Ryczałt ewidencjonowany stanowi uproszczoną formę opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy korzystający z takiej formy rozliczenia płacą podatek od przychodu, tym samym nie mają możliwości pomniejszać go o koszty jego uzyskania. Mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie indywidualnej lub spółki osobowej. Kiedy taka forma rozliczeń z fiskusem się opłaca?

Ryczałt ewidencjonowany należy zgłosić do US!

Przedsiębiorca, aby mógł rozliczać się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego od początku istnienia firmy powinien zgłosić pisemne oświadczenie o wybo­rze tej formy opodatkowania do naczelnika urzędu skarbowego, właściwe­go według miejsca zamieszkania. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia poprzedzające­go dzień rozpoczęcia działalności - nie później jednak niż w dniu uzy­skania pierwszego przychodu. Podatnicy mogą również zgłosić wybór formy opodatkowania już na wniosku rejestracyjnym CEIDG-1.

Jednak gdy przejście na ryczałt ewidencjonowany ma nastąpić już w trakcie prowadzenia działalności, zgłoszenie do naczelnika urzędu skarbowego należy złożyć najpóźniej do 20 stycznia danego roku podatkowego. Jeżeli działalność jest lub ma być prowadzona w formie spółki, oświadczenie takie powinni zło­żyć wszyscy wspólnicy - każdy w swoim urzędzie skarbowym, właściwym według miejsca za­mieszkania.

Kto nie może skorzystać z ryczałtu?

Nie każdy przedsiębiorca może rozliczać się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. Bowiem ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z grona uprawnionych podatników wyklucza wszystkich tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie:

 • prowadzenia aptek,

 • działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),

 • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

 • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11 (czyli z wyjątkiem zawodu lekarza wszystkich specjalności, tech­nika dentystycznego, felczera, położnej, pielęgniarki, tłuma­cza oraz nauczyciela w zakre­sie świadczenia usług edu­kacyjnych, polegających na udzielaniu lekcji na godziny )

 • świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy (m.in. reklamowe, pośred­nictwa finansowego, detek­tywistyczne i ochroniarskie, wykonywania fotografii reklamowych i podobnych),

 • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

 • wytwarzania wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Dodatkowo wyłączenie ma zastosowanie w stosunku do podmiotów rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

Ryczałtu nie może opłacać również osoba, która była lub jest zatrudniona na umowę o pracę, a zamierza prowadzić własną działal­ność i wykonywać w jej ramach - na rzecz byłego lub obecnego pra­codawcy - takie same czynności, jakie w ostatnich dwóch latach podatkowych, wykonywa­ła w ramach stosunku pracy. W przypadku, gdy podatnik lub spółka dokona sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów, albo też uzyska przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, traci prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i - poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego - musi opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Ryczałt ewidencjonowany - uważaj na limity!

Przedsiębiorcy mogą opłacać podatek w zryczałtowanej formie o ile w roku poprzednim:

 • uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 tys. euro, lub

 • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro.

Przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym, którzy nie korzystają z karty podatkowej mogą opodatkować działalność ryczałtem wyjątkowo nie zważając na limit osiąganych obrotów (150 tys. euro). Oznacza to, że początkujący przedsiębiorca, który przekroczy limit w pierwszym roku prowadzenia działalności nie traci prawa do rozliczania za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego. Dopiero w kolejnych latach będzie obowiązany pilnować limitu obrotów.  

Ważne!

Limity ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Stawki ryczałtu ewidencjonowanego

Podatek w formie ryczałtu płaci się od przychodów z działalności gospodarczej, czyli wpływów ze sprzedaży towarów lub usług, niepomniejszonych o żadne koszty tej działalności. Wysokość stawki po­datku uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności. Stawki ryczałtu w 2016 roku wynoszą: 20%, 17%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%. Możliwe jest opłacanie ryczałtu według jednej z powyższych stawek albo według kilku - jeśli działalność jest różnorodna. Stawki ryczałtu w odniesieniu do czynności podlegających opodatkowaniu obrazuje poniższa tabela.

20-procentowa stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dotyczy działalności:

 • przychody, osiągane w zakresie wolnych zawodów, czyli pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywa­nej osobiście, wyłącznie na rzecz osób fizycznych przez:

  • lekarzy, lekarzy stomatolo­gów, lekarzy weterynarii,

  • techników dentystycznych,

  • felczerów, położne, pie­lęgniarki,

  • tłumaczy,

  • nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyj­nych polegających na udzie­laniu lekcji na godziny.

