Wielokrotnie spotykamy się z sytuacją, w której przedsiębiorcy odnajdują faktury kosztowe, dotyczące zamkniętego okresu rozliczeniowego. Jak w tej sytuacji należy postąpić? Czy możliwe jest księgowanie faktur zakupu z poprzednich okresów?

Terminy księgowania faktur kosztowych w VAT

Prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu posiadają czynni podatnicy VAT. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług art. 86 ust. 10, mogą oni dokonać odliczenia podatku VAT w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy, bądź zgodnie z art. 86. ust. 11 w jednym z dwóch następnych okresach rozliczeniowych. W przypadku przedsiębiorcy, który rozlicza podatek VAT miesięcznie, dwa kolejne okresy rozliczeniowe oznaczają dwa kolejne miesiące. Natomiast podatnik rozliczający podatek VAT kwartalnie, ma możliwość odliczenia podatku w kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy lub w jednym z dwóch następujących po sobie kwartałach.Ważne!
Zgodnie z art. 10b ustawy o VAT nie należy odliczać podatku VAT przed otrzymaniem faktury bądź dokumentu celnego.

Przykład 1.

Podatnik rozliczający podatek VAT miesięcznie odnalazł 30. listopada 2018 roku fakturę dokumentującą wydatek z września 2018. Czy podatnik ten ma możliwość odliczenia podatku VAT od tej faktury?

Przedsiębiorca może odliczyć podatek VAT od tej faktury we wrześniu, bądź w jednym z dwóch następujących po sobie okresach  rozliczeniowych, tj. październiku lub listopadzie 2018 roku.

Odnaleziona faktura a podatek dochodowy

Koszty uzyskania przychodu dzielimy na koszty bezpośrednie oraz pośrednie. Koszty bezpośrednie to takie, które mają bezpośredni związek z uzyskaniem przychodu w prowadzonej działalności (np. zakup materiałów podstawowych, towarów handlowych). Natomiast koszty pośrednie to takie, które nie są bezpośrednio związane z przychodem (np. czynsz najmu biura, media). Księgowanie faktur zakupu z poprzednich okresów wymaga określenia, jaką metodą rozliczania kosztów przyjęliśmy.  Wyodrębniamy dwie metody:

  • kasową-uproszczoną

  • memoriałową.

W przypadku metody kasowej, nie ma potrzeby dzielenia kosztów na pośrednie oraz bezpośrednie. Wszystkie wydatki należy księgować w dacie ich poniesienia, czyli w dacie wystawienia dokumentu zakupu.

Metoda memoriałowa jest bardziej skomplikowana. Tutaj, ważny jest podział kosztów uzyskania przychodów na koszty pośrednie i bezpośrednie.

Koszty pośrednie dotyczące jednego roku podatkowego w metodzie memoriałowej ujmujemy analogicznie, jak w metodzie kasowej, t.j. w całości, w dacie wystawienia faktury. Jeżeli koszty te dotyczą okresu na przełomie roku podatkowego, należy je proporcjonalnie podzielić i przyporządkować do okresów, których dotyczą. W praktyce oznacza to, że koszty bezpośrednie ujmujemy proporcjonalnie w roku, w którym podatnik osiągnął odpowiadające im przychody.

Przykład 2.

Przedsiębiorca stosuje metodę kasową rozliczania kosztów. W listopadzie 2018 r. odnalazł fakturę kosztową ze stycznia tego samego roku. Czy wciąż może ją ująć w kosztach uzyskania przychodu?

Podatnik może zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodu w roku, w którym została dana faktura wystawiona. Zatem wciąż możliwe jest ujęcie faktury w KPiR w 2018r.

Księgowanie faktur zakupu z poprzednich okresów w wfirma.pl

W przypadku odnalezienia faktury, po zamknięciu okresu, którego dotyczyła, księgowanie faktur zakupu z poprzednich okresów  następuje poprzez przejście do zakładki:  WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT. Datę wystawienia dokumentu należy uzupełnić zgodnie z faktyczną datą znajdującą się na fakturze, natomiast jako datę odbioru (jeżeli faktura księgowana jest w okresie, w którym możliwe jest odliczenie VAT) wybrać pierwszy dzień miesiąca, w którym dana faktura zostanie wykazana w rejestrze zakupu VAT (w związku z czym również w deklaracji VAT oraz JPK VAT).

Księgowanie faktur zakupu z poprzednich okresów w systemie wfirma.pl