Biznesplan to dokument, w którym przedstawia się plany i zamierzenia dotyczące przyszłego przedsiębiorstwa. Dokument ten powinien zawierać między innymi takie informacje jak prognozy przyszłych kosztów i przychodów czy cele strategiczne firmy. Prawidłowo przygotowany projekt, który rzetelnie ukazuje pomysł na działalność biznesową, to połowa sukcesu na przykład podczas starania się o dofinansowanie z Urzędu Pracy. Jak powinien wyglądać profesjonalny biznesplan do Urzędu Pracy?

Biznesplan do Urzędu Pracy — dlaczego jest potrzebny?

Początkujące, młode firmy muszą zmierzyć się z licznymi przeszkodami na rynku. Jednym z najważniejszych problemów jest bariera finansowa. Na szczęście, istnieją obecnie systemowe rozwiązania, które pomagają zniwelować tego typu trudność. Należy do nich między innymi dofinansowanie z Urzędu Pracy dla nowych przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, bezzwrotna pomoc z tego tytułu może wynosić maksymalnie 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Aby uzyskać niezbędne środki, należy przedstawić biznesplan.

Co powinien zawierać biznesplan do Urzędu Pracy?

Nie ma jednoznacznej, uniwersalnej odpowiedzi na to, jak powinien wyglądać biznesplan składany do Urzędu Pracy. Zawartość tak ważnego i merytorycznego dokumentu będzie różnić się w zależności od wielu czynników, w tym na przykład profilu przedsiębiorstwa, planowanej formy organizacyjno-prawnej oraz skali działania na rynku.

Zasadniczo, modelowy biznesplan powinien zawierać między innymi takie główne elementy jak:

  • plan marketingowy,
  • prognoza danych finansowych,
  • analiza szans i zagrożeń.

Jedną z istotnych części jest plan marketingowy, tj. sposób, w jaki przedsiębiorstwo zamierza dotrzeć do klientów. Rozumie się przez to środki promocji, politykę cenową czy sposób prowadzenia kampanii reklamowej online. Nie ma nic dziwnego w tym, że plan marketingowy to obowiązkowy element biznesplanu: zdobycie klientów jest niezbędne do tego, by biznes mógł trwać oraz rozwijać się.

Prognoza danych finansowych to kolejny z elementów stanowiących must have biznesplanu. W części tej zamieszcza się miarodajne prognozy dotyczące kosztów (początkowych nakładów inwestycyjnych oraz bieżących kosztów działalności operacyjnej). Dzięki temu można ocenić, jaki będzie przybliżony okres zwrotu nakładów kapitałowych.

Ważna jest także analiza szans i zagrożeń. Umożliwia ona identyfikację procesów, które mogą ułatwić bądź utrudnić działanie firmy na rynku. Przykładowo, bierze się tu pod uwagę ustawodawstwo prawne w zakresie płacy minimalnej i obciążeń ZUS, dostęp do surowców czy siłę lokalnej konkurencji.

Jak przygotować biznesplan?

Podczas przygotowywania biznesplanu należy przestrzegać kilku zasad. Przede wszystkim, dokument ten powinien w rzetelny sposób przedstawiać założenia i projekcje. Zbyt optymistyczne podejście np. co do kosztów nie jest rozsądnym działaniem. Biznesplan powinien być projektem racjonalnym; nie może on stanowić jedynie zbioru oczekiwań niemających oparcia w rzeczywistości.

Zaleca się także unikanie nadmiernej szczegółowości — dane powinny być wyczerpujące, ale jednocześnie przedstawione w sposób zagregowany.