Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorcy nie są w stanie obejść się bez samochodu, czy maszyn produkcyjnych. Większość tych składników może stanowić tzw. środki trwałe, jednak po spełnieniu kilku warunków: będą wykorzystywane na potrzeby przedsiębiorstwa, są kompletne i zdatne do użytku, zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, stanowią własność lub współwłasność przedsiębiorcy, a przewidywany okres ich użytkowania jest dłuższy niż jeden rok. 

Jednorazowa amortyzacja niskocennych środków trwałych

Księgowość Online

Opieka ekspertów księgowych

Wypróbuj za darmo już dzisiaj!

www.wfirma.pl

Program do faktur on-line

Wszystkie rodzaje faktur + CRM.

Wypróbuj, tylko 100 PLN za rok

www.wfirma.pl

Kwestia jednorazowej amortyzacji niskocennych środków trwałych została unormowana w art. 22f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego treścią: “w przypadku, gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 3.500 zł, podatnicy (...) mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 22h-22m albo jednorazowo - w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym”.

Co ciekawe, powyższy przepis dotyczy wszystkich środków trwałych o wartości początkowej niższej niż 3.500 zł. Podatnik prowadzący swoją księgowość w oparciu o KPiR jednorazowy odpis amortyzacyjny ujmuje w kolumnie 13 księgi - pozostałe wydatki - w miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania lub w miesiącu kolejnym.

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych w ramach pomocy de minimis

Kto może skorzystać z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis?

Jak wskazuje art. 22k ust. 7 updof z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis mogą skorzystać podatnicy, którzy w danym w roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy. Mają oni możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro (w 2013 roku - 205.000 zł, w 2014 roku - 211.000 zł). Limit dotyczy łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych w danym roku podatkowym.

Małym podatnikiem określa się przedsiębiorcę, którego przychody ze sprzedaży brutto nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1 200 000 EUR. W 2013 roku limit ten wynosi 4.922.000 zł, natomiast w roku 2014 wzrośnie do 5.068.000 zł.

Które środki trwałe można amortyzować jednorazowo w ramach pomocy de minimis?

Jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis podlegają środki trwałe zaliczane do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, tj.:

  • grupa 3 - kotły i maszyny energetyczne,
  • grupa 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
  • grupa 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,
  • grupa 6 - urządzenia techniczne,
  • grupa 7 - środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych,
  • grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Jak skorzystać z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis?

Podatnik sam decyduje o tym czy skorzysta z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis, czy też nie. Co więcej, nie musi występować do organów administracyjnych o zgodę na jej zastosowanie.