Przed założeniem działalności gospodarczej należy sprawdzić, czy czynność, którą chcemy wykonywać w jej ramach nie wymaga koncesji. Jak ją uzyskać? W jakich przypadkach wymagana jest koncesja na prowadzenie działalności? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Dlaczego prowadzenie niektórych rodzajów działalności wymaga uzyskania koncesji?

Swobodę prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce gwarantuje Konstytucja RP oraz obowiązująca od 2004 roku Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. W niektórych przypadkach jednak założenie oraz prowadzenie firmy wymaga uzyskania od państwa stosownej koncesji, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. Z czego to wynika? Jest to podyktowane przede wszystkim bezpieczeństwem, ponieważ do wykonywania niektórych profesji należy posiadać określone kwalifikacje, a dodatkowo państwo obrót niektórymi towarami, np. bronią.

Jakie typy działalności gospodarczej w Polsce podlegają ograniczeniu?

Mimo iż w języku potocznym przyjęło się mówić, że każda regulowana działalność wymaga koncesji to przepisy prawa wyróżniają kilka odrębnych grup działalności, podlegających ograniczeniu. Jest to działalność:

  • koncesjonowana,
  • regulowana,
  • licencjonowana,
  • wymagająca zezwolenia lub zgody.

Jakie rodzaje działalności wymagają pozwolenia? Jest to przede wszystkim wspomniany handel bronią, ale również paliwem i energią, ochrona osób i mienia, czy rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych. Pełny katalog działalności wymagających koncesji został wymieniony w art. 46 ust. 1 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Jak uzyskać koncesję?

Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej wydawana jest na wniosek przedsiębiorcy, który musi zostać skierowany do właściwego organu koncesyjnego, którym jest organ administracji publicznej (minister, a w niektórych przypadkach wojewoda lub starosta) wskazany w przepisach regulujących poszczególne rodzaje działalności wymagającej koncesji. Oznacza to, że uzyskać informacje odnośnie formalności wymaganych w przypadku konkretnej koncesji należy zapoznać się z właściwymi dla danego rodzaju działalności przepisami. Przykładem może być wspomniany już handel bronią, w przypadku którego należy zapoznać się z Ustawą o broni i amunicji. Każdorazowo jednak wniosek musi zawierać kompletne dane identyfikacyjne podmiotu ubiegającego się o koncesję oraz określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma zostać udzielona koncesja.

Warto również mieć świadomość, że po wpłynięciu wniosku organ wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji lub dokonać sprawdzenia faktów stwierdzonych we wniosku, co ma na celu zweryfikowanie faktu, czy przedsiębiorca daje rękojmię prawidłowego wykonywania działalności koncesjonowanej. Należy także pamiętać, że organ dysponuje określoną liczbą koncesji przypisaną do danego rodzaju działalności, w związku z czym w przypadku, gdy liczba wniosków spełniających wymagania jest większa niż jego możliwości zarządzany jest przetarg w sprawie udzielenia koncesji.

Uzyskanie koncesji w przypadku wielu wyspecjalizowanych przedsiębiorstw decyduje o ich przetrwaniu. Należy pamiętać, że jest ona udzielana czasowo na okres od 2 do 50 lat.