Umowy cywilnoprawne, do których należy między innymi umowa zlecenie, są często określane również jako tzw. „śmieciowe”. Ten pejoratywny termin wynika z faktu, iż zleceniobiorcom nie przysługuje na przykład prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Czy taki stan rzeczy oznacza, że osoba zatrudniona na umowie zlecenie nie ma prawa do ubezpieczeń społecznych, w tym do ubezpieczenia chorobowego?

Jakie korzyści wynikają z posiadania ubezpieczenia chorobowego?

Podstawą funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa w kraju rozwiniętym jest dobrze rozwinięty system ubezpieczeń społecznych. Dzięki temu pracownicy nie muszą obawiać się, że ewentualna przewlekła choroba przekreśli ich dotychczasową pozycję zawodową oraz pozbawi środków do życia.

To właśnie dlatego takie grupy jak m.in. pracownicy oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych są obligatoryjnie objęci ubezpieczeniem chorobowym. Opłacanie składek z chorobowych oznacza, że osoba zatrudniona ma prawo do zasiłku w przypadku niezdolności do pracy z tytułu:

  • choroby,
  • ciąży i porodu.

Ubezpieczenie chorobowe a umowa zlecenie

W przypadku zleceniobiorców opłacanie składki z tytułu ubezpieczenia chorobowego ma charakter dobrowolny. Decyzja w tej kwestii należy wyłącznie do zleceniobiorcy.

Oprócz osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia, do opłacania dobrowolnej składki zdrowotnej są uprawnieni również m.in. duchowni oraz osoby otrzymujące stypendium doktoranckie lub wykonujący pracę nakładczą.

Zleceniobiorca, który wyrazi chęć opłacania składek chorobowych ZUS, zostaje objęty ubezpieczeniem od momentu wskazanego w zgłoszeniu. Należy jednak pamiętać, że nie można dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego ze wsteczną datą. Zgłoszenie należy dostarczyć zleceniodawcy, który następnie przekazuje je do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dlaczego zleceniobiorca powinien zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego?

Możliwość opłacania składki z tytułu ubezpieczenia chorobowego jest szczególnie istotna w przypadku umowy zlecenia. Taki stan rzeczy wynika stąd, iż umowy cywilnoprawne (w tym m.in. umowa zlecenie) nie dają zleceniobiorcom tak szerokich uprawnień jak ma to miejsce w przypadku stosunku pracy. Dlatego też gwarancja wypłaty środków pieniężnych w formie zasiłku za czas niezdolności do pracy chroni zleceniobiorcę przed problemami natury finansowej.

Umowa zlecenie a chorobowe. Podsumowanie

Możliwość dobrowolnego objęcia ubezpieczeniem chorobowym to z pewnością dobra wiadomość dla zleceniobiorców. Z rozwiązania tego powinni skorzystać wszyscy ci, którzy w sposób odpowiedzialny myślą o swojej przyszłości i są świadomi ryzyka pobytu w szpitalu, co uniemożliwia wykonywanie obowiązków zawodowych.

Ponieważ składka z tytułu ubezpieczenia chorobowego nie jest zbyt wysoka (wynosi ona 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne), jej opłacanie nie powinno nadwyrężyć domowego budżetu osoby zatrudnionej w ramach umowy zlecenia.