Stowarzyszenie to dobrowolna organizacja społeczna, której celem funkcjonowania nie jest osiąganie zysków. Może ono występować w różnych formach, a jedną z nich jest stowarzyszenie sportowe. Czym się charakteryzuje? Jak założyć stowarzyszenie sportowe? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym jest stowarzyszenie?

Stowarzyszenie tworzą ludzie, których łączy wspólny cel. Nie jest to jednak cel zarobkowy, a idea, sprawa do rozwiązania, czy pomoc innym. W przypadku stowarzyszenia sportowego może to być chęć rozwoju ducha sportu u młodzieży, czy chęć tworzenia klubu w celu rywalizacji z innymi sportowcami. Stowarzyszenie musi posiadać odpowiednie cechy, a mianowicie: 

 • dobrowolność, która wynika ze swobody tworzenia stowarzyszeń oraz przystępowania i występowania członków;
 • samorządność, co oznacza niezależność wobec podmiotów zewnętrznych, a także swobodę ustalania norm oraz wewnętrznych reguł;
 • trwałość, co oznacza, że istnieje niezależnie od składu osobowego - ale zastrzeżeniem, że członków stowarzyszenia będzie co najmniej 15 w stowarzyszeniu zarejestrowanym lub 3 w stowarzyszeniu zwykłym;
 • niezarobkowy cel, co oznacza, że funkcjonuje w innym celu niż osiąganie zysków.

Rodzaje stowarzyszeń

Jak założyć stowarzyszenie sportowe? Przede wszystkim należy wiedzieć, jakie rodzaje stowarzyszeń funkcjonują w Polsce. Są to:

- stowarzyszenia zwykłe - jest tworzone przez minimum 3 członków i może funkcjonować, jeżeli właściwe starostwo powiatowe nie zakaże jego działalności w ciągu 30 dni od daty uzyskania informacji o powstaniu stowarzyszenia. Nie posiada zdolności prawnej, ani zdolności do czynności prawnych, w związku z czum nie może podejmować czynności w swoim imieniu, np. zawierać umów. Ponadto nie może:

 • powoływać swoich oddziałów terenowych,
 • łączyć się w związki stowarzyszeń,
 • prowadzić działalności gospodarczej,
 • przyjmować darowizn, spadków, zapisów, otrzymywać dotacji, korzystać z ofiarności publicznej;

- stowarzyszenie rejestrowane w KRS - do jego założenia wymagane jest przynajmniej 15 członków oraz rejestracja w KRS. Posiada osobowość prawną, co oznacza, że może występować we własnym imieniu, przyjmować darowizny, czy prowadzić działalność gospodarczą. Dodatkowo jest uprawnione do:

 • przyjmowania darowizn, spadków, zapisów, czy korzystanie z ofiarności publicznej,
 • podejmowania finansowej współpracy z administracją publiczną i biznesem,
 • zawierania umów na realizację zadań publicznych,
 • łączenia się w związki stowarzyszeń,
 • zrzeszania osób prawnych,
 • powoływania oddziałów terenowych,
 • ubiegania się o status organizacji pożytku publicznego;

 - stowarzyszenia kultury fizycznej (kluby sportowe) - działają w oparciu o przepisy odrębne od ustawy Prawo stowarzyszeń. Ich rejestracja następuje u starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu (gdy nie prowadzą działalności gospodarczej) bądź w KRS (gdy prowadzą działalność gospodarczą). 

Jak założyć stowarzyszenie sportowe?

Założenie stowarzyszenia sportowego wymaga przejścia kilku etapów, a mianowicie:

 • zebrania właściwej liczby osób - założycielami mogą być osoby pełnoletnie, które posiadają polskie obywatelstwo i nie są pozbawione praw publicznych;
 • przygotowania statutu stowarzyszenia - wewnętrznego dokumentu informującego o celu jego działania;
 • odbycia zebrania założycielskiego - w jego trakcie przyjmowany jest statut, a także uchwała o powołaniu stowarzyszenia, wyborze zarządu, czy komisji rewizyjnej;
 • rejestracji stowarzyszenia w KRS lub u właściwego starosty;
 • uzyskania numeru NIP i REGON;
 • wyboru formy prowadzenia księgowości - każde stowarzyszenie podlega temu obowiązkowi.

Założenie stowarzyszenia sportowego to doskonały sposób by zrzeszać ludzi, którzy chcą propagować ducha sportu oraz rywalizować z innymi sportowcami. Pozwala również starać się o dotacje na ten cel, czy zbierać datki jako formę wsparcia dla utalentowanej młodzieży.