Ważne limity podatkowe dla przedsiębiorców na rok 2014

Data: 2013-10-04 Kategoria: Prawo Autor: Beata Kostrzycka

Daty 30 września i 1 października każdego roku są ważne dla przedsiębiorców, bowiem ustalone na ten dzień kursy waluty euro mają wpływ na wysokość limitów podatkowych i wskaźników. Wiadomo już m.in. kto będzie mógł skorzystać w przyszłym roku z uproszczonej rachunkowości, a którzy przedsiębiorcy będą zobowiązani prowadzić pełne księgi.

Dla kogo rachunkowość uproszczona - limity na 2014?

Do ustalenia aktualnego limitu, do którego przedsiębiorca może prowadzić księgowość uproszczoną, stosuje się kurs średni NBP z dnia 30 września poprzedniego roku obrotowego. W tym roku wyniósł on 4,2163 zł i tym samym ustanowił nowe limity na 2014.

Rok obrotowy

Ustawowy limit w EUR

Kurs euro

Limit w PLN

2013

1 200 000

4,1138

4 936 560

2014

1 200 000

4,2163

5 059 560

W porównaniu do bieżącego roku, limit na 2014 wzrośnie zatem o 123 000 zł. Po przekroczeniu wartości 5 059 560 zł przedsiębiorca, zgodnie z ustawą o rachunkowości, zobowiązany jest do prowadzenia pełnej księgowości. Wszystkie jednostki prowadzące obecnie rachunkowość uproszczoną, zobowiązane są do bieżącego monitorowania wartości sprzedaży. Dzięki tej kontroli mogą mieć wpływ na prawo do prowadzenia księgowości w obecnej formie, poprzez dobór ilości zleceń czy zamówień. Zwłaszcza przy końcu roku można bowiem podjąć decyzję o ich realizacji dopiero w roku następnym.

Płatności za pośrednictwem rachunku bankowego

Co miesiąc zmienia się kwota w przeliczeniu na złote polskie, od której obowiązkowo płatności pomiędzy przedsiębiorcami  muszą być realizowane za pośrednictwem rachunku bankowego. Do przeliczeń stosowany jest kurs średni NBP na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego daną transakcję.

Graniczna kwota płatności, do której nie trzeba posługiwać się przelewem bankowym wynosi odpowiednio:

Miesiąc

Ustawowy limit w EUR

Kurs euro

Limit w PLN

Wrzesień 2013

15 000

4,2654

63 981,00

Październik 2013

15 000

4,2163

63 244,50

Wartość limitu jest zatem niższa w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 736,50 zł.

Mały podatnik

Ustawa o pdof określa kim jest mały podatnik. Określenie to oznacza podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Przeliczenia na PLN dokonuje się po kursie średnim NBP wyznaczonym na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. Co ważne pojęcie małego podatnika funkcjonuje również w podatku VAT i ma znaczenie w odniesieniu do prawa do skorzystania z metody kasowej rozliczeń.

Rok obrotowy

Ustawowy limit w EUR

Kurs euro

Limit w PLN

2013

1 200 000

4,1020

4 922 000

2014

1 200 000

4,2230

5 068 000

Inne limity obowiązują natomiast w podatku VAT dla małego podatnika prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu. W tym przypadku bowiem limitem jest wartość 45 000 euro.

Rok obrotowy

Ustawowy limit w EUR

Kurs euro

Limit w PLN

2013

45 000

4,1020

185 000

2014

45 000

4,2230

190 000

Limit ten na rok 2014 wzrośnie zatem o 5 000 zł.

Jednorazowa amortyzacja - pomoc de minimis

Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność, w zakresie podatku dochodowego mają prawo do skorzystania z amortyzacji jednorazowej środków trwałych. Stanowi to swoisty przywilej podatkowy, bardzo pomocny na starcie w działalności. Jednorazowym odpisom amortyzacyjnym podlegają sprzęty zaliczane do 3-8 grupy Klasyfikacji Środków Trwałych, ale z wyłączeniem samochodów osobowych. Ustawowa roczna wartość limitu wynosi 50 000 euro. Do przeliczeń na złotówki należy zastosować kurs średni NBP ogłaszany na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Rok obrotowy

Ustawowy limit w EUR

Kurs euro

Limit w PLN

2013

50 000

4,1020

205 000

2014

50 000

4,2230

211 000

1 2 następne
Data: 2013-10-04 Kategoria: Prawo