Prowadzenie działalności gospodarczej to nie tylko przeprowadzanie spotkań biznesowych czy planowanie kampanii marketingowej. Ważnym elementem jest także konieczność prowadzenia ewidencji księgowej w sposób zgodny z przepisami. Rozumie się przez to m.in. konieczność przygotowywania rachunku zysków i strat.

Rachunek zysków i strat – najważniejsze informacje

Rachunek zysków i strat (rachunek wyników) stanowi jeden z najważniejszych elementów sprawozdawczości finansowej. Pokazuje on w przejrzysty sposób, jaki jest poziom kosztów i przychodów osiągniętych przez firmę w okresie sprawozdawczym.

Rachunek wyników dzieli koszty i przychody na trzy główne rodzaje:

  • operacyjne (związane z codzienną działalnością firmy, tzn. zamawianiem i sprzedażą towarów lub świadczeniem usług itd.),
  • pozostałe operacyjne (związane np. z nabywaniem lub zbyciem środków trwałych),
  • finansowe (obejmują one np. koszty związane z tytułu prowizji bankowych).

Sporządzenie rachunku zysków i strat – jakich zasad należy przestrzegać?

Rachunek wyników ma za zadanie rzetelnie przedstawiać sytuację finansową przedsiębiorstwa. Aby dokument ten mógł dobrze spełniać swoją rolę, konieczne jest przestrzeganie między innymi następujących zasad:

  • memoriału – oznacza ona, że w danym okresie sprawozdawczym należy ujmować wszystkie operacje, które go dotyczą. Jest to przeciwieństwo zasady kasowej (stosują ją np. mali podatnicy na gruncie ustawy o VAT), która zakłada ujmowanie kosztów i przychodów dopiero w momencie faktycznej zapłaty;
  • współmierności, zgodnie z którą należy w danym okresie ujmować wyłącznie te koszty, które są związane z osiągniętymi przychodami.

Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny i porównawczy

Gdy decydujemy się na sporządzenie rachunku zysków i strat jedną z najistotniejszych kwestii stanowi wybór jednego z wariantów, czyli: porównawczego lub kalkulacyjnego. Pierwszy z nich pozwala na ewidencję kosztów według ich rodzajów. Są to tzw. koszty rodzajowe, w tym np. zużycie materiałów i energii, koszty z tytułu wynagrodzeń, usług obcych, amortyzacji itd.

Drugi wariant, stosowany często przez przedsiębiorstwa produkcyjne, zakłada podział m.in. na koszty: produkcji podstawowej i pomocniczej, sprzedaży (w tym np. wydatki na dystrybucję towarów) oraz ogólnego zarządu (administracyjne)

Rachunek zysków i strat – jaki jest termin na jego sporządzenie?

Podczas przygotowywania sprawozdania finansowanego ważne jest nie tylko prawidłowe ujęcie poszczególnych operacji księgowych, ale także złożenie dokumentu we właściwym terminie. Kiedy należy to zrobić?

Jak już wspomniano, rachunek wyników to jeden z elementów sprawozdania finansowego. Jeśli zatem szukasz odpowiedzi na pytanie: „Kiedy należy złożyć rachunek zysków i strat?”, to odpowiedź jest prosta: w terminie, w którym należy wysłać całe sprawozdanie.

Czas na przygotowanie sprawozdania to 3 miesiące kalendarzowe, począwszy od zakończenia poprzedniego okresu sprawozdawczego. W ciągu następnych 3 miesięcy konieczne jest zatwierdzenie dokumentów przez organy spółki. Następnie, dokument powinien być w ciągu 15 dni złożony w sądzie rejestrowym.