Znowelizowana Ustawa o podatku od towarów i usług to dla wielu przedsiębiorców twardy orzech do zgryzienia. Wprowadziła ona od początku 2014 roku wiele zmian - m.in. w kwestii obowiązku wystawienia faktur, w tym przez podatników VAT zwolnionych, niezarejestrowanych na potrzeby tego podatku. Pojawiła się tz. faktura na żądanie.

Faktura na żądanie nabywcy

Od pierwszego dnia nowego roku podatnicy są zobowiązani do wystawiania faktury tylko na żądanie nabywcy danego towaru bądź usługi. Co istotne, faktura na żądanie dotyczy wszystkich przedsiębiorców - tych zarejestrowanych jako czynni lub zwolnieni podatnicy VAT, jak i tych, którzy nie zarejestrowali się dla celów tego podatku. Według istniejących do końca poprzedniego roku regulacji faktury mieli możliwość wystawiać tylko przedsiębiorcy, którzy złożyli zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Pozostała część podatników mogła dokumentować swoją sprzedaż za pomocą rachunków.

O tym, jakie informacje na fakturze zobowiązani są umieszczać podatnicy zwolnieni, mówi treść obowiązującego od 1 stycznia 2014 roku Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie wystawiania faktur. W powyższym akcie określono między innymi:

 • sytuacje, w których faktury mogą zawierać mniejszy zakres danych niż ten określony w art. 106e ustawy o VAT,

 • możliwość zastosowania innego niż określony w art. 31a ust. 1 ustawy o VAT sposobu przeliczania wykazywanych na dokumentach sprzedaży kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania,

 • późniejsze niż określone w art. 106i ustawy o VAT terminy wystawiania faktur.

Faktura na żądanie - dane podatnika, który korzysta ze zwolnienia

Art. 3 ust. 1 określa, że faktury dokumentujące dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2-6, 8-36 (określone przypadki zwolnienia przedmiotowego) lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy muszą zawierać:

 • datę wystawienia,

 • kolejny numer,

 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,

 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,

 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,

 • cenę jednostkową towaru lub usługi,

 • kwotę należności ogółem,

 • wskazanie przepisu ustawy, aktu wydanego na podstawie ustawy, przepisu dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) lub innej podstawy prawnej, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku.

Z kolei dokument, który dotyczy świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, 37-41 ustawy (również określone przypadki zwolnienia przedmiotowego), powinien zawierać:

 • datę wystawienia,

 • kolejny numer,

 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług,

 • nazwę usługi,

 • kwotę, której dotyczy dokument.

Zaś w przypadku podatników VAT zwolnionych podmiotowo, czyli z powodu wartości sprzedaży (bądź przewidywanej wartości sprzedaży w roku startu działalności), która nie przekracza 150 tys. zł (art. 113 ust. 1 i 9), na fakturze mają pojawić się:

 • data wystawienia,

 • kolejny numer,

 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,

 • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi,

 • miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,

 • cena jednostkowa towaru lub usługi,

 • kwota należności ogółem.