Od 1 stycznia 2020 roku niezastosowanie się przepisów dotyczących białej listy podatników grozi nałożeniem sankcji na nabywcę. W celu uniknięcia negatywnych konsekwencji możliwe jest złożenie zawiadomienia ZAW-NR w ciągu 3 dni od daty wykonania przelewu na rachunek nieznajdujący się na liście. Tak krótki termin może być kłopotliwy szczególnie dla dużych firm, które wykonują dużą ilość przelewów dziennie. W związku z tym MF zapowiada planowane prace nad uproszczeniem składania zawiadomienia, w wyniku których prawdopodobnie nastąpi zmiana terminu składania ZAW-NR z 3 do 7 dni.

Biała lista podatników sankcje od 2020 roku

Wprowadzenie białej listy podatników VAT nałożyło na przedsiębiorców nowe obowiązki bowiem od 1 września 2019 roku nabywca przed dokonaniem zapłaty ma obowiązek weryfikacji kontrahenta z białą listą podatników oraz zapłaty zobowiązania na rachunek bankowy znajdujący się na białej liście. Przelew wykonany w 2020 roku o wartości powyżej 15 000 zł na inny rachunek niż wynikający z białej listy skutkuje:

  • brakiem możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu w ramach podatku dochodowego;

  • ponoszeniem solidarnej odpowiedzialności ze sprzedawcą na gruncie podatku VAT.

Podatnik, który wykona przelew na inny rachunek bankowy niż znajdujący się na białej liście podatników może uniknąć negatywnych konsekwencji poprzez:

Zawiadomienie o błędnej zapłacie ZAW-NR

Zawiadomienie o wykonaniu błędnego przelewu do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w ciągu 3 dni od dnia dokonania przelewu. Tak krótki termin może powodować znaczne utrudnienia, szczególnie w okresach świątecznych lub okresach trwania długich weekendów. 

Czy nastąpi zmiana terminu składania ZAW-NR?

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem ustawy, który ma ułatwić przedsiębiorcom składanie zawiadomienia w celu uniknięcia solidarnej odpowiedzialności ze sprzedawcą w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Jak można przeczytać w Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów: “Projekt przewiduje także pozytywne dla podatników zmiany mające na celu umożliwienie niestosowania przepisów dotyczących odpowiedzialności solidarnej w VAT. Dodatkowo proponuje się zmiany ułatwiające składanie zawiadomienia, które mają istotne znaczenie dla podatnika chcącego dokonać zapłaty na rachunek spoza wykazu i uwolnić się od negatywnych konsekwencji podatkowych.

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że zmiana ta ma polegać na wydłużeniu terminu składania takiego zawiadomienia z 3 do 7 dni od daty wykonania przelewu.