Przy zakładaniu działalności jedną z pozycji do wypełnienia we wniosku CEIDG-1 jest ta dotycząca kodów PKD.  Czy jej uzupełnienie jest obowiązkowe? Przeczytaj i sprawdź czym jest Polska Klasyfikacja Działalności i w jaki sposób wybrać kod PKD

Kod PKD - wybór

W momencie zakładania działalności przedsiębiorca we wniosku CEIDG-1 w pozycji 6 jest zobligowany do podania właściwych kodów PKD. Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) służy celom statystycznym. W PKD różne sektory oraz branże zostały przydzielone do poszczególnych grup. Przedsiębiorca powinien wybrać grupę, którą uważa za najwłaściwszą i najbliższą profilowi jego działalności.  

Podczas zakładania działalności należy określić jeden przeważający kod PKD oraz wskazać pozostałe kody dotyczące działalności. W ten sposób urzędy będą miały informację jaki jest rodzaj wykonywanej działalności. Bezpośrednio na wniosku CEIDG-1 jest możliwe podanie dziewięciu kodów. W sytuacji, gdy przedsiębiorca podejmuje decyzję o wybraniu większej liczby kodów PKD, powinien zawrzeć je w załączniku CEIDG-RD. Nie ma limitów ograniczających, ile kodów maksymalnie może podać przedsiębiorca.

Na specjalnej stronie CEIDG można w wyszukiwarce znaleźć kody PKD poszczególnych jednoosobowych działalności gospodarczych. 

Ważne!
W wyszukiwarce określone zostało także, które działalności nie mogą być prowadzone przez osobę fizyczną. Część kodów przeznaczonych jest wyłącznie dla rolników lub spółek prawa handlowego. 

Warto wspomnieć, że oprócz podmiotów wpisanych w CEIDG, zobligowane do wybrania kodów PKD są także podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) - np. spółki kapitałowe, czy fundacje.

Kod PKD - struktura klasyfikacji według poziomów

Kod PKD składa się z pięciu znaków. Aktualnie ustanowione kody PKD są określone w oparciu o rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.

W Polskiej Klasyfikacji Działalności można wyróżnić pięć poziomów. Najbardziej ogólny jest poziom pierwszy - sekcja (np. transport, rolnictwo), a najbardziej szczegółowy poziom piąty, tj. podklasa. Dokładniej można tu wyróżnić:

  • sekcję - symbol jednoliterowy, dzielący ogólną zbiorowość na 21 grupowań rodzajów działalności, na które składają się czynności powiązane ze sobą z punktu widzenia tradycyjnie ukształtowanego, ogólnego podziału pracy,

  • dział - dwucyfrowy kod numeryczny, dzielący ogólną zbiorowość na 88 grupowań rodzajów działalności, na które składają się czynności podzielone zgodnie z cechami mającymi istotne znaczenie przy określaniu stopnia prawdopodobieństwa i powiązań występujących w gospodarce narodowej,

  • grupa - trzycyfrowy kod numeryczny, obejmujący 272 grupowania rodzajów działalności wyodrębnionych z punktu widzenia procesu produkcyjnego, przeznaczenia produkcji, charakteru usługi lub jej odbiorcy,

  • klasa - czterocyfrowy kod numeryczny, obejmujący 615 grupowań rodzajów działalności mogących zostać wyodrębnione głównie z punktu widzenia specjalizacji procesu produkcyjnego lub działalności usługowej,

  • podklasa - pięcioznakowy kod alfanumeryczny, obejmujący 654 grupowania. Powstała, aby wyodrębnić rodzaje działalności charakterystyczne dla polskiej gospodarki, będące przedmiotem obserwacji statystycznej. W sytuacji, gdy na poziomie krajowym nie określono dodatkowego podziału na poziomie podklasy w odniesieniu do poziomu narodowego (wówczas klasa jest taka sama jak podklasa), podklasa została oznaczona literą Z. 

Kod PKD - o czym należy pamiętać?

W formularzu CEIDG-1 powinny być wymienione wyłącznie te kody PKD, które rzeczywiście są związane z zakresem prowadzonej działalności. Przy zakładaniu firmy nie należy podawać dodatkowych kodów, niezwiązanych z obszarem działalności. Gdy w czasie prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwo zmieni zakres swoich usług, należy zaktualizować formularz CEIDG-1 - niezależnie czy został on rozszerzony czy zawężony. Można dodać lub usunąć kody PKD, a także zmienić główny kod PKD prowadzonej działalności. Zmiana podanych wcześniej informacji nie generuje dodatkowych kosztów. Nowe kody należy dodać (bądź usunąć nieaktualne), w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany. 

Z pewnymi kodami PKD związane są dodatkowe regulacje, np. obowiązek posiadania kasy fiskalnej, określony rodzaj opodatkowania, czy rejestracja do VAT. Z kolei w przypadku spółki cywilnej zmiana kodów PKD powinna nastąpić w rejestrze REGON. Zmianę kodów PKD spółki cywilnej powinni zgłosić wspólnicy spółki w swoich wpisach w CEIDG, w ciągu 7 dni od zmiany PKD. Nie trzeba zmieniać umowy spółki w tym zakresie.

W sytuacji, w której przedsiębiorca nie potrafi określić jaki kod PKD jest właściwy, to ma możliwość złożenia specjalnego bezpłatnego wniosku do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. Wniosek (podpisany przez osobę, która reprezentuje podmiot) można dostarczyć drogą mailową, pocztą lub faksem. Należy w nim zawrzeć dokładny opis prowadzonej działalności. Rozpatrzony powinien zostać w ciągu 30 dni, a w przypadkach bardziej skomplikowanym w ciągu 60 dni.