Co do zasady każda osoba rozpoczynająca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku, gdy jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń, zobowiązana jest do opłacania składek ZUS. W związku z tym, wraz z rozpoczęciem wykonywania działalności, początkujący przedsiębiorca podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu: emerytalnemu, rentowemu, zdrowotnemu i wypadkowemu, natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

Ulga w płaceniu składek ZUS dla początkujących przedsiębiorców

Osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mają prawo do opłacania, przez okres dwóch lat (24 miesięcy) od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne. Opłacając najniższe możliwe składki na ubezpieczenie społeczne, trzeba pamiętać o tym, że również w przyszłości otrzymywane świadczenia z tego tytułu będą należeć do najniższych.

Ulga ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w ramach swojej działalności świadczą te same usługi na rzecz byłego pracodawcy, które świadczyli przez dwa lata przed dniem rozpoczęcia tej działalności. Z ulgi natomiast mogą skorzystać ci, których wcześniej łączył z byłym pracodawcą stosunek pracy, ale w poprzednim i obecnym roku podatkowym nie byli pracownikami jego firmy. Ponadto osoby, które chcą skorzystać z preferencyjnego wymiaru składek, muszą zadeklarować, iż 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej nie prowadziły innej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Kto nie może skorzystać z preferencyjnych warunków opłacania składek?

 • wspólnicy spółki jawnej, komandytowej oraz partnerskiej,

 • osoba, która jest wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o.

 • twórcy i artyści

Wysokość składek ZUS dla początkujących przedsiębiorców

1. Ubezpieczenie społeczne - w 2015 r. minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą  wynosi 525 zł, czyli 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia.

30 proc. x 1 750 zł = 525zł

W związku z powyższym poszczególne składki wynoszą:

 • ubezpieczenie emerytalne – 102, 48 zł (19,52 proc. z 525 zł),

 • ubezpieczenie rentowe – 42,00 zł (8 proc.),

 • ubezpieczenie wypadkowe – 9,45 zł (1,80 proc. dla firm ubezpieczających do 9 osób) – z zasady stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest indywidualnie ustalana dla każdego płatnika (od 0,67% do 3,60 %),

 • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – 12, 86 zł (2,45 proc.).

Łączna miesięczna suma składek w 2015 roku wynosi 166, 79 zł.

Oczywiście, jeśli rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej nastąpiło w środku miesiąca, wówczas minimalna podstawa ulega proporcjonalnemu obniżeniu (kwotę minimalnej podstawy dzieli się przez liczbę dni danego miesiąca i mnoży przez dni, w których opłacało się składki i podlegało się ubezpieczeniom (np. prowadzenie działalności gospodarczej rozpoczęto 12 czerwca, wówczas 525 zł ÷ 30 * 19 = 332,50zł).

Natomiast w roku 2016 minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie, a co za tym idzie - wzrośnie również podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej.

Podstawa ta będzie wynosiła 555 zł, czyli 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Składki w tym przypadku będą kształtowały się następująco:

 • ubezpieczenie emerytalne – 108, 34 zł (19,52 proc. z 555 zł),

 • ubezpieczenie rentowe – 44,40 zł (8 proc.),

 • ubezpieczenie wypadkowe – 9,99 zł (1,80 proc. dla firm ubezpieczających do 9 osób),

 • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – 13,60 zł (2,45 proc.).

Łączna suma składek będzie wynosiła 176,33 zł.

2. Ubezpieczenie zdrowotne – podstawą wymiaru tej składki jest kwota, która nie może być niższa niż 75 proc     . przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale ubiegłego roku (wliczając w to wypłaty z zysku), czyli w 2015 roku kwota ta wynosi 3104, 57 zł.

W związku z tym składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 279,41 zł (9 proc. x 3104,57 zł = 279,41 zł). Ważną informacją jest, iż jej część można odliczyć od podatku. Stawka ta wynosi 7,75 proc. z podstawy wymiaru, czyli 7,75 proc * 3104,57 zł = 240,60 zł.