Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa stanowi podstawowy akt rangi ustawowej ogólnego prawa podatkowego. Na jej gruncie uregulowane zostały podstawowe zagadnienia w tym zakresie, związane ze zobowiązaniami, informacjami, postępowaniem, kontrolą oraz czynnościami sprawdzającymi. Można pokusić się o stwierdzenie, iż stanowi ona fundament polskiego prawa podatkowego, a zawarte w niej regulacje są kluczowe dla wszystkich podatników.

W związku z powyższym w interesie każdego przedsiębiorcy (i nie tylko) jest śledzenie zmian wprowadzanych na jej gruncie. Ze szczególną uwagą należy prześledzić nowelizacje Ordynacji podatkowej, które wejdą w życie jeszcze w 2014 roku zgodnie z założeniami projektu ustawy o zmianie omawianego aktu prawnego, przyjętego przez Radę Ministrów 18 marca 2014 roku.

Ogólne założenia nowelizacji Ordynacji podatkowej

Wspomniana nowelizacja będzie niemałą rewolucją, ponieważ - według założeń - ma przynieść ponad 100 modyfikacji przepisów. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów zmiany wprowadzane na grunt Ordynacji podatkowej mają być racjonalne przede wszystkim z punktu widzenia państwa. Wśród nich znajdą się takie, których założeniem jest uproszczenie procedur podatkowych, oraz takie, które mają uszczelnić system poboru podatków w Polsce. Wszelkie podejmowane w tym zakresie działania mają na celu zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia oszustw podatkowych oraz wykluczanie patologii w systemie fiskalnym.

Jakie zmiany w Ordynacji podatkowej w 2014?

Wśród wielu zmian projekt ustawy nowelizującej zakłada wprowadzenie pełnomocnictw ogólnych (obok pełnomocnictw szczególnych) w procedurach podatkowych. Z czym to się wiąże? Umożliwi to pełnomocnikom udział we wszystkich sprawach podatkowych, bez konieczności dopełniania szeregu formalności, jak ma to miejsce obecnie (do każdej sprawy należy przedłożyć nowe pełnomocnictwo). Co więcej, ułatwieniem ma być również możliwość elektronicznego składania takiego dokumentu do centralnego rejestru.

Program do faktur on-line

Wszystkie rodzaje faktur + CRM.

Promocja tylko dziś - 50% rabatu!

www.wfirma.pl

Kadry i Płace on-line

Prosty program do kadr i płac

Promocja tylko dziś - 50% rabatu!

www.wfirma.pl

Program magazynowy online

Łatwa obsługa, dużo funkcji

Promocja tylko dziś - 50% rabatu!

www.wfirma.pl

Nowelizacja ma dotknąć również kwestii interpretacji indywidualnych, a dokładniej wprowadzenia tzw. “grupowego” wniosku o wydanie interpretacji oraz doprecyzowania zagadnień związanych z interpretacją ogólną. Niemałą zmianą będzie również wprowadzenie możliwości zapłacenia podatku do wysokości 1000 zł przez inny podmiot niż podatnik. Wspomniany limit nie będzie obowiązywał w przypadku małżonka lub innego członka rodziny.

W projekcie można znaleźć również zapowiedź bezpłatnego i elektronicznego dostępu do Rejestru Zastawów Skarbowych (obecnie w tym celu należy spełnić szereg formalności oraz uiścić stosowną opłatę) oraz możliwość przejęcia postępowania podatkowego przez urzędy kontroli skarbowej. Druga ze wspomnianych modyfikacji ma wiązać się z rozszerzeniem dostępu urzędów skarbowych do informacji o kontach bankowych (w określonych sytuacjach).

Inne zmiany to wprowadzenie nowego sposobu doręczania pism urzędowych oraz klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (szczególnie w odniesieniu do dużych, międzynarodowych podmiotów, które w różny sposób będą unikały zapłaty podatku).

Wszystkie wspomniane wyżej modyfikacje przepisów Ordynacji podatkowej zostały szerzej omówione w innych artykułach, poświęconych nowelizacji rzeczonej ustawy. Zapraszamy do lektury:

Zmiany w Ordynacji podatkowej: Zmiany w zakresie interpretacji prawa podatkowego

Zmiany w Ordynacji podatkowej: Ustanowienie pełnomocnictwa ogólnego w procedurach podatkowych

Zmiany w Ordynacji podatkowej: Załatwianie spraw drogą elektroniczną w administracji podatkowej już od 11 maja 2014 roku

Zmiany w Ordynacji podatkowej: Usprawnienie doręczania pism urzędu

Zmiany w Ordynacji podatkowej: Portal podatkowy

Zmiany w Ordynacji podatkowej: Rejestr zastawów skarbowych

Zmiany w Ordynacji podatkowej: Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Zmiany w Ordynacji podatkowej: Właściwość urzędu skarbowego

Zmiany w Ordynacji podatkowej: Urząd skarbowy uzyska dane od banku