Formularzem pozwalającym na założenie przedsiębiorstwa, zmianę danych, czy też zawieszenie lub zamknięcie jednoosobowej działalności czy spółki cywilnej jest wniosek CEIDG-1. Więc istotne jest jego właściwe wypełnienie. Wśród możliwych danych do wypełnienia jest wskazanie pełnomocnika. Czego dotyczy pełnomocnictwo w CEIDG? Sprawdź!

Pełnomocnictwo w CEIDG - czy obowiązkowe?

Jedna z pozycji (pole 28) znajdujących się we wniosku CEIDG-1 dotyczy udzielonego pełnomocnictwa. Służy ona tylko i wyłącznie do ujawnienia udzielonych przez przedsiębiorcę pełnomocnictw.

Podatnik ma prawo nie wypełniać go, nie tylko wtedy, gdy nie udzielono nikomu pełnomocnictwa, ale także, kiedy przedsiębiorca po prostu nie chce go ujawniać.

Ważne!
Za pomocą wniosku CEIDG-1 można jedynie zgłosić pełnomocnika, a nie go ustanowić.

Przed zamieszczeniem danych pełnomocnika we wniosku, podatnik powinien zaznajomić się z innymi przepisami, np. Kodeksem cywilnym i dopiero wówczas według obowiązujących przepisów ustanowić pełnomocnictwo w CEIDG

Gdy dane pełnomocnika zostaną wpisane do formularza, będą one dostępne (oprócz numeru PESEL i miejsca zamieszkania) w bazie CEIDG. 

Istnieje możliwość zgłoszenia pełnomocnika nie tylko podczas dokonywania rejestracji firmy, ale także w późniejszym czasie, już w trakcie jej funkcjonowania. W tym przypadku należy po prostu zmienić dane w już istniejącym wpisie za pomocą aktualizacji CEIDG-1. 

Razem z wnioskiem o opublikowanie informacji o pełnomocniku przy pomocy CEIDG istnieje obowiązek dostarczenia oświadczenia, że pełnomocnik przyjął pełnomocnictwo. Za złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą grozi odpowiedzialność karna.

Pełnomocnictwo w CEIDG - kogo można powołać?

Za pomocą formularza CEIDG można powołać pełnomocnika zwykłego i prokurenta. Wpisanie pełnomocnika jedynie do rejestru CEIDG nie jest wystarczające do tego, aby reprezentował przedsiębiorcę w sprawach podatkowych. W tym celu należy ustanowić pełnomocnika podatkowego.

Właściwym wyborem, w sytuacji, gdy właściciel planuje upoważnić inną osobę do zarządzania przedsiębiorstwem będzie pełnomocnictwo ogólne - najszerszy typ pełnomocnictwa. Pozwala ono na sprawowanie zadań zwykłego zarządu, np. reprezentowania przed sądami, czy też urzędami, a także zawierania umów. Mają one na celu utrzymanie firmy w ruchu.  Ten rodzaj pełnomocnictwa musi zostać udzielony pisemnie. 

Istnieje także możliwość upoważnienia pełnomocnika do wykonywania czynności wychodzących poza zakres zwykłego zarządu. Przy chęci udzielenia pełnomocnictwa odnoszącego się do pewnego rodzaju, przeważnie powtarzających się czynności, właściwe jest wybranie pełnomocnictwa rodzajowego. Z kolei przy wyborze konkretnej czynności, np. zbycia przedsiębiorstwa, należy zdecydować się na pełnomocnictwo szczególne. 

Oprócz tego przedsiębiorca może podjąć decyzję o ustanowieniu prokurenta, tj. specjalnego pełnomocnika mającego szerszy zakres uprawnień od pełnomocnika zwykłego. Ma on prawo do wykonywania wszelkich działań sądowych lub pozasądowych związanych z prowadzeniem firmy. Istnieją jednak pewne odstępstwa od tej reguły: czynności prawne, na podstawie których następuje oddanie firmy do czasowego korzystania, zbycie firmy lub zbycie i obciążanie nieruchomości. Zgodnie z prawem w przedsiębiorstwie może występować więcej niż jeden prokurent. Rolę prokurenta może pełnić osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, którą ustanowił przedsiębiorca wpisany do CEIDG. Prokura powinna zostać ustanowiona pisemnie, pod rygorem nieważności. Może zostać udzielona na czas nieokreślony lub określony. Może zostać odwołana przez przedsiębiorcę w dowolnym czasie.

Pełnomocnictwo w CEIDG - jakie dane?

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania przedsiębiorcy w postępowaniach administracyjnych, poza sprawami skarbowymi i podatkowymi, bez koniecznego załączania innej dokumentacji, ani zapłaty opłaty skarbowej. W rejestrze CEIDG widnieją wszystkie jego dane, także zakres udzielanego pełnomocnictwa, np. pełnomocnictwo ogólne, czy też prokura. Opłatę wynoszącą 17 zł  należy uregulować każdorazowo przy składanym pełnomocnictwie. Przedsiębiorca ma prawo jedno pełnomocnictwo wykorzystać u jednego organu w kilku sprawach lub u różnych organów. Wtedy opłata za pełnomocnictwo jest uiszczana wiele razy, gdyż zależy od ilości złożonych pełnomocnictw. 

Wówczas zobowiązany jest również do przedstawienia właściwego dokumentu pełnomocnictwa. 

Przedsiębiorca nie jest zobligowany do zamieszczenia do CEIDG pełnomocnika zwykłego - pełnomocnik, który nie widnieje w formularzu także może go reprezentować. Inaczej sytuacja wygląda odnośnie prokurenta, którego zawsze należy zgłosić do CEIDG.

W rejestrze CEIDG można znaleźć informacje o pełnomocniku lub prokurencie takie jak:

  • imię i nazwisko pełnomocnika lub prokurenta,

  • numer PESEL pełnomocnika lub prokurenta (o ile taki posiada),

  • numer identyfikacji podatkowej (NIP) pełnomocnika lub prokurenta (o ile taki posiada),

  • datę urodzenia pełnomocnika lub prokurenta, o ile nie posiada numeru PESEL ani numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

  • dane kontaktowe pełnomocnika lub prokurenta, w szczególności adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały podane,

  • adres do doręczeń pełnomocnika lub prokurenta,

  • informację o obywatelstwie pełnomocnika lub prokurenta,

  • zakres pełnomocnictwa lub rodzaj i sposób wykonywania prokury,

  • datę udzielenia pełnomocnictwa lub ustanowienia prokury.

Można zauważyć, że w formularzu CEIDG-1 jest możliwość podania danych wyłącznie jednego pełnomocnika. W sytuacji gdy przedsiębiorca chciałby wybrać więcej niż jedną osobę, powinien dodać załącznik CEIDG-PN.