Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych według skali podatkowej uprawnieni są do skorzystania z przysługującej im kwoty zmniejszającej podatek, która dla każdego jest taka sama. Jednak należy pamiętać o pewnych ograniczeniach określonych przez ustawodawcę oraz warunkach, jakie należy spełnić, aby w pełni móc zastosować pomniejszenie zobowiązania względem urzędu skarbowego. Przeczytaj, kogo zobowiązuje do odliczenia kwota zmniejszająca podatek.

Kwota zmniejszająca podatek

Zgodnie z zasadami ogólnymi podatku dochodowego od osób fizycznych (inaczej podatek progresywny), możliwe jest uwzględnienie przy dochodach w pierwszym przedziale skali podatkowej tzw. kwoty zmniejszającej podatek, która do końca 2014 roku wynosi 556 zł 02 gr, czyli 18% z aktualnej kwoty wolnej od podatku (3089 zł).

Kwota zmniejszająca podatek zobowiązuje przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, którzy rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych. Zastosowanie odliczenia nie będzie możliwe w przypadku prowadzenia rozliczeń firmy w oparciu o pozostałe formy - podatek liniowy, karta podatkowa, ryczałt od przychodów.

Kwota zmniejszająca podatek zobliguje do odliczania również pracodawcę. Wówczas przy wyliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy pracownika, powinien odliczyć proporcjonalnie 1/12 wspomnianej kwoty. Należy jednak pamiętać, iż może tego dokonać dopiero po otrzymaniu od pracownika przed pierwszą wypłatą oświadczenia PIT-2 , w którym stwierdzi, iż spełnia określone ustawą warunki.

Wspomniane warunki zostały zawarte w art. 32 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym pracownik w składanym oświadczeniu powinien stwierdzić, iż:

  • nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
  • nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
  • nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3,
  • nie otrzymuje świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia lub od biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • dany zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

Jeżeli jedna z powyższych przesłanek nie zostanie spełniona przez pracownika, wówczas jest on pozbawiony prawa do skorzystania z odliczenia kwoty zmniejszającej podatek, zatem nie musi składać wspomnianego oświadczenia. Niedostarczenie pracodawcy formularza PIT-2 jest jednoznaczne z brakiem prawa do dokonania odliczeń przy wyliczaniu zaliczki na podatek za pracownika, przy czym pracodawca nie może wymagać od niego oświadczenia o tym, aby nie dokonywać potrąceń.

Cały artykuł możesz przeczytać na : Kwota zmniejszająca podatek.