Umowa najmu regulowana jest przez prawo cywilne. Podpisując ją, wynajmujący zobowiązuje się na wskazany okres (oznaczony lub nie) oddać przedmiot najmu do użytkowania najemcy w zamian za płacony przez najemcę czynsz.

Umowa najmu lokalu i jej elementy

Umowa najmu powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach, dla każdej ze stron. Powinny się w niej znaleźć następujące zapisy:

  • miejsce i data zawarcia umowy,

  • określenie stron i ich dane ewidencyjne (dane osobiste, NIP/PESEL, seria i nr dowodu tożsamości),

  • dokładny opis lokalu mieszkalnego, jego stan, powierzchnia (najlepiej użytkowa, zgodna z wpisem w Księdze wieczystej), wyposażenie,

  • wysokość czynszu oraz informacja o elementach składowych czynszu, kosztach eksploatacji (kto pokrywa koszty zużycia energii elektrycznej, wywozu odpadów, itp),

  • czas trwania umowy,

  • warunki wypowiedzenia umowy,

  • prawa i obowiązki stron umowy (również brak prawa do podnajmowania osobom trzecim, prawo do wprowadzania zmian w budowie),

  • podpisy stron.

Więcej przeczytasz na naszym poradniku przedsiębiorcy - możesz tam pobrać gotowy wzór umowy najmu lokalu