17-procentowa stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dotyczy działalności:

a) świadczących usługi:

 • parkingowe,

 • hotelarskie,

 • w zakresie oprogra­mowania,

 • fotograficzne,

b) zajmujących się:

 • reprodukcją komputerowych nośników informacji,

 • doradztwem w zakresie sprzę­tu komputerowego,

 • obsługą centrali radio-taxi,

c) pośredniczących w:

 • w handlu hur­towym,

 • w sprzedaży hurtowej po­jazdów mechanicznych oraz części i akcesoriów do nich,

 • w sprzedaży motocykli oraz części i akce­soriów do nich,

 • organizacji wyjazdów turystycznych

10-procentowa stawka ryczałtu ewidencjonowanego dotyczy przychodów:

z odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości będących:

 • środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie przekracza 1.500 zł,
 • składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 • składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które nie podlegają ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

- bez względu na okres ich nabycia, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z pozarolniczej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat.

8,5-procentowa stawka ryczałtu ewidencjonowanego dotyczy działalności:

 • usługowych, w tym gastronomicznych w zakresie przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powy­żej 1,5 proc. alkoholu (z wy­jątkiem wymienionej niżej jako objętej stawką 5,5 proc. lub 3 proc.),

 • polegających na wy­twarzaniu przedmiotów (wy­robów) z materiału powierzo­nego przez zamawiającego.

Tą stawką ryczałtową objęte są także wszystkie przychody z:

 • prowizji uzyskanej przez ko­misanta ze sprzedaży na pod­stawie umowy komisu,

 • prowizji uzyskanej przez kol­portera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,

 • najmu, podnaj­mu, dzierżawy, poddzierżawy składników majątku związa­nych z działalnością gospo­darczą oraz otrzymane od­szkodowania za szkody doty­czące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

 • wypożyczania artykułów użyt­ku osobistego i domowego.

Pod 8,5-procentową stawkę ryczałtową podlegają również usługi:

 • konserwacji i naprawy ma­szyn biurowych, księgują­cych i liczących,

 • prowadzenia przed­szkoli,

 • zwalczanie pożarów i zapo­biegania pożarom,

 • związane z ogrodami botanicznymi i zoologicznymi.

5,5-procentową stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych objęte są:

 • przychody z prowadzenia działalności wytwórczej,

 • przychody z robót budowlanych lub z przewozu ładun­ków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton.

Tą stawką ryczałtową objęte są także prowizje z działalności han­dlowej w zakresie sprzedaży:

 • jednorazowych biletów ko­munikacji miejskiej,

 • znaczków do biletów miesięcz­nych,

 • znaków opłaty skarbo­wej,

 • znaczków pocztowych,

 • żetonów i kart magnetycz­nych do automatów,

3-procentową stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych objęte są wszystkie przychody z:

 • działalności gastronomicznych, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5 proc. alkoholu,

 • działalności usługowych w za­kresie handlu (sprzedaż naby­tych produktów i towarów),

 • działalności rybaków mor­skich i zalewowych w zakre­sie sprzedaży ryb i innych surowców z własnych połowów, z wyjątkiem konserw oraz rezerw z ryb i innych surowców z połowów,

 • odpłatnego zbycia składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (poza nierucho­mościami, które są opodatko­wane podatkiem 10 proc),

 • usług związanych z produkcją zwierzęcą (z wyjątkiem usług weterynaryjnych).

A także:

 • niektóre dotacje i subwencje,

 • odsetki od środków na rachunkach bankowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

 • umorzone lub przedawnione zobowiązania,

 • świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia,

 • wynagrodzenie płatników.

2-procentową stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych objęte są przychody:

ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.

Ryczałt ewidencjonowany - ewidencja przychodów

Rozliczanie dochodów na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego, wymaga prowadzenia uproszczonej księgowości w postaci ewidencji przychodów. Prowadzi się ją odręb­nie na każdy rok podatkowy. W ewidencji przychodów ujmuje się wyłącznie przychody z pro­wadzonej działalności gospodar­czej. Nie ma natomiast potrzeby ewidencjonowania kosztów, gdyż przy tej formie opodatkowania nie bierze się ich pod uwagę przy ustalaniu wysokości podatku. Trzeba jed­nak gromadzić i przechowywać dowody zakupu towarów, na wypadek kontroli urzędu skarbowego.

