Podatkowe księgi przychodów i rozchodów mogą prowadzić w 2017 roku ci, którzy w 2016 roku nie przekroczyli progu limitu. W 2017 roku zmienią się limity, wszystko to za sprawą zmiany wysokości kursu euro, który jest wyższy. Ile wyniesie nowy limit KPiR?

Limit KPiR 2017 - podstawa prawna

Jeśli chodzi o ustawę o rachunkowości, określona została w niej podstawa prawna wskazująca limit przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy. Przedsiębiorcy pragnący pozostać na uproszczonej księgowości, nie mogą wówczas przekroczyć limitu równowartości w walucie polskiej 1 200 000 euro.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.):

Art. 2. 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej ustawą, stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: (...)

2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro(...).

KPiR - limit 2017

Przeliczenia limitu kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1,00 zł.

Limit KPiR w 2016 roku wynosił 5 092 000 zł dla przychodów uzyskanych w 2015 roku.

W celu wyliczenia limitu na 2017 r. stosuje się kurs średni euro ustalony przez NBP z 1 października 2016 roku. Kurs średni NBP pierwszego dnia roboczego października 2016 r. wyniósł 4,2976 zł (tabela NBP nr 191/A/NBP/2016).

Limit KPiR 2017:

1 200 000 euro x 4,2976 = 5 157 120 → w zaokrągleniu do 1 000 zł → 5 157 000 zł

        Limit wg ustawy

              Limit w zł

         Rok obrotowy

        1 200 000 euro

            5 157 120 zł

                   2017

Zatem limit KPiR w 2017 roku uległ zwiększeniu. Przekroczenie tego limitu zobowiązuje podatnika do przejścia z księgowości uproszczonej do pełnej rachunkowości. Przedsiębiorcy dążący do pozostania na uproszczonej księgowości powinni na bieżąco monitorować wartość sprzedaży.