stan prawny na styczeń 2015 roku

Rozpoczynając działalność gospodarczą podatnik oprócz dopełnienia wymogów formalnych, musi liczyć się z poniesieniem pewnych kosztów początkowych. Mimo iż samo założenie firmy jest całkowicie darmowe, to inne koszty z tym związane mogą być stosunkowo wysokie. Sprawdź, jakie są koszty założenia działalności gospodarczej!

Opłaty rejestracyjne są kosztem

Pierwszą czynnością w procesie zakładania firmy jest jej właściwa rejestracja. W latach wcześniejszych (przed 1 lipca 2011 r.) firmę rejestrowało się składając wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Oddzielnie trzeba było złożyć wniosek o nadanie numeru REGON w wojewódzkim oddziale urzędu statystycznego oraz formularz NIP-1. Należało także wybrać formę opodatkowania oraz zgłosić firmę do ZUS. Wszystkie te czynności były całkowicie bezpłatne.

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych CEIDG-1. W ten sposób został zastąpiony stary wniosek o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej została utworzona w celu uproszczenia procedury zakładania działalności gospodarczej a także założenia pierwszego, centralnego rejestru przedsiębiorców, którego wcześniej bardzo brakowało.

Program magazynowy online

Łatwa obsługa, dużo funkcji

Promocja tylko dziś - 50% rabatu!

www.wfirma.pl

Program do faktur on-line

Wszystkie rodzaje faktur + CRM.

Promocja tylko dziś - 50% rabatu!

www.wfirma.pl

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizującym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP), oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wniosek ten stanowi także zgłoszenie lub zmianę zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bądź oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej odbywa się poprzez wypełnienie formularza elektronicznego i jest całkowicie darmowy. Jedyny wymóg podczas składania wniosku to podpis. Może być on:

  • elektroniczny (do zakupienia w jednej z pięciu firm zajmujących się tym),

  • przy pomocy tzw. „profilu zaufanego”- profil taki można założyć na stronie www.epuap.gov.pl – wymaga to jednorazowej wizyty w  urzędzie, w celu potwierdzenia, usługa jest bezpłatna,

  • własnoręczny i osobiście złożony w urzędzie gminy.

Jest także możliwość podpisania ręcznie i wysłania listem poleconym- ale wtedy podpis musi być potwierdzony notarialnie.

Oprócz wniosku o wpis do ewidencji gospodarczej, zarówno przed 1 lipca 2011, jak i teraz, w przypadku, gdy przedsiębiorca zdecyduje się być podatnikiem VAT, zobowiązany jest wypełnić i dołączyć do wniosku deklarację VAT-R. Na deklaracji tej przedsiębiorca dokonuje rejestracji jako podatnik VAT czynny lub też podatnik VAT zwolniony. Na tej samej deklaracji podatnicy mogą dokonać rejestracji dotyczącej wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Opłata skarbowa z tego tytułu wynosi 170 zł.

Jakie są koszty założenia działalności gospodarczej?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się jednak nie tylko z dopełnieniem wymogów formalnych zapisanych w przepisach prawa. Ważną kwestią podczas zakładania firmy jest także wysokość kosztów początkowych, które musi ponieść przyszły przedsiębiorca.

Największe koszty dotyczą wyboru spółki jako działalności gospodarczej. W przypadku zakładania spółki, od umowy oraz aktu założycielskiego należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych.  W przypadku, gdy umowa spółki zostanie sporządzona w formie aktu notarialnego, podatek zostanie pobrany przez samego notariusza. Podstawę obliczania podatku stanowi wartość wkładów wniesionych do majątku spółki lub kapitału zakładowego. Podatek od umowy spółki wynosi 0,5%.

Przepisy wymagają w niektórych przypadkach sporządzenia umowy w formie szczególnej, np. dla umowy spółki partnerskiej obowiązkowa jest forma aktu notarialnego.  Z warunkiem tym związane są dodatkowe koszty, ponieważ należy udać się do notariusza, który akt ten sporządzi. Przepisy określają dokładnie maksymalne wynagrodzenie, które przysługuje notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych. Przed udaniem się do konkretnego notariusza, warto zorientować się, gdzie zapłacimy najmniej, ponieważ każdy notariusz ustala własne stawki (ale nie wyższe od granicy określonej w rozporządzeniu), które mogą się między sobą różnić.

Maksymalna wysokość taksy notarialnej również zależna jest od wysokości kapitału zakładowego lub wkładów wniesionych do spółki. Górna granica taksy została określona w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2004 r.)  i wynosi odpowiednio w zależności od kapitału:

  • do 3.000 zł - 100 zł,

  • powyżej 3.000 zł do 10.000 zł - 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3.000 zł,

  • powyżej 10.000 zł do 30.000 zł - 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10.000 zł,

  • powyżej 30.000 zł do 60.000 zł - 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30.000 zł,

  • powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1.010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł,

  • powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł - 4.770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł,

  • powyżej 2.000.000 zł - 6.770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł.

Opłata za założenie konta

Każdy przedsiębiorca musi posiadać rachunek bankowy. Wysokość opłaty za jego założenie zależy od banku, w jakim konto jest zakładane. Opłata ta może wynosić od kilku do kilkunastu złotych. Należy zwrócić szczególną uwagę, jak kształtują się miesięczne koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji, które w zależności od banku mogą być różne.

Pieczątka firmowa

Posiadanie pieczątki nie jest wymagane przepisami prawa, lecz przeważnie jest ona niezbędna do prowadzenia działalności oraz wymagana przez kontrahentów. Koszt wyrobienia pieczątki jest różny, ale nie wynosi przeważnie mniej niż 30 zł.

Należy pamiętać,  że to nie wszystkie koszty, z jakimi trzeba liczyć się zakładając własną działalność. Są to jedynie koszty wymagane przepisami prawnymi bądź zwyczajowymi (pieczątka).  Poza tymi kosztami trzeba liczyć się z wydatkami związanymi z zakupem licencji, wynajęciem bądź kupnem lokalu, kosztami księgowości, kosztami zakupu maszyn, urządzeń, komputerów oraz pozostałych niezbędnych materiałów biurowych.

Poza tym, przedsiębiorcy, którzy zakupili towary handlowe jeszcze przed dokonaniem wpisu do ewidencji i właściwym rozpoczęciem działalności gospodarczej, muszą liczyć się z tym, iż wartości tych zakupów nie będą mogły zostać zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Zakupy te powinno wprowadzić się za pomocą remanentu początkowego, jako pierwszą pozycję w KPiR. Wartość remanentu początkowego zostaje  na koniec roku porównana z wartością remanentu końcowego i w zależności od uzyskanej różnicy (dodatniej bądź ujemnej), będzie ona zwiększała bądź pomniejszała koszty przedsiębiorstwa w rozliczeniu rocznym.