Jedną z informacji jaką należy podać we wniosku CEIDG-1 w momencie zakładania działalności gospodarczej jest nazwa firmy. W tym miejscu pojawiają się w formularzu dwa osobne pola dotyczące tej kwestii. Co można a czego nie można w nich wpisywać? Nazwa pełna a skrócona - sprawdź na czym polega różnica!

Pełna nazwa firmy - jakie zasady?

Przy zakładaniu firmy w części 06 wniosku CEIDG-1 przyszły przedsiębiorca ma obowiązek podać pełną nazwę firmy.

Nazwa firmy -  firma przedsiębiorcy

Według obowiązującego prawa firmą osoby fizycznej jest jej imię oraz nazwisko. W związku z tym nazwa firmy musi zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy. Może to być np. Jan Nowak. Z kolei w przypadku spółki cywilnej w nazwie powinny znaleźć się imiona i nazwiska właścicieli.

Oprócz tego w nazwie można wpisać także dodatkowe elementy, np. związane z profilem działalności (np. Jan Nowak usługi fryzjerskie) czy też oryginalne określenie, którym przedsiębiorca chciałby się odróżnić od innych firm (Jan Nowak - Profesjonalne cięcie). Co ważne, nie wolno jako nazwy podać tylko “Profesjonalne cięcie”, zawsze musi być zawarte również imię i nazwisko.

W przypadku spółki cywilnej należy uwzględnić w nazwie wszystkich wspólników. Pełna nazwa firmy powinna zawierać ich kolejno wymienione imiona i nazwiska i dopisek “spółka cywilna”. Niekiedy w spółce jest wielu wspólników, w związku z tym istnieje możliwość stosowania pierwszych liter ich imion, np. “Profesjonalne cięcie - J. Nowak P. Peruka R Kowalski spółka cywilna”.

Nazwa firmy - na co należy uważać!

Należy pamiętać, że nie jest dozwolone stosowanie w nazwie firmy części wyrazów, które nie wiążą się z konkretną działalnością. Taka sytuacja ma miejsce m.in. w sektorze finansowym. Dodatkowo niedozwolone jest, aby nazwa firmy wprowadzała klientów w błąd w kwestii m.in. osoby przedsiębiorcy, czy też przedmiotu prowadzonej działalności. Przedsiębiorca zobowiązany jest także do wyboru nazwy wystarczająco odbiegającej od nazw firm już istniejących na tym samym rynku. W sytuacji, gdyby na rynku zarejestrowane były dwie firmy o jednakowej nazwie, wówczas to przedsiębiorstwo, które powstało wcześniej ma prawo do jej stosowania. Nazwy firm powinny się od siebie różnić tak, aby klient był w stanie je rozróżniać.

Trzeba pamiętać, że osoba fizyczna może zostać wpisana do CEIDG tylko raz - tzn. nie ma możliwości, by miała do siebie przypisanych kilka nazw firm. Problematyczne okazuje się to, kiedy przedsiębiorca zawrze w nazwie firmy kilka profili działalności, w związku z różnorodnym zakresem świadczonych usług - np. Jan Nowak usługi fryzjerskie, usługi stolarskie. 

Skrócona nazwa firmy - czym się różni od pełnej? 

Drugą nazwą, którą należy podać w polu 07 we wniosku CEIDG, jest skrócona nazwa firmy.

Nazwa firmy - nazwa skrócona

Może się składać z co najwyżej 31 znaków. W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie decyduje się na wybór nazwy skróconej, nie może pozostawić rubryki pustej. Powinien on podać w tym polu swoje imię i nazwisko. Jednak ogólnie w przeciwieństwie do nazwy pełnej, skrócona nie musi zawierać imienia i nazwiska. Nazwą skróconą jednoosobowej działalności gospodarczej pana Jana Nowaka może być np. “Profesjonalne cięcie”. W przypadku spółki cywilnej dopisek  “spółka cywilna” w skróconej nazwie może zostać zastąpiony na “s.c.”, np. ”Profesjonalne cięcie s.c.”

Nazwę skróconą właściciel podaje na potrzeby ZUS. Przedsiębiorca na formularzach ZUS ZUA, ZUS ZZA i ZUS DRA może posługiwać się nazwą skróconą. Oprócz tego skrócona nazwa firmy może mu służyć w celach marketingowych, np. na ulotkach, czy też na pieczątce. Jednak według obowiązującego prawa na ważnych dokumentach, takich jak np. umowy lub faktury należy zamieszczać co najmniej imię i nazwisko przedsiębiorcy. W związku z tym nie jest możliwe wykorzystywanie nazwy skróconej, gdy nie znajduje się w niej imię i nazwisko. Ta zasada dotyczy także nazwy spółki cywilnej, w której musi być zawarte przynajmniej nazwisko każdego ze wspólników.  

Podsumowując skrócona nazwa firmy może być wygodna dla właściciela, jednak nie może on jej zawsze stosować. Powinien dokładnie zastanowić się zanim podejmie decyzję o jej wyborze.