oraz wpłacać zaliczek na podatek dochodowy. 

Stawki karty podatkowej przedstawiono poniżej:

Usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt

Oznaczenia stawek (0 oznacza działalność

bez zatrudniania pracowników,

1 - jednego pracownika, itd.)


Miejscowość o liczbie mieszkańców

 

 

do 5000

ponad  5000 do 50000

powyżej 50000

0

120

140

161

1

325

365

405

2

450

506

543

3

543

583

634

4

583

634

685

5

708

809

915

 

Usługi fryzjerskie dla mężczyzn i chłopców

Oznaczenia stawek (0 oznacza działalność

bez zatrudniania pracowników,

1 - jednego pracownika, itd.)


Miejscowość o liczbie mieszkańców

 

 

do 5000

ponad  5000 do 50000

powyżej 50000

0

120

120

140

1

260

304

343

2

405

450

506

3

506

543

583

4

517

568

609

5

647

708

809

Zakład fryzjerski - z VAT czy bez VAT?

Dla fryzjerów prowadzących zakład, bardziej opłacalny może się okazać wybór zwolnienia z podatku VAT. Większość klientów salonu fryzjerskiego to podmioty zwolnione z podatku VAT, dlatego odliczenie podatku nie będzie mu przysługiwało.

Zwolnienie z podatku VAT zależy także od wysokości obrotów zakładu fryzjerskiego. Aby móc skorzystać ze zwolnienia, nie mogą przekroczyć 150 tys. złotych.

Uwaga! Od stycznia 2015 roku w zakładach fryzjerskich obowiązkowo musi się znaleźć kasa fiskalna. Warto wiedzieć, że przedsiębiorcy, którzy dopiero zaczynają ewidencję na kasie, mogą skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej.

Składki ZUS dla zakładu fryzjerskiego

Otwierając zakład fryzjerski, podatnik ma obowiązek zgłosić się do ZUS. Niezależnie od faktu, czy prowadzi salon jako jednoosobowa działalność gospodarcza czy w spółce. Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej 7 dni po założeniu firmy. Jeżeli zakład fryzjerski jest jedynym miejscem pracy fryzjera, zgłasza to na formularzu ZUS ZUA, jeżeli pracuje jeszcze w innym miejscu - ZUS ZZA.

W przypadku spółki prowadzącej zakład fryzjerski - każdy wspólnik opłaca składki na własne ubezpieczenie.

Ważne! Fryzjerzy, którzy dopiero otwierają zakład fryzjerski, mogą skorzystać z preferencyjnych składek ZUS przez okres 24 (pełnych) miesięcy. Tym sposobem, przez dwa lata opłacają obniżone ubezpieczenie społeczne (bez dobrowolnego chorobowego). Nie muszą też płacić składek na Fundusz Pracy.

Spółki z o.o., komandytowo-akcyjne oraz akcyjne nie podlegają ubezpieczeniom społecznym ani zdrowotnemu.

Konto firmowe dla zakładu fryzjerskiego

Przedsiębiorca nie ma obowiązku założenia osobnego konta bankowego dla zakładu fryzjerskiego. Jednak w praktyce prowadzenie odrębnego rachunku dla działalności może się okazać bardzo korzystne. 

Aby założyć konto firmowe dla salonu fryzjerskiego, należy w wybranym przez siebie banku następujące dokumenty:

 • zaświadczenie (albo ksero i oryginału do wglądu) o wpisie do centralnej ewidencji działalności gospodarczej,

 • dowód osobisty,

 • pieczątkę firmową,

 • wzór podpisów osób dysponujących kontem.

W przypadku poniższych transakcji posiadanie konta firmowego dla zakładu fryzjerskiego jest konieczne:

 • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Warunki lokalowe dla zakładu fryzjerskiego

Przepisy regulujące warunki lokalowe dla zakładu fryzjerskiego, tak samo jak w przypadku zakładu kosmetycznego, są rozproszone. Dlatego i w tym wypadku fryzjer może posiłkować się  rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej. Musi jednak pamiętać, że rozporządzenie to już nie obowiązuje, więc ma charakter tylko pomocniczy.

Odwołując się do przepisów prawa budowlanego, Inspekcji Sanitarnej, rozporządzeń: Ministra Pracy i Ministra Infrastruktury zakład fryzjerski powinien spełniać następujące wymagania:

 1. Lokalizacja - odrębny budynek lub lokal, ewentualnie wyodrębniona część budynku lub lokalu.

 2. Wejście do zakładu:

 • może być wspólne dla wszystkich użytkowników i prowadzić z dróg komunikacji ogólnej,

 • nie może prowadzić przez pomieszczenia, które nie są związane z salonem fryzjerskim

 1. Wydzielone w zakładzie:

 • pomieszczenie do świadczenia usług, wyposażone w umywalki z zimną oraz ciepłą wodą,

 • pomieszczenie lub miejsce do spożywania posiłków i szatnia dla zatrudnionych - wyposażona w szafki do przechowywania odzieży

 • poczekalnia dla klientów - z wieszakiem na odzież wierzchnią.

