Bariera finansowa jest jedną z najważniejszych przeszkód w prowadzeniu biznesu. Na szczęście, możliwe jest zniwelowanie tego problemu poprzez skorzystanie z zewnętrznych form finansowania przedsiębiorstw. Do tego typu rozwiązań należy między innymi leasing. 

Czym jest leasing i dlaczego stanowi on popularne rozwiązanie wśród przedsiębiorców?

Leasing jest umową regulowaną przez ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. Stronami tego typu relacji są:

  • leasingodawca, który użycza daną rzecz ruchomą. Najczęściej jest to maszyna, sprzęt IT lub samochód,
  • leasingobiorca, który korzysta z przedmiotu umowy i ponosi opłaty z tego tytułu.

Jakie są rodzaje leasingu?

Zasadniczo, wyróżnia się dwa rodzaje leasingu, czyli:

  • leasing operacyjny,
  • leasing finansowy.

Rozróżnienie to jest niezwykle istotne, ponieważ wywiera ono istotny wpływ m.in. na aspekty podatkowe i księgowe.

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny oznacza, że przedmiot umowy przez okres trwania umowy wciąż pozostaje w ewidencji środków trwałych leasingodawcy. Z kolei podmiot korzystający może ująć w kosztach podatkowych raty oraz opłatę inicjalną ponoszoną na początku trwania umowy. Pozwala to (szczególnie opłata wstępna) na znaczne obniżenie podstawy opodatkowania na cel podatku dochodowego.

Po zakończeniu trwania umowy istnieje możliwość wykupu przedmiotu leasingu. Wysokość opłaty z tego tytułu jest uzależniony m.in. od stawek amortyzacyjnych. Trzeba jednak pamiętać, że minimalny okres leasingu operacyjny jest uzależniony od określonego w przepisach czasu amortyzacji dla danego środowiska. Umowa leasingu nie może trwać krócej niż 40% okresu normatywnej amortyzacji.

Leasing finansowy

Istotą leasingu finansowego jest zaliczenie przedmiotu umowy do ksiąg rachunkowych podmiotu finansowanego. W takiej sytuacji samochód, sprzęt IT itp. zostaje wprowadzony do ewidencji środków trwałych leasingobiorcy, a jego wartość zwiększa sumę aktywów bilansowych.

Jeśli chodzi o aspekt podatkowy, to za koszty uzyskania przychodu mogą zostać w takim przypadku uznane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) oraz część odsetkowa rat.

Leasing finansowy pozwala na zwiększenie sumy bilansowej, ale z drugiej strony oznacza konieczność opłacenia wartości podatku VAT od całej umowy wraz z pierwszą ratą. Z tego powodu wariant ten może być niekorzystny dla części przedsiębiorców. Z drugiej jednak strony po zakończeniu umowy jej przedmiot niejako automatycznie staje się własnością leasingobiorcy.

Dlaczego leasing jest chętnie wybierany przez przedsiębiorców?

Leasing, czyli wynajem samochodu na firmę, cieszy się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Taki stan rzeczy wynika z kilku powodów.

Po pierwsze, skorzystanie z leasingu pozwala uniknąć znacznego, jednorazowego kosztu. Podczas gdy zakup np. samochodu to wydatek na poziomie co najmniej kilkudziesięciu tysięcy złotych, leasing pozwala na rozłożenie opłat na okres kilku lat. Przedsiębiorstwo może dzięki temu dysponować kapitałem w bardziej efektywny sposób, przeznaczając go np. na działania inwestycyjne.

Ponadto, uzyskanie finansowania w postaci leasingu jest mniej problematyczne i czasochłonne niż ma to miejsce w przypadku kredytu bankowego. W tym ostatnim wariancie trzeba przygotować się na długi proces oceny zdolności kredytowej przez bank i wiele formalności. Tymczasem, leasingodawcy zapewniają uproszczone procedury rejestracyjne.