Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów mogą zdecydować się na jeden z dwóch sposobów ujmowania kosztów: metodę uproszczoną lub memoriałową. Na czym one polegają? Sprawdź, czym różnią się od siebie metoda uproszczona i memoriałowa.

Metoda uproszczona i memoriałowa - czy trzeba zgłosić wybór?

Przedsiębiorca może wybrać jedną z dwóch metod ujmowania kosztów: uproszczoną (kasową) lub memoriałową. Należy ją stosować przez cały rok podatkowy. W sytuacji, gdy podatnik chciałby ją zmienić, może to zrobić na początku roku. Informacji o tym, który sposób wybrał podatnik lub czy ją postanowił zmienić, nie przekazuje się do urzędu skarbowego. To oznacza, że przedsiębiorca sam decyduje, którą metodę chce stosować w danym roku bez dodatkowych zgłoszeń.

Metoda uproszczona i memoriałowa - jakie różnice?

Stosując metodę memoriałową, żeby określić kiedy wydatek należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, konieczne jest oddzielenie kosztów, które są bezpośrednio związane z przychodem uzyskanym w danym roku podatkowym od kosztów pośrednich. Koszty bezpośrednio dotyczące uzyskanego przychodu, poniesione w danym roku lub w kolejnym, lecz do terminu złożenia zeznania podatkowego, należy zawrzeć w roku, w którym osiągnięto odpowiadające im przychody z działalności gospodarczej. 

Z kolei w przypadku kosztów pośrednich według ogólnej zasady to w dniu wystawienia faktury należy zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodu.  W sytuacji, gdy dany koszt wiąże się z przełomem roku, podatnik powinien przypisać je proporcjonalnie do roku, do którego się odnoszą. Wydatkiem pośrednim jest np. faktura za usługi telekomunikacyjne, która została wystawiona w styczniu, a odnosi się także do grudnia. Wówczas konieczne jest podzielenie i przydzielenie kosztu do właściwych okresów. Ta zasada obowiązuje wyłącznie na przełomie lat podatkowych. W ciągu roku się jej nie stosuje. Przykładowo fakturę za usługi telekomunikacyjne wystawioną we wrześniu, która odnosi się do usług z sierpnia, należy zaksięgować według ogólnych zasad. To oznacza, że zostanie ona ujęta na podstawie daty wystawienia, czyli we wrześniu. 

Metoda uproszczona opiera się na zasadzie, że koszty potrąca się w roku podatkowym, w którym je poniesiono, nie uwzględniając jakiego okresu one dotyczą. Kosztów nie klasyfikuje się jako pośrednio i bezpośrednio związane z danym przychodem. To oznacza, że fakturę za usługi telekomunikacyjne wystawioną w styczniu a dotyczącą kosztu z grudnia należy ująć według daty wystawienia. Przedsiębiorca powinien zaksięgować od razu całą kwotę w styczniu, bez podziału na okresy. 

Ważne!
Wyjątkiem od tej reguły są składki ZUS i wypłacone wynagrodzenia. Należy je zaksięgować zgodnie z datą ich zapłaty.