Fundacja należy do grupy podmiotów określanych zbiorczo jako tzw. NGO (non-governmental organisation), czyli organizacji pozarządowych. Jest ona powoływana w szczytnych celach, przez co rozumie się niesienie pomocy potrzebującym grupom społecznym. Podczas zakładania fundacji należy jednak pamiętać, że utworzenie tego typu podmiotu powinno przebiegać w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. Jak założyć fundację i o czym należy pamiętać, aby uniknąć błędów?

Czym jest fundacja? Podstawa prawna działania fundacji

Jest to podmiot, który ma za zadanie realizować cele związane z takimi aspektami jak na przykład:

  • ochrona środowiska naturalnego i krzewienie postaw ekologicznych,
  • wychowanie dzieci i młodzieży,
  • świadczenie pomocy zdrowotnej,
  • pomoc osobom wykluczonym.

Nie wolno jednak zapominać, że fundacja jest odrębnym bytem prawnym działającym na mocy prawa. Funkcjonowanie tego typu podmiotów regulują przepisy prawne, w tym między innymi ustawa z dn. 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach. Ten akt prawny reguluje między innymi sposób zakładania fundacji.

Należy przy tym pamiętać o kilku istotnych aspektach. Przede wszystkim, fundacja działająca w naszym kraju powinna mieć oficjalną siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Z drugiej strony, taki porządek prawny nie zabrania tworzenia fundacji w Polsce przez zagraniczne osoby fizyczne (cudzoziemców) lub prawne. Ponadto, fundacja powinna zostać rozwiązana np. w sytuacji, gdy cel, jaki fundator wyznaczył jej do zrealizowania, został osiągnięty.

Jak założyć fundację? Podstawowe etapy

Utworzenie fundacji, niezależnie od profilu jej działalności, przebiega według uporządkowanego schematu. Proces tworzenia nowego podmiotu tego typu powinien obejmować następujące fazy:

  • przygotowanie aktu fundacyjnego, czyli oświadczenia woli sporządzonego w formie aktu notarialnego. W dokumencie tym fundator określa m.in. cel fundacji oraz wysokość środków na jego osiągnięcie,
  • przygotowanie funduszu założycielskiego, czyli środków niezbędnych do działania fundacji. Mogą być to zarówno środki pieniężne, jak i na przykład papiery wartościowe, rzeczy ruchome bądź nieruchomości. Przyjmuje się, że minimalna wysokość funduszu założycielskiego to 500 złotych,
  • rejestracja nowego podmiotu NGO w KRS — Krajowym Rejestrze Sądowym. Podczas rejestracji w KRS należy ponieść opłatę (jej maksymalna wysokość wynosi 600 złotych). Dokumenty, jakie należy wówczas złożyć, to formularze KRS-W20 oraz KRS-WK wraz z załącznikami (m.in. aktem fundacyjnym),
  • czynności dodatkowe uzupełniające.

Czynności dodatkowe podczas zakładania fundacji

Zwieńczeniem procesu tworzenia nowej fundacji jest uruchomienie konta bankowego oraz złożenie wypełnionego formularza NIP-8 we właściwym miejscowo Urzędzie Skarbowym. W dokumencie tym powinien znaleźć się — oprócz dotychczasowych danych — także numer utworzonego rachunku w banku.

Czas realizacji całego procesu, od przygotowania aktu fundacyjnego aż po złożenie NIP-8, może zająć od kilku dni do około 1 miesiąca.