Leasing pozwala przedsiębiorcom na rozwój działalności biznesowej. Zamiast ponosić jednorazowy wydatek rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych na zakup np. nowego samochodu osobowego, mogą oni rozłożyć opłaty na kilka lat. Dzięki temu korzystanie z przedmiotu umowy leasingowej nie musi pogarszać kondycji finansowej firmy. Najpopularniejszym rodzajem leasingu w Polsce jest tzw. leasing operacyjny. Jakie wydatki z tego tytułu mogą zostać uznane jako koszty podatkowe?

Czym jest leasing operacyjny? Podstawowe informacje

W ogólnym ujęciu leasing polega na tym, że przedmiot zawieranej umowy, czyli np. samochód osobowy, może być wykorzystywany przez określony czas w działalności biznesowej przedsiębiorcy (leasingobiorcy). Niezwykle ważną kwestię w przypadku leasingu stanowią aspekty podatkowe oraz bilansowe. To właśnie one sprawiają, że porozumienia tego typu dzieli się na umowy leasingu:

  • operacyjnego (usługowego),
  • finansowego.

Praktyka pokazuje, że zdecydowana większość leasingobiorców korzysta z pierwszej spośród wymienionych opcji. W pewnym uproszczeniu leasing operacyjny polega na tym, że leasingobiorca korzysta za opłatą z przedmiotu umowy. Dana rzecz ruchoma wciąż jednak stanowi — zarówno w ujęciu prawa własności, jak i pod kątem prawa bilansowego — majątek leasingodawcy.

Taki stan rzeczy oznacza, że odpisów amortyzacyjnych nie dokonuje leasingobiorca. Aspekt ten to jedna z głównych różnic pomiędzy leasingiem operacyjnym i finansowym.

Samochód osobowy w leasingu operacyjnym a koszty podatkowe 2022 - zasady ujmowania

Podczas ewidencji wydatków z tytułu umowy leasingu należy pamiętać o zasadach dotyczących ujmowania kosztów podatkowych. W tej kwestii mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich tych, którzy przystąpili lub zamierzają skorzystać z finansowania w formie leasingu finansowego.

Zgodnie z aktualnymi przepisami (stan na 2022 rok), do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć zdecydowaną większość wydatków. A zatem podstawa opodatkowania na cel podatku dochodowego może zostać pomniejszona o:

  • raty leasingowe opłacane co miesiąc,
  • opłatę wstępną (inicjalną). Jest to ważne, ponieważ czynsz początkowy może wynosić nawet 20% wartości samochodu osobowego. Ujęcie w kosztach tak znacznego wydatku pozwala znacznie obniżyć podstawę opodatkowania,
  • pozostałe koszty, w tym między innymi opłaty manipulacyjne,
  • koszty eksploatacyjne. Tu należy liczyć się z pewnymi ograniczeniami — w przypadku wykorzystywania auta także na cele prywatne możliwe jest odliczenie tylko części wydatków z punktu widzenia podatku dochodowego oraz VAT.

Jak już wspomniano, leasingobiorca operacyjny nie dokonuje za to odpisów amortyzacyjnych w czasie trwania umowy. Przedsiębiorca korzystający z leasingu może jednak ująć w kosztach uzyskania przychodu opłatę z tytułu wykupu samochodu osobowego. 

Jednorazowe ujęcie kosztu samochodu po wykupie jest możliwe, jeśli wartość auta nie przekracza równowartości 10 000 złotych. W przeciwnym wypadku należy dokonywać odpisów umorzeniowych.