Wysokość obrotu ma szczególne znaczenie w przypadku określenia osiąganych wskaźników uzasadniających wprowadzenie danego prawa podatkowego. Np. obowiązek rejestracji kas fiskalnych obejmuje podatników kontynuujących działalność, których obroty przekraczają 40 tys. zł, jak i rozpoczynających działalność, o obrotach wyższych niż 20 tys. zł. W tej sytuacji umiejętność samodzielnego określenia wysokości obrotu chroni przed konsekwencjami prawnymi, dotkliwymi nawet w przypadku, kiedy niedopatrzenie jest niezawinione. Czym jest obrót? Jak go obliczyć? Obrót netto a obrót brutto -  jakie są różnice? Sprawdźmy.

Obrót, co to jest?

W kontekście wspomnianych przepisów dotyczących podatku VAT, a w szczególności limitów wskazanych w Art. 29 ustawy o VAT, za obrót uważa się sprzedaż pomniejszoną o kwotę należnego podatku. Przypomnijmy, że przychód uzyskany ze sprzedaży nie jest dochodem. Zatem obrót, jest to wartość całkowitej sprzedaży towarów bądź usług w danym okresie, lub całkowita wartość transakcji na określonym rynku.

Do obrotu zalicza się także:

  • Dotacje;
  • Przedpłaty;
  • Zadatki;
  • Zaliczki. 

Nie stanowią obrotu między innymi odsetki z rachunków bankowych, a znaczenia nie mają także koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo w ramach działalności gospodarczej.

Obrót, jak obliczyć?

W tym celu należy wartość brutto sprzedaży pomnożyć przez odpowiednią stawkę - 7 lub 22%, a następnie otrzymany wynik podzielić przez 107 lub 122.

Od wartości sprzedaży odejmuje kwotę podatku, a wynik jest poszukiwaną wysokością obrotu, od której zależeć będzie zwolnienie lub obowiązek np. instalacji kasy fiskalnej.

Warto jednak pamiętać o możliwości pomniejszenia tej sumy. Dotyczy to sytuacji, w których na określone towary lub usługi sprzedawca otrzymuje opusty, rabaty, co należy potwierdzić, przedstawiając odpowiednie faktury. Obrót pomniejsza się także o wartość towarów zwróconych.

Obrót brutto, kiedy ma znaczenie?

Określenie „obrót brutto” występuje jedynie w przypadku, kiedy przedsiębiorca zwolniony jest z obowiązku płacenia podatku od towarów i usług. Obrót w kwocie brutto bierze się stąd, że podatnik nie musi odejmować VAT-u. Czynni podatnicy VAT z kolei ujmują obrót w kategorii netto.

Wysokość obrotu brutto może mieć znaczenie dla danego podmiotu gospodarczego w przypadku ubiegania się o wszelkiego rodzaju dofinansowania, kredyty na rozwój działalności, a także przy uczestnictwie w unijnych projektach.

Czy wysokość obrotu jest wiarygodna przy ocenie kondycji przedsiębiorstwa?

Z jednej strony wysokie obroty mogą świadczyć o dynamice firmy. Przedsiębiorstwo dużo nabywa dóbr i półproduktów, dużo też sprzedaje. Jednak z matematycznego punktu widzenia, nie jest to już takie oczywiste. Można przecież nabywać towary po wysokich cenach, by potem sprzedać je z minimalnym zyskiem, choćby z powodu załamania na danym rynku. W efekcie, mimo wysokich obrotów firma może faktycznie stać na skraju upadku.

Obrót, przychód

Obroty firmy bardzo często są mylone z jej przychodami. Ten błąd może spowodować niewłaściwą interpretację liczb. Przychód to całość otrzymanych środków finansowych z tytułu sprzedaży towarów czy świadczenia usług.

Zgodnie z przepisami do przychodów zaliczają się nie tylko kwoty, które przedsiębiorca już otrzymał, ale także przyszłe, które wynikają z wystawionych już faktur. Przychodem jest też odliczony lub zwrócony podatek oraz różnego typu świadczenia, które nie zawsze muszą mieć postać finansową.

Prowadząc przedsiębiorstwo, warto poznać wszystkie te pojęcia i poprawnie je rozumieć.

Tylko pełna świadomość tego, jak wyglądają finanse przedsiębiorstwa i co należy poprawić, sprawi, że będą one jak najbardziej stabilne.