Przedsiębiorstwa nie funkcjonują obecnie w próżni. Globalizacja spowodowała, iż dostęp do informacji na temat konkretnej firmy zajmuje najwyżej kilka minut. Z tego powodu, aby zapewnić sobie dobrą pozycję na rynku, podmioty gospodarcze muszą stoczyć bój konkurencyjny, który powinien opierać się na skutecznej strategii. Środowisko biznesowe stale podlega zmianom, ewoluuje. Proces, który analizuje te zmiany i modyfikuje sposób działania i reagowania przedsiębiorstwa jest nazywany strategią.  W artykule mówimy czym jest pozycja strategiczna firmy - narzędzia analizy do jej weryfikowania.

Podstawa budowania pozycji strategicznej firmy

Tworzenie strategii firmy należy rozpocząć od rzetelnej analizy danych o otoczeniu i samej firmie. Jako jedno z najskuteczniejszych narzędzi wykorzystywanym do tego celu wymienia się analizę SWOT.

SWOT jest akronimem, wywodzi się z języka angielskiego

S- mocne strony (strenghts)W- słabe strony (weaknesess)O- szanse (opportunities)T- zagrożenia (threats)

Analiza SWOT pozwala wykorzystać zgromadzone informacje do opracowania strategii działania opartej na silnych stronach i szansach przedsięwzięcia, przy jednoczesnym eliminowaniu bądź ograniczaniu słabych stron i zagrożeń. W efekcie możliwe jest określenie rodzaju strategii adekwatnej do sytuacji badanego przedsiębiorstwa oraz wskazania niezbędnych działań, jakie należy podjąć.

Akronim SWOT powstał w wyniku podziału zebranej wiedzy na cztery grupy.

S (Strengths) – mocne strony, czyli zbiór wszystkiego, co stanowi atut, przewagę, zaletę. Są to wyróżniki firmy, które w sposób pozytywny wyróżniają ją w otoczeniu i spośród konkurencji, zatem można je określić mianem kluczowych czynników sukcesu podmiotu gospodarczego umożliwiające dostosowywanie się go do zmieniających się uwarunkowań otoczenia rynkowego.

W (Weaknesses) – słabe strony, a więc to, co stanowi słabość, barierę, wadę. Wszystkie powyższe stanowią konsekwencję ograniczeń zasobów i niedostatecznych kwalifikacji pracowników i kierownictwa.

Brane są pod uwagę wszelkie inne obszary działania, które ograniczają sprawność funkcjonowania firmy i reagowania na zmieniające się preferencje klientów oraz działania konkurencji. Obszary działalności poddawane analizie są identyczne z przedstawionymi wyżej, odnoszącymi się do mocnych stron.

O (Opportunities) – mówiąc o szansach, ocenie podlegają czynniki mające wpływ na stworzenie okazji korzystnej zmiany. Są to wszelkie istniejące lub przewidywane procesy, zjawiska i trendy zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstwa, które odpowiednio wykorzystane mogą stać się impulsem do jej rozwoju oraz pomogą osłabić wpływ ewentualnych pojawiających się zagrożeń.

T (Threats) – zagrożenia prowokujące niebezpieczeństwo zmiany na niekorzyść. Analizowane są procesy, zjawiska i trendy zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstwa, które stanowią lub stanowić mogą barierę w rozwoju firmy, utrudniają jej funkcjonowanie, podnoszą koszty działania lub mogą nawet doprowadzić do upadku badanego podmiotu gospodarczego.

Wpływ analizy na pozycję strategiczną firmy

Czynności podjęte metodą SWOT pozwolą wskazać pozycję strategiczną firmy oraz kierunki przyszłym działań, które powinny być zawarte w ogólnej strategii przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorca uzyskuje wiedzę na temat wszystkiego, co należy zmienić lub naświetlić. Uwagi mogą odnosić się do np. jakości wyrobów, wzornictwa, wydajności po stronie mocnych stron, nie jakościowej identyfikacji wizualnej oraz nieefektywnego marketingu i rozproszenia lub braku klientów strategicznych po stronie słabej.

Sumaryczny wynik przeprowadzonych badań pozwala na stworzenie gotowej recepty na sukces, wzmacniając tym samym strategiczną pozycję firmy.