Rachunek do umowy zlecenia wystawiany jest przez zleceniobiorcę po wykonaniu umowy na warunkach określonych w umowie. Obowiązek ten często przejmuje również zleceniodawca, przekazując jedynie zleceniobiorcy dokument do podpisu. Standardowo do umowy wystawiany jest jeden rachunek w dwóch egzemplarzach. Jednak w przypadku, gdy wynagrodzenie wypłacane jest w transzach, stosowne jest wystawienie rachunku do umowy zlecenia do każdej wypłaty. Rachunek do umowy zlecenia powinien posiadać określone elementy.

Rachunek do umowy zlecenia - składki ZUS

Umowa zlecenie, z pewnymi wyjątkami, podlega oskładkowaniu. Zleceniobiorca powinien zatem określić, czy posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, który spowodowałby zbieg tytułów do ubezpieczeń. Jest to istotne, aby zleceniobiorca został prawidłowo zgłoszony do ubezpieczeń, a składki ZUS były prawidłowo naliczone.

Rachunek do umowy zlecenia wyszczególnia wyłącznie składki płacone przez zleceniobiorcę, czyli potrącane z jego wynagrodzenia. W rachunku nie uwzględnia się składek, które z własnych środków finansuje zleceniodawca.

Więcej przeczytasz w artykule na naszym poradniku przedsiębiorcy - możesz tam pobrać wzór rachunku do umowy zlecenie