Biznesplan to zbiorczy dokument przedstawiający plany i zamierzenia w kontekście rozwoju przedsiębiorstwa. Jego posiadanie jest niezbędne na przykład podczas starania się o kredyt bankowy lub dotację dla nowej firmy. Nie ma wprawdzie uniwersalnego wzorca biznesplanu, ale każdy profesjonalny dokument tego typu powinien zawierać osobną część dotyczącą kwestii finansowych. Artykuł omawia, co powinna zawierać część finansowa biznesplanu.

Biznesplan — podstawowe informacje

biznesplanie należy zamieścić kluczowe informacje dotyczące planów przedsiębiorstwa już istniejącego lub takiego, które dopiero powstanie. Poprawnie przygotowany biznesplan powinien zawierać wyjaśnienia w kwestii m.in. celów strategicznych i operacyjnych organizacji, sposobu zarządzania, a także analizy konkurencyjności firmy oraz sektora.

Część finansowa, czyli podstawa w biznesplanie. Co należy w niej umieścić?

Choć wspomniane powyżej rodzaje informacji są ważne z perspektywy odbiorcy biznesplanu (np. kredytodawcy), to najważniejsze znaczenie odgrywają tak naprawdę kwestie związane z finansami. Taki stan rzeczy nie powinien nikogo zaskakiwać — to właśnie od dobrej kondycji finansowej zależy, czy przedsiębiorstwo będzie rentowne oraz zdolne do terminowej spłaty kredytów itd.

W części finansowej, która może stanowić integralną część biznesplanu lub jego załącznik, należy zawrzeć takie informacje jak przede wszystkim:

  • wielkość przychodów,
  • wysokość początkowych nakładów inwestycyjnych (tj. kosztów remontu lokalu, zakupu wyposażenia itd.) oraz bieżących kosztów operacyjnych (np. wynagrodzeń dla pracowników, wydatków z tytułu czynszu, energii).

Przy czym warto wysokości te zestawić ze sobą. Dzięki temu wiadome, jaki jest prognozowany poziom nadwyżki finansowej np. z podziałem na kwartały czy miesiące. Porównanie tych kategorii pozwoli na ustalenie okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych poniesionych na utworzenie przedsiębiorstwa.

Biznesplan a zmienność wartości pieniądza w czasie

Jeśli chodzi o horyzont czasowy biznesplanu, to dokument ten powinien obejmować swoim zakresem okres około 3-5 następnych lat. Z uwagi na fakt, że z powodu inflacji czy wahań kursów walutowych wartość pieniądza w czasie ulega zmianom, konieczne jest sprowadzenie wartości prognozowanych do „wspólnego mianownika”.

Takie działanie nazywa się dyskontowaniem i polega na urealnieniu wysokości przyszłych przychodów oraz kosztów np. w oparciu o średnią stopę inflacji z kilku ostatnich lat.

Część finansowa biznesplanu — o czym należy pamiętać?

Podczas opracowywania biznesplanu warto pamiętać, by część finansowa w rzetelny sposób odzwierciedlała rzeczywistość biznesową. Konieczne jest, by nie stosować zbyt optymistycznego podejścia. W efekcie bank może udzielić kredytu, którego terminowa spłata przewyższa możliwości finansowe przedsiębiorstwa.

Taki stan rzeczy oznacza, że warto przedstawić różne warianty przyszłej sytuacji finansowej, w tym na przykład: najbardziej optymistyczny oraz najbardziej prawdopodobny. Przedstawienie dwóch odmiennych wersji pozwoli kredytodawcy na przyznanie odpowiednich środków.