Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki komandytowo-akcyjnej w pewnych przypadkach jest jak najbardziej trafioną decyzją. Tego rodzaju organizacje mogą także powoływać organy takie jak rady nadzorcze czy instytucja walnego zgromadzenia.

Spółka komandytowo-akcyjna - przybliżenie

Dla zrozumienia charakterystyki spółki komandytowo-akcyjnej ważne są pojęcia: komplementariusz i akcjonariusz. Otóż ten pierwszy podmiot (w spółce tego rodzaju musi występować co najmniej jeden taki podmiot) jest odpowiedzialny “bez ograniczeń” za spółkę i jej zobowiązania finansowe, zaś akcjonariusz nie jest włączony w tę pełną odpowiedzialność. Odpowiedzialność akcjonariusza za spółkę komandytowo-akcyjną zostaje dokładnie zapisana w statucie, natomiast odpowiedzialność komplementariusza jest jedną z cech ustawowo istotnych dla tej formy prowadzenia działalności gospodarczej. W najprostszym przypadku taka spółka jest zawiązywana przez dwóch wspólników, z których jeden jest komplementariuszem (funkcja wymagana), a drugi akcjonariuszem. Akcjonariuszy może być przy tym znacznie więcej. Spółki takie mają też możliwość emitowania akcji. Ponadto powołuje się dla nich odpowiednie organy - jakie organy spółek komandytowo-akcyjnych prowadzą sprawy tych spółek?

Organy spółek komandytowo-akcyjnych

Sama możliwość powoływania organów spółki, czyli rady nadzorczej i walnego zgromadzenia, nie przysługuje wszystkim rodzajom spółek, więc może być uważana za cechę wyróżniającą dla spółek komandytowo-akcyjnych.

Rada nadzorcza może być lub nie być organem spółki komandytowo-akcyjnej. Jej powołanie jest pozostawione jako wolny wybór zainteresowanych. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przynajmniej jeden komplementariusz współpracuje z 25-pięcioma lub więcej akcjonariuszami. Gdy spółka rozszerza się tak bardzo, wtedy powołanie rady nadzorczej jest wymogiem prawnym. Wyłonienie rady nadzorczej ma ten skutek, że odtąd to właśnie ten organ spółki będzie pełnił role nadzorcze na każdym polu jej działalności, włącznie z zatwierdzaniem sprawozdań i zatwierdzaniem planów finansowych. Rada nadzorcza jest powoływana przez uprzedzający ją w kolejności organ spółki komandytowo-akcyjnej, jakim jest walne zgromadzenie.

Walne zgromadzenie składa się z komplementariuszy i akcjonariuszy; obowiązuje zasada: jedna akcja - jeden głos. Walne zgromadzenie służy przede wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom, którym ten organ oddaje pod głosowanie najważniejsze sprawy spółki. To ciało może zebrać się w dwóch formach: zwyczajnej i nadzwyczajnej. Zgromadzenia zwykłe są obligatoryjne przynajmniej raz na pół roku. Akcjonariusze wyrażają na nich swoje zadowolenie z funkcji pełnionych przez komplementariuszy przez udzielenie im absolutorium, albo też postępują inaczej. Jedną z najważniejszych funkcji takiego organu spółki komandytowo-akcyjnej jest także akceptowanie lub odrzucanie sprawozdań finansowych.

Spółka i jej organy, czyli demokratyczność podejmowania decyzji

Role nadzorcze i te dotyczące podejmowania decyzji (np. personalnych, finansowych, itd.), są wyraźnie od siebie oddzielone. Rady nadzorcze działają niezależnie względem walnych zgromadzeń, choć zostały przez nie powołane. Dzięki temu w spółkach komandytowo-akcyjnych dochodzi do właściwego rozdysponowania zadań. Ten model, w którym walne zgromadzenie jest wymogiem obligatoryjnym dla wspomnianych spółek, powstał dla zapewnienia najlepszego interesu możliwie największej grupie osób, czyli akcjonariuszom - wykazuje więc wielką wartość utylitarną, a także dobrze wpływa na procesy zarządzania i dzielenia się zyskami.