Prowadząc działalność gospodarczą nie sposób w niej nie wykorzystywać różnego rodzaju sprzętów, maszyn, samochodów czy zwykłych narzędzi codziennego użytku. Wszystkie te przedmioty stanowią majątek przedsiębiorstwa, które służy podczas wykonywania czynności związanych z działalnością. Jedne przyczyniają się  do powstania przychodu bezpośrednio, a inne pośrednio stanowiąc koszt podatkowy działalności. Jednak, jak powinien postąpić podatnik, gdy dany składnik majątku jest już niepotrzebny w firmie? Sprzedać go lub wycofać na cele prywatne.

Majątek przedsiębiorstwa - składniki

Na początku warto przypomnieć, czym są środki trwałe oraz wyposażenie służące w działalności gospodarczej. Rozróżnienie tych dwóch pojęć jest ważne, z uwagi na odmienne ujęcie w kosztach wydatków poniesionych na ich zakup.

Środkami trwałymi - zgodnie z ustawą o PIT - są wszelkie przedmioty oraz nieruchomości stanowiące własność lub współwłasność podatnika, które zostały nabyte bądź wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania. Dodatkowo powinny być wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą (albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy) przez okres dłuższy, niż rok.

Definicji wyposażenia nie znajdziemy we wspomnianej powyżej ustawie. W tym celu należy odnieść się do rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - dokładnie § 3 pkt 7. Wyposażenie stanowią bowiem rzeczowe składniki wliczające się w majątek przedsiębiorstwa, które mają związek z wykonywaną działalnością, ale nie są zaliczane do środków trwałych - zgodnie z przepisami ustawy o PIT. Z kolei § 4 pkt 2 rozporządzenia do ewidencji wyposażenia należy wpisać przedmioty, których wartość początkowa - ustalona według odmiennych przepisów - wynosi powyżej 1.500 zł.

Podsumowując, na majątek przedsiębiorstwa stanowiący wyposażenie składają się te składniki, których przewidywana użyteczność w działalności jest krótsza niż jeden rok i jednocześnie ich wartość przekracza 1.500 zł.

Majątek przedsiębiorstwa i wycofanie środka trwałego na cele prywatne

Jak powszechnie wiadomo, środki trwałe podlegają wpisowi do ewidencji składników, które składają się na majątek przedsiębiorstwa, a koszty związane z ich nabyciem są rozliczane na zasadach odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej. Podatnik ma prawo w każdej chwili wycofać środek trwały na cele prywatne, gdzie jednym z powodów może być po prostu zakończenie ich użytkowania w celach wykonywania działalności gospodarczej.

Co ważne, samo wycofanie składników majątku wpisanych do ewidencji środków trwałych, jeżeli przy ich nabyciu nie przysługiwało prawo od odliczenia podatku naliczonego w całości bądź w części, nie wywołuje żadnych skutków podatkowych na gruncie podatku dochodowego oraz podatku VAT. Należy jedynie pamiętać, że pozostała nieumorzona wartość wycofanego środka trwałego nie może w takim przypadku stanowić kosztu uzyskania przychodu.

Inaczej jest w sytuacji, gdy przy zakupie środka trwałego podatnik miał prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub części. Wraz z wycofaniem składnika majątku konieczne będzie wykazanie podatku należnego VAT zgodnie z bieżącą ceną rynkową.

Przedsiębiorca, który wycofa środek trwały z działalności gospodarczej musi liczyć się jednak z faktem, że będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego, jeżeli dokona jego sprzedaży w przeciągu 6 lat - licząc od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym wycofano go z ewidencji. Jednak korzyścią płynącą z tego rozwiązania jest prawo do zaliczenia niezamortyzowanej części wartości początkowej do kosztów uzyskania przychodu. Dzięki sprzedaży wycofanego środka trwałego jako osoba prywatna, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu działalności gospodarczej dopiero po upływie wspomnianych 6 lat.

Podatnicy prowadzący rozliczenia za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów, aby wycofać środek trwały z ewidencji mają obowiązek sporządzenia protokołu likwidacji - czyli dokumentu LT.

Sprawdź, jak łatwo przeprowadzić likwidację środka trwałego na wfirma.pl!

Wystarczy przejść do zakładki EWIDENCJE>> MAJĄTEK>> KARTOTEKA ŚRODKÓW TRWAŁYCH, zaznaczyć odpowiedni wpis oraz wybrać funkcję “Likwidacja”. Po zapisaniu danych system automatycznie wygeneruje dokument LT.

W tej samej zakładce jest również dostępna opcja sprzedaży środka trwałego - “Sprzedaż”, dzieki której w szybki sposób wystawisz fakturę.

Wycofanie wyposażenia na cele prywatne

Podobnie jak w przypadku środków trwałych należy postąpić przy wycofaniu sprzętów wpisanych do ewidencji wyposażenia. Stanowią one również składnik należący do majątku prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem w chwili ich wycofania na cele prywatne przedsiębiorcy, nie występują żadne konsekwencje podatkowe. Oczywiście wyjątkiem jest wycofanie elementu wyposażenia, od nabycia którego przedsiębiorca odliczył już podatek VAT. W takiej sytuacji, konieczne jest wykazanie podatku należnego tak samo, jak przy środkach trwałych - od wartości rynkowej przedmiotu.

[alert-info]

Uwaga!

Sprzedaż wycofanego na cele prywatne elementu wyposażenia w okresie 6 lat - licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wycofania - podlega opodatkowaniu jako przychód z działalności gospodarczej.

[alert-info]

Jedyną różnicą przy wycofaniu wyposażenia z ewidencji, jest sporządzenie oświadczenia o przekazaniu składnika majątku na potrzeby prywatne podatnika - bez potrzeby sporządzania dokumentu LT. Wycofanych składników wyposażenia nie trzeba wyksięgowywać z kosztów firmowych. Podatnik musi jednak udowodnić, że poniesienie wydatków było racjonalne i gospodarczo uzasadnione, a korzystanie z nich przyczyniło się do osiągnięcia przychodów lub zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów.