Likwidacja działalności wiąże się z koniecznością sprawdzenia i sporządzenia dokumentów odzwierciedlających posiadane przez przedsiębiorstwo towary, materiały oraz środki trwałe.

Likwidacja działalności - czasem trzeba dwa spisy z natury

Jeżeli działalność była zarejestrowana jako czynny podatnik VAT podczas likwidacji działalności będzie sporządzać dwa takie spisy dla celów:

  • PIT - wykaz składników majątku oraz spis z natury
  • VAT - spis z natury

Jeśli chodzi o wykaz składników majątku dla celów PIT sporządza się go po wcześniejszym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej.

Natomiast spis z natury dla potrzeb podatku VAT przedsiębiorca sporządza w przypadku:

  • rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej
  • zaprzestania przez podatnika VAT, będącego osobą fizyczną, wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT (obowiązek zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego na druku VAT-Z)
  • nie wykonywania przez podatnika VAT, będącego osobą fizyczną, czynności podlegających opodatkowaniu VAT co najmniej przez 10 miesięcy (z tym, że nie wykonywanie tych czynności w związku z oficjalnym zawieszeniem działalności gospodarczej jest możliwe i nie powoduje konieczności sporządzenia spisu z natury i zapłacenia VAT od likwidacji)

Spisu z natury nie dokonują osoby prowadzące działalność i korzystające ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Sporządzany dla potrzeb VAT spis z natury obejmuje towary (m.in. towary handlowe, materiały, odpady), wyposażenie i środki trwałe, jak również każdy rzeczowy składnik majątku, a także grunty i energię, jeżeli podatnikowi przysługuje prawo do określonej ich wielkości/ilości. Wykazuje się jednak tylko te towary i składniki majątku, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Informację o dokonanym spisie z natury oraz wyliczonej na jego podstawie wartości i kwocie podatku należnego przedsiębiorca dołącza do ostatniej składanej deklaracji podatkowej (miesięcznej VAT-7 lub kwartalnej VAT-7k) obejmującej dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Wynikającą ze spisu kwotę podatku należnego należy wykazać na pierwszej stronie deklaracji w pozycji 33 (Kwota podatku należnego od towarów i usług objętych spisem z natury, o którym mowa w art.14 ust.5 ustawy). Inne informacje wynikające ze spisu należy przekazać na piśmie skierowanym do naczelnika urzędu skarbowego.

Co ze środkami trwałymi od których przy nabyciu odliczono VAT?

Ustawa o VAT traktuje wyposażenie i środki trwałe również jako towar. Bez względu na to, jak długo dany środek trwały był używany, jeżeli przy jego zakupie obowiązywało prawo do odliczenia VAT, w momencie likwidacji działalności czynny podatnik VAT musi ująć go w spisie z natury, a w konsekwencji opodatkować. To opodatkowanie oznacza zatem, że podatnik będzie musiał oddać po części odliczony przy zakupie VAT.

W takim razie od jakiej kwoty wylicza się VAT w spisie z natury sporządzanym na dzień likwidacji działalności? Ustawa o VAT mówi, że podstawę opodatkowania stanowi cena nabycia towarów netto (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, koszt wytworzenia, określony w momencie dostawy towarów. Oznacza to, że w spisie z natury powinny się znaleźć zarówno środki trwałe, od których częściowo odliczono VAT jak też środki trwałe, które zostały w całości zamortyzowane, a przy nabyciu których obowiązywało prawo odliczenia VAT. Wartość towarów wykazywana to cena nabycia skorygowana na dzień spisu z natury. Czyli dla całkowicie zamortyzowanego środka trwałego bierzemy jego wartość obecną (rynkową), a nie traktujemy go jako środek o wartości zerowej.