Podatkowa księga przychodów i rozchodów przeznaczona jest do ewidencjonowania operacji gospodarczych w sposób uproszczony. Kto ma obowiązek ewidencjonowania przychodów i kosztów w ten sposób? Czy niektóre osoby mogą zostać zwolnione z tego obowiązku? Czy po przejściu na pełne księgi można ponownie zacząć prowadzić KPIR? Sprawdź!

Księga przychodów i rozchodów - kto jest zobowiązany do jej prowadzenia?

Podatkowa księga przychodów i rozchodów służy księgowaniu przychodów ze sprzedaży i pozostałych przychodów, zakupu towarów handlowych i materiałów podstawowych, a także kosztów ubocznych ich dotyczących, wynagrodzeń (w gotówce lub w naturze), kosztów prac badawczo-rozwojowych i pozostałych wydatków związanych z działalnością gospodarczą. 

Do prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów zobligowane są osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które wybrały jako formę opodatkowania zasady ogólne lub podatek liniowy, a także spółki cywilne, jawne i partnerskie, których właściciele to osoby fizyczne. Warunkiem jest aby przychody netto ze sprzedaży nie były wyższe niż 2 mln euro (kwota przeliczona na PLN według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego). 

Ważne!
W 2021 roku limit ten wynosi 9.031.000 zł. Po przekroczeniu tej wartości podmioty są zobowiązane do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych.

Poza tym księga przychodów i rozchodów jest konieczna w przypadku:

  • osób, które swoją działalność wykonują w formie agencji oraz umów zlecania,

  • osób, które zajmują się działami produkcji rolnej, gdy zgłoszą one zamiar jej prowadzenia,

  • osób duchownych, które same postanowiły zrezygnować ze zryczałtowanego podatku dochodowego,

  • armatorów zdefiniowanych według Ustawy o podatku tonażowym.

Nawet, gdy tylko jednorazowo wystąpi wysoki przychód przekraczający limit, podmiot ma obowiązek przejść na pełne księgi rachunkowe. Ponownie będzie mógł prowadzić KPIR dopiero od kolejnego roku, jeśli w poprzednim nie uzyskał przychodu wyższego niż wskazana granica.

Księga przychodów i rozchodów - kto może być zwolniony z obowiązku jej prowadzenia?

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub z danych czynności z zakresu jej prowadzenia. Zgodnie z § 4 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR może to być związane:

  • ze stanem zdrowia i wiekiem osoby, która prowadzi działalność,

  • rodzajem i rozmiarem działalności.

W celu skorzystania z przysługującego danemu podatnikowi zwolnienia należy złożyć wniosek w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, w którym miałoby zacząć obowiązywać zwolnienie. 

W sytuacji, gdy początek wykonywania działalności lub powstania obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w ciągu roku podatkowego, konieczne jest złożenie wniosku w czasie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności, czy też powstania obowiązku prowadzenie księgi.