Natomiast jeżeli chodzi o sam sposób prowadzenia ewidencji przychodów, to ustawodawca dopuszcza możliwość ewidencjonowania sprzedaży zarówno odręcznie, jak i przy pomocy specjalistycznych programów komputerowych. W obu przy­padkach musi być zachowany jednakowy wzór jej tworzenia (np. układ rubryk). O jej założeniu nie trzeba informować urzędu skarbowego. Wyjątek stanowi sytuacja, w której prowadzenie ewidencji przychodów zlecane jest zewnętrznym biurom rachunkowym. Wówczas w terminie 7 dni licząc od daty zawarcia umowy z biurem rachunkowym należy w formie pisemnej zgłosić do urzędu skarbowego wszelkie dane dotyczące miejsca przechowywania ewidencji (wniosek aktualizacyjny CEIDG-1). W przypadku samodzielnego prowadzenia ewidencji, należy ją przechowywać w miejscu wykonywa­nia działalności lub w miejscu wskazanym jako siedziba firmy.

Wykonując działalność gospo­darczą opodatkowaną w formie ryczałtu, poza ewidencją przychodów należy prowadzić także inne ewidencje, takie jak ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia czy ewidencja zatrudnienia. Konieczne jest to jednak tylko wówczas, gdy firma posiada składniki majątku trwałego lub zatrudnia pracowników.

Podatek dochodowy a ryczałt ewidencjonowany

W działalności gospodarczej, rozliczającej się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego opodatkowaniu podlega każdy przychód. Pod tym pojęciem kryje się natomiast kwota należna z tytułu sprzedaży towarów lub usług (pomniejszona o VAT należny) oraz inne uzyskane przychody związane z działalnością gospodarczą, takie jak:

 • świadczenia w naturze,

 • świadczenia nieodpłatne,

 • przychody ze sprzedaży składników majątku służącego do wykonywania tej działalności,

 • odszkodowania za szkody powstałe w tym majątku,

 • dotacje,

 • odsetki od środków na rachunkach bankowych, utrzymywanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Rozliczenie podatkowe z urzędem skarbowym może nastąpić w systemie miesięcznym lub, wcześniej zgłoszonym, kwartalnym.

Ważne!

Kwartalne rozliczenie mogą stosować podatnicy których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25.000 euro.

 

Od sumy przychodu za cały okres rozliczeniowy odjąć należy składki na ubezpieczenia społeczne. Tak powstała kwota stanowi podstawę do opodatkowania według stosownej stawki ryczałtowej. Następnie wyliczony podatek pomniejsza się o część opłaconej składki zdrowotnej (nie o całe 9% a jedynie o 7,75% wymiaru składki). W efekcie, ustalony zostaje konieczny do odprowadzenia okresowy zryczałtowany podatek dochodowy.

Dodatkowo przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem na koniec roku podatkowego przy sporządzaniu zeznania rocznego mogą odliczyć od przychodu  darowizny na cele społeczne i użyteczne. Należy jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach przekazane darowizny będą mogły stanowić koszt uzyskania przychodu. Do takich kosztów mogą być zaliczone m.in. koszty nabycia lub wytworzenia produktów spożywczych (za wyjątkiem alkoholu), które będą  przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego o przeznaczeniu na działalność charytatywną. Dodatkowo przedsiębiorcy mogą pomniejszyć przychód o wydatki objęte ulgą rehabilitacyjną.

Ostateczne rozliczenie podatku dochodowego następuje w chwili złożenia rocznego zeznania podatkowego. Służy do tego formularz PIT-28, który należy złożyć w terminie do 31 stycznia w tym samym urzędzie skarbowym, właściwym według miejsca zamieszkania.

Jeżeli oprócz dochodów z dzia­łalności gospodarczej, opodatko­wanych ryczałtem ewidencjono­wanym, w trakcie roku uzyskało się inne dochody (np. z pra­cy, z umów zlecenia lub o dzieło), należy w terminie do 30. kwietnia złożyć odrębne zeznanie roczne na od­powiednim formularzu. W ze­znaniu tym nie wykazuje się jednak dochodów objętych ry­czałtem.