Do grupy pojazdów, których konstrukcja wyklucza wykorzystywanie dla celów prywatnych wg ustawodawcy należą:

 1. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

  1. klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

  2. z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;

 2. pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

 3. pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach określone dla następujących przeznaczeń:

  1. agregat elektryczny/spawalniczy,

  2. do prac wiertniczych,

  3. koparka, koparko-spycharka,

  4. ładowarka,

  5. podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

  6. żuraw samochodowy

– jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

Uwaga!

Spełnienie wymagań technicznych dla pojazdów samochodowych w pkt 1 i 2 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań. Natomiast dla tych, które zostały wymienione w pkt 3 istotne są dokumenty wydane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, z których powinno wynikać że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

Omówione wyżej zmiany w ustawie o VAT w zasadniczy sposób odmienią dotychczas znany i stosowany sposób rozliczania podatku od towarów i usług w przypadku samochodów. Obowiązkiem przedsiębiorców jest jak najszybsze zapoznanie się ze wspomnianymi modyfikacjami w prawie, ponieważ mogą się one wiązać z dodatkowymi obowiązkami jakie zostaną na nich nałożone, a do 1 kwietnia pozostało już niewiele czasu.