Amortyzacja jest kosztem stopniowego zużycia się środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Odpisy amortyzacyjne z kolei polegają na stopniowym, comiesięcznym zaliczaniu do kosztów podatkowych wydatków związanych z zakupem składnika majątku. Metody i stawki amortyzacyjne znaleźć można w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w KŚT.

Metody amortyzacji samochodu osobowego

Przedsiębiorca może zastosować, w przypadku samochodu osobowego, jedną z poniższych metod amortyzacji:

  • amortyzacja metodą liniową - najczęściej stosowana metoda, pozwala na amortyzację pojazdu wg maksymalnej rocznej stawki 20%,
  • jednorazowa - metoda ta dotyczy pojazdów, których wartość początkowa nie przekracza 3 500 zł,
  • amortyzacja indywidualna samochodu osobowego.

Amortyzacja indywidualna samochodu osobowego

Ustawa o PIT przewiduje możliwość wyboru przez podatnika indywidualnej stawki amortyzacji dla pojazdów wprowadzonych po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych podatnika, które:

  • są pojazdami używanymi - jeżeli podatnik jest w stanie udowodnić, że samochód był używany przez okres minimum 6 miesięcy przed nabyciem,
  • zostały poddane ulepszeniu - jeżeli przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie pojazdu stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej.

Ustawa zastrzega jednak, że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 30 miesięcy. Maksymalna stawka amortyzacji może więc wynosić 40%, tym samym okres amortyzacji może zostać skrócony o połowę (przy stawce 40% wynosi 2,5 roku, standardowo przy metodzie liniowej stawka wynosi 20% i okres amortyzacji rozkłada się na 5 lat). Co ważne, ustawa nie reguluje jakie dokumenty mają zaświadczać o tym, że samochód był używany przed nabyciem przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. Obowiązek udowodnienia tego faktu ciąży na podatniku. Może on więc wykorzystać w tym celu dokumenty takie jak ewidencję przebiegu pojazdu czy  oświadczenie poprzedniego użytkownika o używaniu środka trwałego w danym czasie. Na koniec należy podkreślić, że możliwość korzystania z indywidualnych stawek amortyzacyjnych jest prawem przysługującym podatnikowi, a nie jego obowiązkiem.