Co do zasady każda sprzedaż dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powinna być ewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej. Co zrobić, gdy miała miejsce sprzedaż z pominięciem kasy fiskalnej? Wyjaśniamy poniżej.

Obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej

Obowiązek rejestrowania na kasie fiskalnej sprzedaży na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT.

Art. 111 ust. 1 ustawy o VAT

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.


Jednak rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z kas fiskalnych na lata 2015 i 2016 określa szereg zwolnień przedmiotowych (np. sprzedaż wysyłkowa) oraz podmiotowych (ze względu na limit obrotów).

Z treści rozporządzenia nie wynika jednak, że podatnik zobligowany do rejestrowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności może zrezygnować z ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej w chwili, gdy transakcja została udokumentowana fakturą.

Ważne!

Zwolnienie z ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób prywatnych na kasie fiskalnej w chwili udokumentowania jej w całości fakturą dotyczy jedynie:

  • pozostałych usług związanych z zakwaterowaniem z wyłączeniem PKWiU 55.90.13.0 - dotyczy wyłącznie: usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych);

  • wynajmu i usług zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

  • usług związanych z obsługą rynku nieruchomości;

  • dostaw towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Sankcje za sprzedaż z pominięciem kasy fiskalnej

Artykuł 62 par. 4 kodeksu karnego skarbowego wskazuje konsekwencje niewykazania sprzedaży na kasie fiskalnej:

Art. 62 par. 4 KKS

Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży.


Co ważne, stawka dzienna w 2016 roku wynosi od 61,66 zł do 24 664 zł, co oznacza, że grzywna za sprzedaż z pominięciem kasy może wynieść od 11 098,80 zł (180 stawek x 61,66 zł) do 4 439 520 zł (180 stawek x 24 664 zł).

Sprzedaż z pominięciem kasy fiskalnej - co zrobić?

Aby uniknąć sankcji za sprzedaż z pominięciem kasy fiskalnej, należy skorzystać z instytucji czynnego żalu. Możliwość taką dopuszcza art. 16 par. 1 kodeksu karnego skarbowego.

Art. 16 par. 1 KKS

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.


Należy pamiętać, że skorzystać z instytucji czynnego żalu można jedynie wówczas, gdy stosuje się go w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego, a także uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną, uszczuploną popełnionym czynem zabronionym.

Dokładne informacje dotyczące tego zagadnienia można odnaleźć w artykule Czynny żal - oświadczenie o popełnieniu czynu zabronionego - wzór z omówieniem

W praktyce przyjęło się, że w chwili, gdy podatnik zauważył, że dokonał sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej, powinien ją niezwłocznie zewidencjonować. Jednocześnie powinien pamiętać, by przychód wykazać w tym okresie, w którym sprzedaż faktycznie miała miejsce.

Przykład 1.

Przedsiębiorca ewidencjonuje sprzedaż z kasy fiskalnej w ewidencjach księgowych na podstawie raportów miesięcznych. 31 stycznia 2016 roku dokonał sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej. Sprzedaż nie została nabita na kasę ani nie została udokumentowana w żaden inny sposób. Podatnik uchybienie to spostrzegł dopiero 5 lutego 2016 r. Co powinien zrobić?

W pierwszej kolejności należy sprzedaż niezwłocznie nabić na kasę fiskalną. Transakcja zostanie wówczas wykazana w raporcie za luty, co nie do końca jest prawidłowe. Niemniej paragon powinien zostać przekazany nabywcy.

Podczas ewidencjonowania raportu za 01/2016 przedsiębiorca powinien doliczyć pominiętą transakcję wykazaną na kasie w 02/2016. Natomiast przy dokonywaniu ewidencji raportu za 02/2016 wartość podlegająca ewidencji powinna zostać odpowiednio pomniejszona.

Ostatnim krokiem jest skorzystanie z instytucji czynnego żalu.