 1. W zakładach powinny być wydzielone:

 • pomieszczenia sanitarno-higieniczne dla osób korzystających z usług i zatrudnionych w zakładzie fryzjerskim, wyposażone w miskę ustępową, umywalkę z ciepłą i zimną wodą, w zasięgu ręki dozownik zawierający mydło w płynie (w razie potrzeby dozownik ze środkiem do dezynfekcji rąk) oraz ręczniki jednorazowego użytku;

 • państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny może, w przypadku zakładu fryzjerskiego stanowiącego wyodrębnioną część budynku lub lokalu, wyrazić zgodę na korzystanie z ustępu znajdującego się w innej części budynku lub lokalu, w odległości nie większej niż 75 m od zakładu, jeżeli dojście do tego ustępu odbywa się drogami komunikacji wewnętrznej;

 • miejsce/pomieszczenie do przechowywania sprzętu do utrzymania czystości, wyposażone w zamontowany na wysokości 0,5 m od podłogi zlew lub w przypadku więcej niż 3 stanowisk dopuszcza się wydzielenie miejsca wyposażonego w zawór ze złączką do węża i wpust podłogowy z syfonem.

 1. W zakładach fryzjerskich powinny być wydzielone:

 • pomieszczenie lub szafy do przechowywania preparatów kosmetycznych;

 • miejsce/pomieszczenie do przechowywania czystej i brudnej bielizny;

 • czystą bieliznę jednorazowego lub wielorazowego użytku przechowuje się w przeznaczonych do tego celu, odpowiednio oznakowanych szafach, w higienicznych warunkach;

 • brudną bieliznę oraz brudną odzież roboczą przechowuje się w zamykanych i oznakowanych pojemnikach, pojemniki po napełnieniu niezwłocznie usuwa się poza zakład;

 • prania brudnej bielizny dokonuje się poza zakładem lub, jeżeli na terenie zakładu wydzielone jest osobne pomieszczenie do tego celu - może być prana w obiekcie;

 • obiekt musi być zaopatrzony w instalację wodociągową lub wodę z własnego ujęcia;

 • punkty poboru wody muszą być zaopatrzone w bieżącą, zimną i ciepłą wodę;

 • Obiekt musi być zaopatrzony w instalację kanalizacyjną. Nieczystości płynne odprowadzane są do sieci kanalizacyjnej lub do zbiornika bezodpływowego (w przypadku szamba własnego). W przypadku szamba własnego zakład musi posiadać umowę na wywóz nieczystości płynnych z firmą posiadającą wymagane zezwolenie. Podczas kolejnych kontroli sanitarnych należy udostępniać do wglądu ostatnią fakturę dotyczącą wywozu nieczystości płynnych.

 • Zakład musi posiadać wentylację.

Publiczne odtwarzanie muzyki w zakładzie fryzjerskim

Muzyka w zakładach usługowych jest czymś oczywistym. Dlatego mimo hałasu, jaki panuje w salonie fryzjerskim, gdzieś w tle powinno się dać usłyszeć przyjemne dźwięki. W zależności od tego, kto prowadzi salon i jaki jest wiek jego klientów, muzyka w zakładzie może być bardzo różna. Dobrze jednak, aby nie próbowała “przekrzyczeć” szumu suszarek. Fryzjer musi jednak pamiętać, że publiczne odtwarzanie muzyki w Polsce wymaga odpowiedniej licencji. W przeciwnym wypadku - w razie kontroli - musi się liczyć z kara pieniężną za brak zezwolenia.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakładzie fryzjerskim

Właściciel nieruchomości, na której znajduje się zakład fryzjerski, musi  w terminie 14 dni od dnia powstania na tej nieruchomości odpadów komunalnych, złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysokość opłat zależy od:

 • liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lub

 • ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub

 • powierzchni lokalu mieszkalnego.

Marketing zakładu fryzjerskiego

Reklama zewnętrzna to bardzo ważna część marketingu zakładu fryzjerskiego. Codziennie, mnóstwo ludzi przechodzi obok salonu - jeżeli z zewnątrz wygląda zachęcająco, wpadnie im w pamięć. Najłatwiej jest także pozyskać na początek klientów z najbliższego sąsiedztwa zakładu fryzjerskiego. Dlatego ważne jest, aby był dobrze widoczny. Należy jednak pamiętać, aby szyld czy reklama w oknie była gustowna i subtelna, a nie kiczowata i krzykliwa.

Kiedy pierwsi ciekawscy zaczną zaglądać do zakładu, nie powinni wyjść z pustymi rękami. W salonie fryzjerskim powinny się znaleźć wizytówki oraz ulotki z ofertą. Oczywiście podstawą jest także strona internetowa i profil na facebooku - z aktualnymi zdjęciami salonu, ostatnio wykonanymi fryzurami, informacjami o promocjach i występach na różnego rodzaju targach ślubnych, fryzjerskich itd.

Oczywiście podstawą udanego marketingu w przypadku zakładu fryzjerskiego jest wykonywanie usług na najwyższym poziomie. Zadowoleni klienci nie szczędzą pozytywnych opinii zarówno w internecie, jak i w prywatnych rozmowach ze znajomymi.

 

jak założyć zakład fryzjerski