Obecnie przedsiębiorcy mają do wyboru różne możliwości, jeśli chodzi o sposób opodatkowania wpływów z tytułu działalności gospodarczej. Jednym z tych rozwiązań jest ryczałt (podatek zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych). Czy z takiego wariantu podatku mogą skorzystać na przykład przedsiębiorcy wykonujący pomiary elektryczne?

Ryczałt — podstawowe informacje na temat podatku

Jeśli chodzi o opodatkowanie na zasadach ryczałtu, podstawę prawną stanowi w tym przypadku Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z przepisami, z rozwiązania tego mogą korzystać firmy, których roczne przychody nie przekraczają równowartości dwóch milionów euro.

Ryczałt ewidencjonowany jest naliczany na podstawie przychodów. Jest to główna różnica między ryczałtem a podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz prawnych (CIT). Generalnie — poza nielicznymi wyjątkami — podczas ustalania wysokości zobowiązania podatkowego nie uwzględnia się poniesionych kosztów.

Ryczałt charakteryzuje się również różnymi stawkami podatkowymi. To, jaką z nich należy zastosować, zależy od przedmiotu prowadzonej działalności biznesowej. W 2022 roku obowiązują następujące stawki podatku ryczałtowego:

 • 17% — wolne zawody (brokerzy, doradcy podatkowi itp.),
 • 15% — pośrednictwo w sprzedaży nośników informacji, przetwarzanie danych itd.,
 • 14% — usługi zdrowotne, inżynieryjne, architektoniczne,
 • 12% — wydawanie gier, programów komputerowych itp.,
 • 10% — obrót nieruchomościami,
 • 8,5% — przychody z najmu do wysokości 100 tys. zł rocznie, działalność usługowa (w tym np. zapobieganie pożarom), gastronomiczna,
 • 5,5% — roboty budowlane, działalność wytwórcza,
 • 3% — produkcja zwierzęca, rybołówstwo itd.,
 • 2% — sprzedaż produktów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego.

Ryczałt ewidencjonowany od przychodów a pomiary elektryczne

Przez pojęcie „pomiary elektryczne” rozumie się profesjonalne usługi polegające na kontroli instalacji elektrycznych. Celem takiego działanie jest sprawdzenie, czy dana instalacja działa poprawnie i nie stwarza niebezpieczeństwa dla osób znajdujących się w danym obiekcie. Jest to niezwykle ważne nie tylko z punktu widzenia porażenia prądem, ale także zagrożenia pożarowego.

Pomiary są wykonywane przez dedykowane przedsiębiorstwa zajmujące się audytem instalacji elektrycznych. W związku z tym warto wiedzieć, jaka stawka ryczałtowa obowiązuje dla usług związanych z pomiarem sieci. Stawki, które należy stosować w przypadku firm z branży elektrycznej, są następujące:

 • 8,5% przychodów — w przypadku prac polegających na konserwacji sieci,
 • 5,5% przychodów — naprawa i konserwacja instalacji elektrycznej.

Prawidłowe stosowanie obydwu stawek jest niezwykle istotne z punktu widzenia rozliczeń podatkowych. Jeśli przedsiębiorca zajmuje się wykonywaniem zarówno pomiarów, jak i prac naprawczo-konserwacyjnych, niezbędne naliczanie odrębnych stawek dla poszczególnych transakcji.