W biznesplanie, czyli dokumencie obejmującym nasze zamierzenia w zakresie utworzenia oraz rozwoju firmy w przyszłości, należy umieścić między innymi prognozowane dane finansowe. Dzięki temu odbiorcy biznesplanu (np. bank, w którym staramy się o uzyskanie kredytu) będą w stanie ocenić, czy nasze plany zapewnią odpowiednie zyski finansowe. Jednym z kluczowych elementów części finansowej jest bilans.

Bilans — podstawowe informacje

Bilans to dokument finansowy znany każdemu, kto ma do czynienia ze sprawami księgowymi lub jest przedsiębiorcą. Ujmuje się w nim:

  • aktywa (składniki majątku), czyli auta, budynki, maszyny etc. będące w dyspozycji przedsiębiorstwa,
  • pasywa, tzn. źródła finansowania działalności podmiotu na rynku. Kredyty (bankowy oraz kupiecki) czy kapitał własny to pozycje, które występują w pasywach najczęściej.

W przypadku podmiotów już działających na rynku bilans sporządza się za rok obrotowy. Zazwyczaj pokrywa się on z rokiem kalendarzowym. Dane dotyczące aktywów i pasywów przedstawia się na ostatni dzień danego okresu sprawozdawczego. W bilansie informacje te porównuje się z danymi z pierwszego dnia roku obrotowego, będącego zarazem ostatnim dniem poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by przygotować zarys bilansu dla prognozowanych, przyszłych danych finansowych.

Bilans do biznesplanu — kiedy będzie potrzebny?

Biznesplan jest dokumentem przygotowywanym m.in. wówczas, gdy przedsiębiorca (obecny lub przyszły) zamierza pozyskać kredyt lub dofinansowanie np. z Urzędu Pracy lub funduszy UE. Bilans w biznesplanie jest tworzony także w takich sytuacjach jak:

  • tworzenie nowej działalności gospodarczej,
  • restrukturyzacja przedsiębiorstwa,
  • fuzja z innym uczestnikiem rynku,
  • wycena przedsiębiorstwa w celu jego sprzedaży.

Rzetelnie przygotowany biznesplan pokazuje w takich sytuacjach, jaki jest m.in. poziom i struktura zadłużenia przedsiębiorstwa oraz jego relacja do wartości całego majątku.

Bilans do biznesplanu — jakie są jego części składowe?

Jak już wspomniano, dwie główne grupy bilansu to aktywa oraz pasywa. Jeśli chodzi o aktywa, to w ich w skład wchodzą przede wszystkim takie składniki majątku firmowego jak:

  • majątek trwały, czyli pojazdy, budynki, maszyny itd. wykorzystywane przez przedsiębiorstwo przez okres co najmniej 1 roku,
  • aktywa obrotowe, w których największą rolę odgrywają należności od odbiorców (tj. dostawy towarów i usług, które nie zostały jeszcze opłacone przez kontrahentów), a także środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym. 

Z kolei pasywa dzieli się dwie główne części, czyli: kapitały własne i zobowiązania. Kapitał własny to środki wniesione przez właścicieli/udziałowców, a w działających już firmach także zysk netto z poprzednich okresów. Z kolei zobowiązania (wobec dostawców, banków, firm leasingowych czy państwa) są dzielone na długoterminowe — wymagalne w czasie dłuższym niż 1 rok — oraz bieżące.

Oczywiście, o ile w przypadku istniejących firm dane zostaną przygotowywane na podstawie ewidencji księgowej, to dla biznesplanu przyszłego przedsiębiorstwa kategorie te będą miały jedynie przybliżony, szacunkowy charakter, niektórych zaś (np. poziomu należności) nie sposób ustalić.