Korygowanie przychodów lub kosztów często zdarzają się w obrocie gospodarczym. Faktura korygująca powstaje z wielu przyczyn - począwszy od zwrotów, a skończywszy na udzieleniu rabatu. Dla przedsiębiorcy faktura korygująca nie stanowi problemu do momentu wykazania jej na gruncie podatku dochodowego. Prześledźmy stanowiska reprezentowane w tej sprawie.

Faktura korygująca w podatku dochodowym - stanowiska Dyrektorów Izb Skarbowych

Dyrektorzy Izb Skarbowych w większości wydawanych przez siebie interpretacji indywidualnych zgodnie reprezentują stanowisko, w którym to podatnik powinien cofnąć się w wykazaniu faktury korygującej dla celów PIT do okresu pierwotnego, w którym:

  • wystawił fakturę sprzedaży (przychód);

  • wykazał fakturę zakupu (koszt).

W jednym z uzasadnień Dyrektora Izby Skarbowej (interpretacja o sygn. IPTPB3/423-454/13-3/KJ z dnia 27 stycznia 2014 r.) wyjaśnia on, że:

“(...) Reasumując, faktury korygujące in minus sprzedaż pierwotnie zaliczoną do przychodów danego roku podatkowego w związku z wystąpieniem okoliczności, takich jak np. zwrot towarów powinny, w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pomniejszać przychody okresu rozliczeniowego, w którym wykazane zostały przychody podatkowe z pierwotnej sprzedaży ww. towarów.

Natomiast korekta poniesionych kosztów bezpośrednich dotyczących korygowanych przychodów powinna być odniesiona do momentu, w którym koszty te zostały potrącone. (...)”

Stanowisko Ministra Finansów a faktura korygująca w podatku dochodowym

Stanowisko Ministra Finansów w kwestii wykazywania faktur korygujących na gruncie podatku dochodowego w przeciągu ostatniego roku nie uległo zmianie i jest oczywiście zgodne ze stanowiskiem, reprezentowanym przez większość Dyrektorów Izb Skarbowych. Resort stwierdził, że przychód z działalności gospodarczej nie cechuje się definitywnością. Wartość przychodu może ulec zmniejszeniu np. w konsekwencji dokonania zwrotu towaru przez nabywcę. Wówczas należy dokonać korekty przychodów. Faktura korygująca powinna zostać wykazana w okresie, w którym powstał przychód.

Faktura korygująca w podatku dochodowym - wcześniejsze stanowisko organów podatkowych

Do roku 2013 wśród wydawanych interpretacji podatkowych można było odnaleźć stanowisko, zgodnie z którym podatnik powinien wykazać fakturę korygującą dla celów podatku dochodowego w okresie bieżącym tzn. w tym, w którym otrzymał fakturę korygującą.

Przykładem takiego podejścia do tej kwestii jest interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy o sygn. ITPB1/415-732/10/WM z dnia 12 października 2010 roku, w której wyjaśniono:

“(...) Z przedstawionego przez Wnioskodawczynię stanu faktycznego wynika, iż w grudniu 2007 r. zawarła umowę z bankiem, której przedmiotem było wykonywanie w imieniu i na rzecz banku czynności agencyjnych. W dniu 31 grudnia 2007 r. kontrahent – bank wystawił na rzez Wnioskodawczyni fakturę VAT na kwotę 250.000 zł brutto, którą to fakturę zaksięgowano w kol. 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W dniu 31 maja 2009 r. współpraca została przez Wnioskodawczynię wypowiedziana, a bank zgodnie z umową zwrócił jej część poniesionych wydatków w wysokości 246.933 zł 74 gr. W dniu 29 maja 2009 r. bank wystawił fakturę VAT korekta do faktury z dnia 31 grudnia 2007 r. z kwotą 246.933 zł 74 gr ze znakiem minus.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że w przedstawionej sytuacji pierwotna faktura prawidłowo dokumentowała zdarzenia gospodarcze będące przedmiotem umowy łączącej Wnioskodawczynię z bankiem, w związku z powyższym skorygowanie wysokości kosztów uzyskania przychodów powinno nastąpić w dacie wystawienia dowodu księgowego, będącego podstawą dokonania korekty zapisów w księdze, tj. w dacie wystawienia faktury korygującej.(...)”

Mimo dużego sprzeciwu przedsiębiorców, doradców podatkowych i księgowych (cofnięcie się do okresu pierwotnego z każdym zwrotem towaru oznacza dużo pracy i niejednokrotnie korekty odprowadzonego podatku), sądy w wydawanych wyrokach podzielają stanowisko organów skarbowych, nie pozostawiając podatnikom złudzeń.