Od 8 września 2016 roku obowiązują przepisy umożliwiające egzekucję wierzytelności za sprawą elektronicznego zajęcia rachunku bankowe, a od dnia 1 marca 2017 roku zaczną obowiązywać przepisy dotyczące elektronicznej licytacji. Dowiedz się, czym jest elektroniczne zajęcie rachunku bankowego dłużnika!

Zajęcie rachunku bankowego dłużnika przed nowelizacją

Wprowadzenie elektronicznego zajęcia rachunku bankowego dłużnika w pierwszej kolejności wyeliminuje papierową korespondencję, przyczyniając się do znacznego przyspieszenia procedury egzekucyjnej, a także utrudni dłużnikowi ukrycie majątku. Wierzyciel po uzyskaniu tytułu wykonawczego będzie mógł dzięki temu skutecznie dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń. Zgodnie z regulacjami obowiązującymi do 8 września 2016 roku, zajęcie rachunku bankowego dłużnika następowało poprzez przesłanie przez komornika do banku drogą pocztową zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej. Jednocześnie komornik zawiadamiał dłużnika o zajęciu wierzytelności z jego rachunku bankowego. Zajęcie środków pieniężnych następowało dopiero po doręczeniu zawiadomienia banku, w którym prowadzony jest rachunek bankowy dłużnika, o zajęciu środków na koncie. Ta procedura odznaczała się znaczącym mankamentem - od wystosowania przez komornika zawiadomienia do fizycznego doręczenia go do banku mijało od 7 do 14 dni, co pozwalało dłużnikom niejednokrotnie na ukrycie swoich majątków, np. poprzez wypłacenie środków z konta. Bank, dopiero bowiem po doręczeniu zawiadomienia od komornika, blokował możliwość wypłat z konta i przeznaczał środki zgromadzone na koncie na poczet pokrycia wierzytelności, dochodzonej w postępowaniu egzekucyjnym.

Elektroniczne zajęcie rachunku bankowego dłużnika

Po nowelizacji przepisów, komornik zawiadamia bank o zajęciu środków na rachunku bankowym, jedynie za pomocą elektronicznego systemu teleinformatycznego, z którego korzysta również bank w celu komunikacji z komornikiem. System ten może być więc wykorzystywany również w przekazywaniu informacji o stanie konta dłużnika - przede wszystkim o stanie konta dłużnika i ewentualnych przeszkodach w przekazaniu komornikowi zajętych środków. Wobec tego, dzięki systemowi teleinformatycznemu, wszczęcie egzekucji z rachunku bankowego dłużnika i jego zajęcie następują w tym samym momencie. Niezwłocznie następuje również zwolnienie środków na rachunku w przypadku uchylenia takiego zajęcia przez komornika. Co ważne, do głównej wierzytelności dochodzonej w egzekucji doliczane są również koszty postępowania egzekucyjnego. Dłużnik zwraca więc wierzycielowi koszty niezbędne do prowadzenia egzekucji. Zobacz też:

>>  Program Aktywizacja – koło ratunkowe dla przedsiębiorczych Polaków >> Skierowanie na badania lekarskie pracownika