Znane są już dokładna treść oraz termin wejścia w życie znowelizowanych przepisów Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Modyfikacje zaczną obowiązywać w dużej części od 1 kwietnia 2014 roku i będą dotyczyć w szczególności zakresu odliczenia podatku VAT od zakupu samochodów oraz kosztów ich bieżącej eksploatacji. Mają one na celu przede wszystkim określenie dokładnych zasad użytkowania pojazdów wykorzystywanych zarówno wyłącznie dla celów prowadzonej działalności, jak i tych używanych również prywatnie. Co czeka podatników od kwietnia br.?

Ustawa o VAT zdefiniuje pojazd samochodowy

Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza do przepisów pojęcie “pojazdów samochodowych”, przez które rozumie się “pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym”. Odnosząc się do Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, za pojazd samochodowy uznawany będzie pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h (określenie to nie obejmuje motoroweru i ciągnika rolniczego), o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Prywatne użycie samochodu to odpłatne świadczenie - czy zawsze?

W znowelizowanej ustawie o VAT ma się pojawić m.in. zmiana w zakresie uznania prywatnego wykorzystywania pojazdu jako odpłatnego użycia usług.

Uwaga!

Art. 8 ust 2 pkt 1 ustawy o VAT:

Za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1) użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych (...)

Kadry i Płace on-line

Prosty program do kadr i płac

Promocja tylko dziś - 50% rabatu!

www.wfirma.pl

Program magazynowy online

Łatwa obsługa, dużo funkcji

Promocja tylko dziś - 50% rabatu!

www.wfirma.pl

Nowelizacja ustawy przewiduje dodanie ust. 5 do art. 8, w którym ustawodawca zastrzega, że ww. przepis (art. 8 ust. 2 pkt 1) nie będzie dotyczył pojazdów samochodowych wykorzystywanych prywatnie i w działalności. Wyłączenie to będzie miało zastosowanie, jeżeli podatnikowi przy zakupie tego samochodu przysługiwało w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50% kwoty podatku wynikającej z faktury zakupu. Art. 8 ust. 2 pkt 1 nie będzie również dotyczył samochodów nabytych przed dniem wejścia w życie przepisów wynikających z nowelizacji ustawy, przy których odliczoną kwotę podatku naliczonego stanowiło 50% lub 60%, nie więcej jednak niż odpowiednio 5 000 zł lub 6 000 zł kwoty podatku wynikającej z faktury zakupu.

Samochody w ustawie o VAT po 1 kwietnia 2014 roku

Po nowelizacji Ustawy o podatku od towarów i usług będzie w niej występował uproszczony podział samochodów na trzy podstawowe grupy. Będą to:

  • samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony, dla których podatnikowi będzie przysługiwało  pełne odliczenie VAT (100%),

  • pojazdy samochodowe poniżej 3,5 tony wykorzystywane wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej - tu również będzie przysługiwało pełne odliczenie VAT (100%),

  • pojazdy samochodowe poniżej 3,5 tony wykorzystywane zarówno dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i dla celów prywatnych, dla których podatnik będzie mógł zastosować częściowe odliczenie VAT (50%).

VAT dla samochodów ciężarowych

W odniesieniu do samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 tony od 1 kwietnia nie będzie żadnej rewolucji. W dalszym ciągu podatnicy będą mogli odliczać 100% podatku naliczonego zarówno od zakupu takich pojazdów, jak i od wydatków związanych z ich eksploatacją. Należy przy tym pamiętać o ogólnym założeniu, że ich nabycie oraz użytkowanie musi mieć związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych.