Dla zrozumienia problematyki sublicencji kluczowe jest poznanie definicji wynalazku. Choć w polskich przepisach nie znajdziemy jego ścisłej charakterystyki, z ustawy Prawo własności przemysłowej możemy poznać jego cechy: musi być nowy, posiadać poziom wynalazczy i nadawać się do stosowania w przemyśle. Artykuły 28 i 29 ustawy wskazują także, czego nie można uznać za wynalazki i na co nie jest udzielana ochrona patentowa:

Art. 28. Za wynalazki, w rozumieniu art. 24, nie uważa się w szczególności:  

1) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych;  

2) wytworów o charakterze jedynie estetycznym;  

3) planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier;  

4) wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki;  

5) programów do maszyn cyfrowych;  

6) przedstawienia informacji.  

Art. 29. 1. Patentów nie udziela się na:  

1) wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo;  

2) odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt; przepis ten nie ma zastosowania do mikrobiologicznych sposobów hodowli ani do wytworów uzyskiwanych takimi sposobami;  

3) sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach; przepis ten nie dotyczy produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu.  

2. Sposób hodowli roślin lub zwierząt, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest czysto biologiczny, jeżeli w całości składa się ze zjawisk naturalnych, takich jak krzyżowanie lub selekcjonowanie.

Zastosowanie powyższych kryteriów jest szczególnie ważne w sytuacji, gdy chcemy rozróżnić pojęcia utworu i wynalazku. Choć cechy utworu, czyli indywidualny charakter i utrwalenie, są  w pewien sposób podobne  do cech wynalazku (nowość, charakter użytkowy, zaspokojenie pewnej potrzeby społecznej), to sposób ich ochrony znacznie się różni.....

Więcej przeczytasz na naszym poradniku przedsiębiorcy - możesz też pobrać gotowy wzór umowy sublicencyjnej