Zerowa deklaracja VAT a obowiązek jej złożenia

Data: 2013-09-16 Kategoria: Prawo Autor: Ewa Szpytko

Czynni podatnicy VAT mają obowiązek składania okresowych deklaracji rozliczeniowych za okresy miesięczne (VAT-7) bądź kwartalne (VAT-7K) w terminie do 25 miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym. Obowiązek nie budzi wątpliwości gdy przedsiębiorca w danym miesiącu dokonywał transakcji mających wpływ na podatek od towarów i usług. Jednak podatnikom trudno jest zrozumieć dlaczego obowiązek ten dotyczy również okresów, w których nie dokonali żadnych czynności podlegających podatkowi VAT czyli tzw. “zerowych deklaracji”...

Obowiązek składania deklaracji VAT

Konieczność złożenia w urzędzie skarbowym rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług wynika wprost z ustawy o VAT, a dokładnie z art.  99, który mówi że czynni podatnicy VAT są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. W przypadku podatników, którzy wybrali formę rozliczenia kwartalnego w terminie do dnia 25 kolejnego miesiąca następującego po danym kwartale.

Oznacza to że podatnik VAT rozliczający się miesięcznie za dny rok podatkowy zobowiązany będzie złożyć 12 deklaracji rozliczeniowych VAT-7 po każdym z miesiąców czyli za miesiąc:

 

 • styczeń do 25 lutego,
 • luty do 25 marca,
 • marzec do 25 kwietnia,
 • grudzień do 25 stycznia kolejnego roku podatkowego.

Natomiast przedsiębiorcy, którzy zdecydowali rozliczać się kwartalnie za dany rok podatkowy zobowiązani będą złożyć 4 deklaracje rozliczeniowe VAT-7K, a mianowicie za:

 • kwartał I (styczeń, luty, marzec) do dnia 25 kwietnia,
 • kwartał II (kwieceń, maj, czerwiec) do dnia 25 lipca,
 • kwartał III (lipiec, sierpień, wrzesień) do dnia 25 października,
 • kwartał IV (październik, listopad, grudzień) do dnia 25 stycznia.

W ustawie obowiązek składania deklaracji rozliczeniowych VAT nie został uzależniony od zaistniałych w danym miesiącu transakcji. Dotyczy więc wszystkich czynnych podatników VAT - nawet tych którzy w danym okresie nie dokonali żadnej transakcji mającej wpływ na VAT czy też przypadków, w których kwota podatku należnego zrównała się z kwotą podatku naliczonego i ostateczna należność podatkowa wyniosła 0 zł. Oznacza to, że podatnicy są zobowiązani do składania nawet “zerowych” deklaracji VAT.

Kto nie ma obowiązku składania deklaracji VAT?

Istnieje grupa podmiotów, która nie jest zobligowana do składania deklaracji rozliczeniowych VAT. Zalicza się do niej podatników korzystających ze zwolnienia podmiotowego z VAT na mocy art. 113 ustawy o VAT (limit 150.000 zł). Deklaracji rozliczeniowej VAT-7 nie mają również obowiązku składać podmioty wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, chyba że:

 • przysługuje im zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego;
 • są obowiązani do dokonania korekty podatku odliczonego;
 • są obowiązani do dokonania korekty związanej z ulgą na złe długi.

Ostatnią grupę podmiotów zwolnionych z obowiązku składania deklaracji okresowych tworzą przedsiębiorcy (zarówno czynni podatnicy VAT jak i nievatowcy), którzy zawiesili prowadzoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Polecamy

Odzyskaj zapłacone podatki dochodowy i VAT od nieuregulowanych należności!

W okresach, w których działalność podlega zawieszeniu nie mają oni obowiązku składania deklaracji VAT. Wyjątkiem są sytuacje które wywołują skutki podatkowe w VAT należnym (od sprzedaży) m.in. gdy podczas zawieszenia dokonano sprzedaży majątku firmy, gdy dochodzi do konieczności korekty związanej z ulgą na złe długi czy też gdy ma miejsce wystawienie faktury sprzedażowej dotyczącej czynności, które wykonane były jeszcze przed zawieszeniem.

Niezłożenie “zerowej” deklaracji VAT w ustawowym terminie

Pozostali podatnicy VAT mają natomiast obowiązek składania okresowych deklaracji podatkowych w ustalonych przez ustawę terminach. Niezłożenie deklaracji okresowej może spowodować nałożenie na podatnika kary wynikającej z art. 54 ustawy Kodeks karny skarbowy:

1 2 następne
Data: 2013-09-16 Kategoria: Prawo