Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na leasing. Może być to na przykład leasing samochodu firmowego, oprogramowania komputerowego lub maszyny produkcyjnej. Jednym ze stereotypów dotyczących tej formy finansowania jest pogląd, zgodnie z którym przedmiot umowy jest udostępniany wyłącznie na czas umowy, potem zaś zawsze wraca do firmy leasingowej. W rzeczywistości jednak można dokonać wykupu.

Leasing. Informacje podstawowe

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23.04.1964 roku Kodeks cywilny leasing to taki rodzaj umowy, która zakłada, że podmiot finansujący „użycza” leasingobiorcy daną rzecz ruchomą (np. samochód). Oczywiście, podmiot korzystający jest z tego tytułu zobowiązany do ponoszenia opłat — koszty leasingobiorcy stanowią jednocześnie wynagrodzenie dla leasingodawcy. Na koszty wynikające z umowy leasingowej składają się między innymi:

  • raty złożone z części netto oraz odsetek,
  • opłata wstępna, czasem określana także jako czynsz inicjalny. Opłata ta jest naliczana na podstawie wartości przedmiotu zawieranej transakcji. W zależności od polityki przyjętej przez różne firmy leasingowe, wysokości czynszu inicjalnej może wynosić od kilku do nawet kilkudziesięciu procent ceny przedmiotu umowy. Warto pamiętać tu o prostej zależności: im wyższa jest opłata inicjalna, tym niższa kwota zobowiązania pozostaje do spłaty,
  • dodatkowe opłaty z tytułu ubezpieczenia, prowizji dla firmy leasingowej itp.

Są to ważne, ale nie jedyne koszty, z jakimi musi liczyć się leasingobiorca. Oprócz wyżej wymienionych należy pamiętać o tzw. opłacie z tytułu wykupu.

Leasing a kwota wykupu

Umowa leasingowa jest zawierana na okres kilku lat. Jeśli jednak przedsiębiorca zamierza wykorzystywać — jako pełnoprawny właściciel — przedmiot leasingu w dłuższej perspektywie, to taka możliwość również istnieje. Wówczas jednak należy liczyć się z koniecznością poniesienia kosztu wykupu.

Leasingobiorców z pewnością interesuje aspekt finansowy. Jaka jest wysokość opłaty z tytułu wykupu leasingowanego przedmiotu? Podobnie jak w przypadku kosztu wstępnego, także wysokość kwoty wykupu jest silnie uzależniona od polityki firm leasingowych. W efekcie można spotkać się z sytuacją, w której opłata za wykup leasingu jest symboliczna i wynosi np. 1% wartości. Z drugiej jednak strony występują sytuacje, w których wykup to nawet jedna trzecia w stosunku do wartości całej umowy.

Kiedy należy ponieść opłatę z tytułu wykupu leasingu?

Generalnie, leasing dzieli się na dwa główne rodzaje: operacyjny oraz finansowy. Różnią się one pod wieloma względami, w tym m.in. kwestiami natury podatkowej. W ramach leasingu operacyjnego przedmiot umowy pozostaje na czas jej trwania własnością leasingodawcy, zaś w przypadku l. finansowego odpisów amortyzacyjnych dokonuje firma finansująca.

Jeśli chodzi o wykup, to taka możliwość pojawia się w przypadku leasingu operacyjnego. W wariancie finansowym przedmiot umowy niejako „z automatu” staje się własnością leasingobiorcy.

Podsumowanie

Na stronach internetowych firm leasingowych znajdują się często tzw. kalkulatory opłat. Pozwalają one oszacować, jaka będzie łączna wysokość zobowiązania zaciągniętego przez leasingobiorcę. Podczas kalkulacji należy jednak sprawdzić, czy kalkulator uwzględnia opłatę wykupową. W niektórych przypadkach może ona znacznie zwiększyć całkowity koszt leasingu.