Nowelizacja ustawy o VAT w 2014 roku wprowadziła zmiany dotyczące dokumentowania i rozliczania transakcji. Przewidywała ona oderwanie momentu powstania obowiązku podatkowego od daty wystawienia faktury. Nie oznacza to jednak, że znikła konieczność wystawiania faktur.

Obowiązek podatkowy VAT - zmiany

Moment powstania obowiązku podatkowego VAT  jest ważny zarówno dla sprzedawcy, jak i nabywcy. Bowiem sprzedawcy zależy uniknięciu zaległości podatkowych, klientowi na odliczeniu VAT od zakupu. Prawidłowe ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego VAT w znacznej mierze będzie zależało od terminów wykonywanych transakcji, które z kolei będą miały wpływ na datę wystawienia faktury.

Obowiązek wystawienia faktury nakładają na podatników przepisy art. 106i ustawy. W niektórych przypadkach ustawodawca wprost określił terminy wystawienia faktury. Zgodnie z postanowieniami, fakturę należy wystawić nie później niż:

1) 30. dnia od dnia wykonania usług - w przypadku usług budowlanych i budowlano-montażowych,

2) 60. dnia od dnia wydania towarów - w przypadku dostawy m.in. książek drukowanych,

3) 90. dnia od dnia wykonania czynności - w przypadku dokonywania czynności polegających na drukowaniu m.in. książek,

4) z upływem terminu płatności - w przypadku dostawy m.in. energii elektrycznej i cieplnej oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, najmu czy stałej obsługi prawnej, wymienionych w art. 19a ust 5 pkt 4.

Pozostałe faktury trzeba będzie wystawić nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę lub transakcję (art. 106i ust.1 ust. o VAT).

W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, nie następuje zwolnienie z obowiązku podatkowego. Obowiązek ten powstaje z chwilą upływu terminu wystawienia faktury. Jeżeli chwila ta nie jest ustawowo określona, to obowiązek podatkowy VAT powstaje kiedy upłynie termin płatności.

Kto powinien szczególnie pilnować daty wystawienia faktury?

Ustawodawca w ustawie o VAT wyróżnił, obok zasady ogólnej, szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego. W związku z tym  na baczności powinni się mieć m.in. przedsiębiorcy:

 • świadczący usługi budowlane i budowlano-montażowe,

 • dostawcy książek drukowanych - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów,

 • dokonujący czynności polegających na drukowaniu książek - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów,

 • dostawcy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

 • świadczący usługi:

  • telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne,

  • najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,

  • ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,

  • stałej obsługi prawnej i biurowej,

  • dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego.Zaciekawił Cię ten artykuł? Dowiedz się więcej o fakturze VAT na żądanie nabywcy.